Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Évközi 2. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Iz 62, 1-5

    A próféta a fogságból hazatért népet vigasztata azzal, hogy Isten újra sajátjának tekinti őket és ígéretéről nem feledkezik el. De jellemző módon már nem földi javakról beszél, hanem arról, hogy Isten a szeretetét bensőleg, szellemi kapcsolatban fejezi ki: öröme telik bennük, magához emeli őket reményt ad nekik. A vigasztalásnak ez a módja jelzi, hogy az ígéretek kegyelmi síkon valósulnak meg a Messiás országában.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    Az Úr úgy szereti választott népét, mint menyasszonyát a vőlegény.

Sion és Jeruzsálem a választott nép jelképe.

    Így szól az Úr:
    Sion miatt nem hallgathatok, és Jeruzsálem miatt nem nyugszom, amíg föl nem ragyog igazsága, mint a hajnal, és szabadulása, mint a fáklya, nem tündököl.
    Meglátják majd a népek igazságodat és a királyok dicsőségedet. Új néven hívnak majd, amellyel az Úr ajka nevez el. A dicsőség koronája leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened kezében.
    Nem hívnak többé ,,Elhagyottnak'', sem országodat ,,Pusztaságnak'' hanem így neveznek: ,,Gyönyörűségem'', és országodat: ,,Menyasszony'', mert az Úr örömét találja benned, s országod újra férjhez megy.
    Mert amint a vőlegény feleségül veszi a leányt, úgy fog frigyre lépni veled, aki téged felépít; és amint a vőlegény örül a menyasszonynak, úgy leli örömét benned Istened.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a és c     11. tónus.
Válasz: Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit. Vö. 3. vers.

Előénekes: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * minden föld az Úrnak énekeljen.
Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, * napról napra hirdessétek üdvösségét.
Hívek: Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit.

E: Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között, * és csodatetteit minden népnek.
H: Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit.

E: Népek családjai, adjatok az Úrnak, + adjatok az Úrnak dicsőséget és hatalmat, * ismerjétek el az Úr nevének dicsőségét.
H: Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit.

E: Boruljatok le az Úr előtt, + színe előtt rendüljön meg az egész föld, mondjátok a nemzeteknek: ,,Az Úr uralkodik!''
H: Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit.

SZENTLECKE 1 Kor 12, 4-11

    Az Egyház kegyelmi gazdagsága nem más, mint részesedés a Szentháromság életében. Az apostol az egyes kegyelmi adományokat eszerint sorolja fel. Egyes ajándékokat úgy tekinthetünk, mint a Szentlélek erejének megnyilatkozását, másokat, főleg a szolgálatokat úgy, mint Krisztus adományát, aki maga is szolgálni jött; ismét másokat, főleg a kegyelmi erőnyilvánulásokat, mint az Atya szeretetének megnyilatkozását De ahogy a három személy egy Isten, úgy a különféle adományok is az egy Egyházat építik.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből

    Egy és ugyanazon Lélek osztogatja a különböző adományokat  tetszése szerint.

    Testvéreim! A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz.
    A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a Lélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a Lélektől. A harmadik a hitet kapja ugyanabban a Lélekben, vagy pedig a gyógyítás adományát szintén ugyanabban a Lélekben. Van, aki csodatevő hatalmat kap, van, akinek a prófétálás képessége vagy a szellemek elbírálása jut osztályrészül. Más a különféle nyelvek adományát vagy pedig a nyelvek értelmezését nyeri el ajándékul.

Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 6. szám.
Az evangéliumban Isten meghívott minket, * hogy Urunk Jézus Krisztus dicsőségéből részt adjon nékünk. 2 Tessz 2, 14 – 6. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 2, 1-11

    Az evangélista különös ünnepélyességgel számol be Jézus első galileai csodájáról. Az alkalom egy menyegző, egy örömteli esemény, s ez maga is jelzi, hogy ő az örömhírt hozza nekünk. A másik vonás az, hogy Mária közbenjárása is bele van szőve Isten jótéteményébe, tehát rá is számíthatunk. Az edények nagy űrtartalma pedig annak a jele, hogy Jézus a maga kegyelmi adományait bőven akarja osztogatni. Végül meg keli látnunk, hogy Jézus istenfiúi dicsőségét tárta fel csodáiban, s ezzel bizalmunkat ébreszti fel.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

    Jézus első csodája a galileai Kánéban.

    Abban az időben:
    Menyegzőt tartottak a galileai Kánéban, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt.
    Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: ,,Nincs több boruk.'' Jézus azt felelte: ,,Mit akarsz tőlem, asszony! Még nem jött el az én órám.'' Erre anyja szólt a szolgáknak: ,,Tegyetek meg mindent, amit csak mond!''
    Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-három mérős. Jézus szólt a szolgáknak: ,,Töltsétek meg a korsókat vízzel!'' Meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik: ,,Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak.'' Odavitték.

Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hívatta a vőlegényt, s szemére vetette: ,,Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort.''
    Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánéban. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 2. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Kérjük Megváltónkat, a mi Urunk, Jézus Krisztust, hogy Szent Anyjának közbenjárására tisztítsa meg gyarló emberi természetünket, és tegye egyre nemesebbé!

Lektor:
    1.    Hogy Krisztus Urunkban megtaláljuk az igazi és örök boldogságot!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Hogy az Egyházat Szentatyánk és főpásztoraink méltóképpen felkészítsék az isteni menyegzős lakomára!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Hogy az államférfiak fáradozása mindazt biztosítsa a nemzeteknek, ami az emberhez méltó élethez szükséges.
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Hogy a keresztény házastársakat gondviselő jobbod támogassa minden gondjukban és nehézségükben!
        Hívek: Kérünk téged . . .

5.    Hogy ifjúságunk lássa be: a bűnös élet útjain nem találhatja meg a boldogságot!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Jézus Krisztus, te a vizet borrá változtattad, borunkat pedig szent véreddé teszed. Folytasd lelkünkben is csodás átváltoztató működésedet, és alakítsd érdemszerzővé mindennapi teendőinket a tiszta szándék és kegyelmed ereje által! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.