Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Évközi 3. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Neh 8, 2-4a. 5b. 8-10

    A sinai szövetségkötésnél Isten kinyilatkoztató szava fogta össze a népet és tette igazi vallási közösséggé. A fogságból való hazatérés után Ezdrás ismét Isten szavával emlékezteti népét a szövetségre és Isten ígéreteire. A hit Isten szavának engedelmes elfogadása. Ez így van az Egyházban is: Isten szavához igazodunk, mert ez a tökéletesség útja.

OLVASMÁNY Nehemiás könyvéből

    Ezdrás pap felolvasott az Úr törvényének könyvéből,
    hogy a nép jobban megértse Isten parancsait.

Azokban a napokban, amikor a zsidók visszatértek a babiloni fogságból, az egész nép egy emberként összegyűlt a Víz-kapu előtti téren. Akkor Ezdrás pap a gyülekezet elé tárta a Törvényt, a férfiak, a nők és mindazok elé, akik meg tudták érteni. A hetedik hónap első napja volt. A Víz-kapu előtti térségen reggeltől délig felolvasott a férfiaknak, a nőknek és mindazoknak, akik meg tudták érteni. Az egész nép figyelt a Törvény könyvére.
    Ezdrás írástudó felállt egy erre a célra készített faemelvényre. Kinyitotta a könyvet az egész nép szeme láttára – magasabban állt ugyanis, mint a nép –, s amikor kinyitotta, az egész nép felállt. Akkor Ezdrás áldotta az Urat, a nagy Istent, s az egész nép felemelt kézzel ráfelelte: Ámen, ámen. Majd mélyen meghajoltak, és a földre borulva imádták az Urat.

Ezután felolvastak az Isten törvényének könyvéből tagoltan, megmagyarázva az értelmét, úgy, hogy meg is értették, amit felolvastak. Akkor Nehemiás, a kormányzó, Ezdrás, a pap és írástudó, valamint a leviták, akik az egész népet tanították, így szóltak az egész néphez: ,,Ez a nap az Úrnak, a ti Isteneteknek van szentelve. Ne szomorkodjatok hát és ne sírjatok!'' Amikor ugyanis a Törvény szavait meghallotta, sírt az egész nép. Azután így szóltak hozzájuk: ,,Menjetek, tartsatok ünnepi lakomát! Küldjetek belőle azoknak is, akik nem készítettek! Ez a nap ugyanis szent a mi Urunknak. Ne szomorkodjatok, hiszen az Úrban való örvendezés a ti erősségetek.''

Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 18, 8. 9. 10. 15     2. tónus.
Válasz: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak. Vö. Jn 6, 69

Előénekes: Tökéletes az Úr törvénye, * megújítja a lelket.
Az Úr tanúságában bízhatunk, * bölcsességet ad a kicsinyeknek.
Hívek: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak.

E: Az Úr végzése igaz, * megvidámítja a szívet.
Az Úr parancsa világos, * fényt gyújt a szemnek.
H: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak.

E: Az Úr félelme tiszta, * örökké megmarad.
Az Úr ítéletei igazak, * és mind egyaránt jogosak.

H: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak.

E: Legyen kedves előtted szívem gondolata és ajkam beszéde, * Uram, te vagy menedékem és megváltóm.
H: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak.

SZENTLECKE 1 Kor 12, 12-30

    Az emberi hivatások és a kegyelmi adományok különbözősége az Egyházban is megvan, annak ellenére, hogy Isten gyermekei és Krisztus tagjai vagyunk. A testnek különböző szervei vannak, s ott egyik sem fölösleges, mindegyik az egész szervezet javát szolgálja. A különböző hivatások és képességek is a közösség életének a te fességét biztosítják, s a szeretet gyakorlására kell azokat kibontakoztatni.

Hosszabb forma:

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből

    Az Egyház Krisztus titokzatos teste,
    amelynek tagjai a keresztények!

    Testvéreim! A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így van ez Krisztussal is.
    Mi ugyanis, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk, mindnyájan egy testté lettünk a keresztségben az egy Lélek által. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át.
    Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból.
    Még ha azt mondaná is a láb: ,,Nem vagyok kéz, tehát nem tartozom a testhez'', azért a testhez tartozik. Ha pedig a fül azt mondaná: ,,Nem vagyok szem, tehát nem tartozom a testhez'', azért a testhez tartozik. Ha a test csupa szem volna, hol maradna a hallás? Ha meg csupa hallás, hol volna a szaglás? Isten határozta meg minden egyes tag feladatát a testben, tetszése szerint. Ha valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így azonban sok a tag, de a test csak egy.

A szem nem mondhatja a kéznek: ,,Nincs rád szükségem'', vagy a fej a lábnak: ,,Nincs rád szükségem''. Ellenkezőleg, a gyöngébbnek látszó tagok sokkal szükségesebbek. Sőt a test alacsonyabb rendű tagjait nagyobb gonddal vesszük körül, és a tisztességtelen tagok nagyobb tisztességben részesülnek, a tisztességes tagoknak ugyanis nincs erre szükségük. De Isten alkotta így a testet, és azért részesítette az alacsonyabb rendű tagot nagyobb tisztességben, hogy a testben ne támadjon meghasonlás, hanem a tagok törődjenek egymással. Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben van része az egyik tagnak, mindegyik örül vele.

Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai. Ám az Egyházban Isten némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett. Adott csodatevő hatalmat, gyógyító erőt, segítőkészséget, kormányzóképességet, különféle nyelvadományt. Vajon mind apostolok? Mind próféták? Mind tanítók? Valamennyien rendelkeznek csodatevő hatalommal és gyógyító erővel? Mindnyájan beszélnek nyelveken? Mindnyájan értelmezik a beszédeket?
    Ti törekedjetek értékesebb adományokra!

    Ez az Isten igéje.

Vagy rövidebb forma:

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 12, 12-14. 27

    Az Egyház Krisztus titokzatos teste, amelynek tagjai a keresztények!

Testvéreim! A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így van ez Krisztussal is.
    Mi ugyanis, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk, mindnyájan egy testté lettünk a keresztségben az egy Lélek által. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át. Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból.
    Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 6. szám.
Az Úr elküldött engem, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek, * és a bűn rabjainak szabad életet hirdessek. Lk 4, 18 – 6. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 1, 1-4; 4, 14-21

    Jézus názáreti fellépésében képet kapunk arról, hogy ő hogyan mutatkozott be a világnak. Tudatában volt annak, hogy benne beteljesedtek az ószövetségi messiási jövendölések. De a teljesedés módját az ő viselkedéséből kellett kiolvasni. Ő Isten Lelkének erejével jön, tehát igazi küldetése van. Nem földi javakat és dicsőséget hoz népének, hanem az üdvösség örömhírét. Őbenne elérkezett Isten országa, és megnyilvánul a bűnök bocsánatában, a hit világosságában és Isten irgalmának a kiáradásában. A jubileumi esztendő öröme ennek előképe volt:

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Jézusban beteljesedtek a próféták jövendölései.

    Már sokan vállalkoztak arra, hogy a körünkben lejátszódott eseményeket leírják, úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az isteni igének. Most jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek pontosan utánajárjak, és sorban leírjak neked mindent, tiszteletreméltó Teofil, hogy meggyőződjél róla, mennyire megbízhatók azok a tanítások, amelyekre oktattak.
    Abban az időben:
    Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenki elismeréssel beszélt róla.

Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva: ,,Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.''
    Összetekerte az Írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét: ,,Ma beteljesedett az Írás, amelyet az imént hallottatok.''

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 3. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Jézus a mi Tanítómesterünk. Kérjük segítségét, hogy szent tanítása ne legyen számunkra hiábavaló!


Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy tanításod terjedjen az egész világon és találjon készséges hallgatókra!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add meg Egyházadnak, hogy egyre inkább gyarapodjék a hitben és a Szentírás ismeretében!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, hogy a Krisztusba vetett hit vigasztalást adjon a szomorúaknak, világosságot a tudatlanoknak, a bűnösöknek pedig a lelki megtisztulás kegyelmét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, hogy a próféták jövendölései a boldog messiási időkről mindnyájunk életében valóra váljanak!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, hogy halottaink színed látására eljutva örvendezzenek neked, Megváltójuknak!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Istennek egyszülött Fia és Igéje! Te halhatatlan vagy, de a mi üdvösségünkért a Boldogságos Szűzanyától testet öltöttél, emberré lettél, és kereszthalált szenvedtél. Üdvözíts minket! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.

(A görög katolikus Liturgikon szövege nyomán.)