Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Évközi 4. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Jer 1, 4-5. 17-19

    Jeremiás viharos időkben működött. A babiloni hadsereg ostromolta Jeruzsálemet, s neki az Istenbe vetett bizalomra kellett hangolnia a népet. Azért kapja küldetését ilyen meggyőző szavakkal: kiválasztottalak, megszenteltelek, olyanná teszlek, mint a megerősített város, mint a vasoszlop, mint a szilárd fal. Akárhányan vannak ellened, én veled vagyok. Isten tehát keresztül tudja vinni akaratát, és bárkit felhasználhat eszközként.

OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből

    Isten Jeremiást meghívja prófétának.

Jozija király napjaiban így szólt hozzám az Úr:
,,Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek;
mielőtt világra jöttél volna, megszenteltelek,
és prófétául rendeltelek a nemzetek javára.
    Azért hát övezd fel derekad;
kelj föl, és mondd el nekik mindazt,
amit parancsolok neked.
Ne ijedj meg tőlük,
különben én ijesztelek meg téged az ő szemük előtt.
    Íme, én a mai napon
erős várossá teszlek;
vasoszloppá és ércfallá
az egész országgal szemben:
Juda királyai és főemberei ellen,

papjai és egész népe ellen.
    Harcolni fognak ellened, de nem győznek le,
mert veled vagyok és megszabadítalak''
– mondja az Úr.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab és 17.    2. tónus.
Válasz: Ajkam hirdeti, * igazságodat, Uram. Vö. 15ab. vers.

Előénekes: Te vagy, Uram, én reményem, * ne hagyj soha szégyent érnem.
Igazságodban ments meg, + szabadíts meg engem, * fordítsd felém füled és siess segítségemre.
Hívek: Ajkam hirdeti, * igazságodat, Uram.

E: Légy megmentő sziklám és erős váram, * ahol oltalmat nyerjek.
Mert te vagy, Istenem, erősségem és menedékem, * ragadj ki a bűnösök kezéből.

H: Ajkam hirdeti, * igazságodat, Uram.

E: Te vagy reménységem, Istenem, * ifjúkorom óta, Uram, benned bízom.
Anyám méhétől te vagy támaszom, * anyám ölétől fogva védelmezőm.
H: Ajkam hirdeti, * igazságodat, Uram.

E: Igazságodat hirdeti ajkam, * és szabadító tetteidet egész nap.
Ifjúságom óta oktatsz engem, Istenem, * csodáidat mindmáig hirdetem.
H: Ajkam hirdeti, * igazságodat, Uram.

SZENTLECKE 1 Kor 12, 31 – 13, 13

    Jézus megfelelő kegyelmi erőkkel igazolta Egyházát. A különféle kegyelmi adományok részben az Egyház belső életét tették mozgalmassá, részben kifelé bizonyítékul szolgáltak. A hívők közül egyesek ezeket az adományokat saját kiváltságuknak tekintették, mások pedig fájlalták hiányukat. Az apostol ezért mutat rá a legnagyobb kegyelmi adományra, a szeretetre, amelyet mindenki megkap és mindenki gyakorolhat.

Hosszabb forma:

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből

    Szükséges a hit, a remény és a szeretet,
    de legnagyobb köztük a szeretet.

Testvéreim! Törekedjetek értékesebb adományokra! Ezért mindennél magasztosabb utat mutatok nektek.
    Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat; hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom bár mindenemet a nélkülözők között, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.
    A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Megismerésünk most még töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, véget ér az, ami töredékes. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek meg mindent, ahogy most engem ismernek.
    Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.

Ez az Isten igéje.

Vagy rövidebb forma:

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 13, 4-13

    Szükséges a hit, a remény és a szeretet,
    de legnagyobb köztük a szeretet.

    Testvéreim! A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
    A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Megismerésünk most még töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, véget ér az, ami töredékes. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek meg mindent, ahogy most engem ismernek.

Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 6. szám.
Az Úr elküldött engem, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek, * és a bűn rabjainak szabad életet hirdessek. Lk 4, 18 – 6. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 4, 21-30

    A názáretiek azért nem akarják Jézust elismerni, mert nem tudják, honnan szerezte tudását és csodatevő erejét Nem járt az írástudók iskolájába. Válaszul Jézus arra hivatkozik, hogy adományainak osztogatásában Isten teljesen szabad, hiszen nincs lekötelezve senkinek. Kiemel két esetet az Ószövetségből, ahol Isten a pogányokkal éreztette jóságát, nem a zsidókkal. Ez az utalás felbőszítette a názáretieket. Aki a pogányokat eléjük helyezi, az gyalázkodik. Az igazi messiási eszme elismertetése tehát nem volt könnyű.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Mint Illés és Elizeus,
    Jézus sem csak a zsidókhoz küldetett.

    Abban az időben:
    Jézus beszélni kezdett a zsinagógában: ,,Ma beteljesedett az Írás, melyet az imént hallottatok.'' Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. ,,De hát nem József fia ez?'' – kérdezgették.
    Ekkor így szólt hozzájuk: ,,Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem: Orvos, gyógyítsd önmagadat! A nagy tetteket, amelyeket – mint hallottuk – Kafarnaumban végbevittél, tedd meg a hazádban is!'' Majd így folytatta:

,,Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidom Száreptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Namán.''
    Ezt hallva, a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, űzték őt a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott.

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 4. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Isten maga a szeretet. Kérjük tehát tőle mindnyájunk számára a szeretet kegyelmi ajándékait!

Lektor:
    1.    Engedd, Urunk, hogy az Egyház pásztorai szeretetben szolgálják a híveket!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Tartsd távol, Urunk, a népektől a gyűlölködés, a gőg és az irigység szellemét, hogy szeretetben, békében és egymást támogatva éljenek!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Járja át, Urunk, az egymás iránti kölcsönös tisztelet, megbecsülés és szeretet a hitvestársakat, a szülőket és a gyermekeket, az öregeket és a fiatalokat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Távolíts el, Urunk, minden viszályt, haragot és keserűséget azoknak lelkéből, akiket véleménykülönbség választ el egymástól!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Segíts minket, Urunk, hogy az özvegyek, az árvák, az elhagyottak és az öregek a mi szolgálatunk által tapasztalják meg a te szeretetedet!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Istenünk! Öntsd híveid szívébe Szentlelked kegyelme által a szeretet ajándékát! Add meg szolgáidnak, hogy miattad szeressék egymást, és egymás szeretete által eljussanak tehozzád! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.