Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Február 2. – Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony "C" év)

OLVASMÁNY Mal 3, 1-4

    Malakiás próféta olyan időben működött, amikor a papok buzgósága alábbhagyott, és a nép vallásos élete is meglazult. Ezért szólítja fel őket megtérésre, s figyelmeztetésül hivatkozik az ítéletre. Előbb azonban az istentiszteletnek és a papságnak meg kell újulnia. Az Úr útját Isten követe készíti majd elő. Az Újszövetség ebben a küldöttben Keresztelő Jánost látta. Krisztus áldozata pedig meghozta az istentisztelet teljességét.

OLVASMÁNY Malakiás próféta könyvéből

    Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek.

Ezt mondja az Úr, a mi Istenünk:
    ,,Íme, elküldöm hírnökömet, hogy elkészítse előttem az utat. Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek, és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok. Lám, már jön is! – mondja a Seregek Ura. De ki tudja majd elviselni jövetele napját? És ki maradhat állva, amikor megjelenik? Mert olyan, mint az olvasztók tüze és a ványolók lúgja. Leül, mint az ezüstolvasztó és tisztító mester. Megtisztítja Lévi fiait, megnemesíti őket, mint az aranyat és az ezüstöt szokás, hogy igazságban mutassanak be áldozatot az Úrnak.''

Juda és Jeruzsálem áldozata tetszeni fog akkor az Úrnak, éppúgy, mint a régmúlt időkben, mint az első években.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 23, 7. 8. 9. 10    5. tónus.
Válasz: Az égi seregek Ura, * ő a dicsőség Királya. Vö. 10. vers

Előénekes: Emeljétek föl fejeteket, kapuk, * táruljatok föl, örök kapuk, és bevonul a dicsőség Királya.
Hívek: Az égi seregek Ura, * ő a dicsőség Királya.

E: Ki a dicsőség Királya? + Az Úr, a hatalmas és erős, * az Úr a harcban győzhetetlen.
H: Az égi seregek Ura, * ő a dicsőség Királya.

E: Emeljétek föl fejeteket, kapuk, + táruljatok föl, örök kapuk, * és bevonul a dicsőség Királya.

H: Az égi seregek Ura, * ő a dicsőség Királya.

E: Ki a dicsőség Királya? * A seregek Ura a dicsőség Királya.
H: Az égi seregek Ura, * ő a dicsőség Királya.

SZENTLECKE Zsid 2, 14-18

    Az Isten Fia a megtestesülésben vállalta, hogy testvérünk legyen és hogy megismertesse velünk az Atyát. Mint ember mindenben hasonló lett hozzánk. Átélte a kísértést és a halált, ezért tud megértő és irgalmas főpap lenni. Amikor átment a halálon és a feltámadáson, igazolta, hogy a halál nem a végső rossz, s ezzel elvette annak nyomasztó jellegét.

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből

    Jézusnak minden tekintetben hasonlóvá kellett válnia testvéreihez.

    Testvéreim! A testvéreknek közös a testük és a vérük. Ebből Jézus is részt vállalt, hogy így halálával legyőzze azt, aki a halálon uralkodott, tudniillik a sátánt, és felszabadítsa azokat, akiket a haláltól való félelem egész életükre rabszolgává tett.
    Hiszen Jézus nem az angyalokat, hanem Ábrahám leszármazottait karolta fel. Ezért minden tekintetben hasonlóvá kellett válnia testvéreihez, hogy irgalmas és Istenhez hűséges főpap legyen, és levezekelje a nép bűneit.

Mivel ő maga is kísértést szenvedett, tud segíteni azokon, akik kísértésekkel küzdenek.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
Új fény támadt, pogányoknak üdvösség, * kiválasztott nemzetednek dicsőség. Lk 2, 32 – 8 G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 2, 22-40

    Jézus gyermekkorától kezdve aláveti magát a törvény előírásainak, s ezzel igazolja az Atya iránti engedelmességét. De egyúttal úgy jön a templomba, mint aki annak ura. Az agg Simeon felismeri benne a Megváltót, a világosságot és az üdvösséget. Eljövetelével egyúttal megkezdődik az ítélet Mivel egészen Isten akaratát és szentségét képviseli, sokan ellene mondanak neki saját népéből is. Mária különös módon megéli majd ezt a feszültséget, amely kialakul Jézus és a nép vezetői között. A megváltásban tehát benne van az elegettevő szenvedés is.

Hosszabb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Simeon meglátta a Szabadítót, a Messiást.

    Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja: ,,Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona.'' Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, ,,egy pár gerlét vagy két galambfiókát'' tisztulási áldozatul bemutatni.
    És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, míg meg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent:

Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram,
        szavaid szerint békességben,
        mert szemeim meglátták Szabadításodat,
        melyet minden nemzet számára készítettél,
        hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak,
        és dicsőség népednek, Izraelnek.
    Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: ,,Lám, e gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!''

Ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már, napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak.
    Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.

Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma: Lk 2, 22–32

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Simeon meglátta a Szabadítót, a Messiást.

    Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja: ,,Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona.'' Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, ,,egy pár gerlét vagy két galambfiókát'' tisztulási áldozatul bemutatni.
    És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, míg meg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent:

Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram,
        szavaid szerint békességben,
        mert szemeim meglátták Szabadításodat,
        melyet minden nemzet számára készítettél,
        hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak,
        és dicsőség népednek, Izraelnek.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Urunk bemutatásának ünnepére (Gyertyaszentelő Boldogasszony) (Február 2.)

Pap:    Kérjük, testvéreim, hogy a mi Urunkban, Jézus Krisztusban minden ember felismerje a világ Világosságát!

Lektor:
    1.    Urunk, Jézus Krisztus: add, hogy a szentmiseáldozatban – Simeonhoz hasonlóan – találkozhassunk veled, és felismerjünk téged!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Urunk, Jézus Krisztus: világosítsd meg Egyházadat, és add, hogy híveid az isteni élet fényében járjanak!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Urunk, Jézus Krisztus: egyesítsd népedet Szentlelked erejével, és adj neki békességet!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Urunk, Jézus Krisztus: add kegyelmedet, hogy minél több szülő nevelje gyermekét az evangélium világosságának terjesztésére!
        Hívek: Kérünk téged . . .

      5.    Urunk, Jézus Krisztus: add meg nekünk, hogy életünk végén találkozhassunk veled, és a mennyben örökre láthassuk fényességedet!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Gyújtsd fel, Urunk, szívünkben istenséged ismeretének tiszta világosságát, hogy mindig tetszésed szerint éljünk! Mert te vagy lelkünk és testünk megvilágosítója: Krisztus, Istenünk; téged dicsőítünk Atyáddal és éltető Lelkeddel együtt most és mindörökkön-örökké. (A gör. kat. Liturgikonból.)
Hívek:    Ámen.