Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Évközi 5. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Iz 6, 1-2a. 3-8

    Isten a kinyilatkoztatást emberek közvetítésével adta, de alkalmassá tette őket erre a feladatra. Dicsőségének és hatalmának a látása megerősíti a próféta hitét Attól kapja küldetését, aki előtt az égi hatalmak is hódolnak. A tüzes parázzsal való megérintés annak a jele, hogy Isten hatékonnyá tudja tenni beszédét. A kegyelmi adományok azonban nem kötik meg szabadságát, hanem tökéletesítik, hogy önkéntes odaadással válla ja a küldetést.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    Izajás válla ja a prófétai küldetést.

Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzija király, láttam az Urat.
    Magas és fönséges királyi széken ült, és uszálya betöltötte a templomot. Szeráfok lebegtek fölötte: mindegyiknek hat-hat szárnya volt.
    Így kiáltott egyik a másiknak: ,,Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet.'' Hangjuktól még a küszöbök alapjai is megrendültek, és a templom megtelt füsttel.
    Erre így szóltam: ,,Jaj nekem, végem van, mert tisztátalan ajkú ember vagyok, és tisztátalan nép között élek, mégis szememmel láttam a Királyt, a Seregek Urát.''

Akkor az egyik szeráf odaröpült hozzám, a kezében izzó parazsat tartott, amelyet csípővassal az oltárról vett. Megérintette vele ajkamat, és így szólt: ,,Íme, mivel ez megérintette ajkadat, eltűnt gonoszságod és bocsánatot nyert bűnöd.''
    Azután hallottam az Úr szavát, amint így szólt: ,,Kit küldjek el? Ki megy el nekünk?'' Így válaszoltam: ,,Íme, itt vagyok, engem küldj el!''

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8    12. tónus.
Válasz: Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * magasztallak téged, Istenem. (1c.)

Előénekes: Ünnepellek, Uram, szívem mélyéből, * mert meghallgattad ajkam igéit.
Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * szent templomodban arcra borulok.
Hívek: Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * magasztallak téged, Istenem.

E: Szent neved mindig megvallom, * irgalmadért és igaz voltodért.
Amely napon hozzád kiáltok, hallgass meg engem, * gyarapítsd az erőt lelkemben.

H: Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * magasztallak téged, Istenem.

E: Dicsőítsen téged a föld minden királya, * amikor meghallja ajkad szózatát.
Az Úr útjairól énekeljenek, * mert nagy az Úr dicsősége.
H: Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * magasztallak téged, Istenem.

E: Megszabadít engem a te jobb kezed, * az Úr javamra dönti el ügyem.
Örökké tart, Uram, a te irgalmad, * ne vesd meg kezed alkotásait.
H: Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * magasztallak téged, Istenem.

SZENTLECKE 1 Kor 15, 1-11

    Pál a saját apostoli küldetését a feltámadt Krisztussal való találkozásra vezeti vissza. Csak az lehetett apostol, aki így meggyőződött arról, hogy a megfeszített Krisztus él és hatalommal rendelkezik. Az Egyházban ez a hit alapja: olyan tanúk hirdetik az evangéliumot, akikért maga Krisztus vállalt felelősséget. Számunkra az a kinyilatkoztatás, amit az apostolok átvettek Krisztustól és továbbadtak az Egyháznak.

Hosszabb forma:

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből

    Az apostolok mindnyájan ugyanazt az evangéliumot hirdetik,
    hogy ugyanabban a Krisztusban higgyünk.

    Testvéreim! Figyelmetekbe ajánlom az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek. Elfogadtátok, és szilárdan kitartotok benne. Általa elnyeritek az üdvösséget, ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek. Különben hiába lettetek volna hívőkké.

Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt bűneinkért, az Írás szerint; eltemették és harmadnap feltámadt, ismét az Írás szerint. Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek. Később egyszerre több mint ötszáz testvérnek is megjelent. Ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután megjelent Jakabnak, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is.
    Én ugyanis az utolsó vagyok az apostolok között, s arra sem méltó, hogy apostolnak hívjanak, hiszen üldöztem az Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, s rám árasztott kegyelme nem maradt bennem hatástalan. Többet dolgoztam mindegyiküknél, igaz ugyan, hogy nem én, hanem az Isten kegyelme, amely velem van.

Mindegy tehát, hogy én vagy ők: ugyanazt hirdetjük, s így lettetek hívőkké.

    Ez az Isten igéje.

Vagy rövidebb forma:

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 15, 3-8. 11

    Az apostolok ugyanazt az evangéliumot hirdetik,
    hogy ugyanabban a Krisztusban higgyünk.

    Testvéreim! Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt bűneinkért, az Írás szerint; eltemették és harmadnap feltámadt, ismét az Írás szerint. Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek. Később egyszerre több mint ötszáz testvérnek is megjelent. Ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután megjelent Jakabnak, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is.

Mindegy tehát, hogy én vagy ők: ugyanazt hirdetjük, s így lettetek hívőkké.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 6. szám.
Kövessetek engem, mondja az Úr, * és én emberek halászává teszlek titeket. Mt 4, 19 – 6. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 5, 1-11

    Jézus a tanítást összekapcsolta küldetésének bizonyítékaival. Az evangélista már úgy adja elő ezt a történetet, hogy az esemény jelképpé is válik. Jézus Péter hajójából tanít, s ez a hajó az Egyház előképe. Mivel Jézus a maga küldetését átadta apostolainak, meggyőzte őket arról is, hogy biztosítja munkájuk eredményességét. A halfogás beszédes jelkép. Jézus elég hatalmas volt ahhoz, hogy a gyarló embert is eszközzé tegye Isten tervének megvalósításában.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    A csodálatos halfogás láttán az apostolok mindenüket elhagyták,
    és követték Jézust.

    Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó partján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, s megkérte, hogy vigye kissé beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet.
    Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: ,,Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra.'' ,,Mester – válaszolta Simon – ,,egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra, kivetem a hálót.'' Meg is tette, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok odamentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt.

Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: ,,Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok.'' A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött Simonba: ,,Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel.''
    Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 5. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! A mindenható Isten szeret minket, és törődik velünk. Terjesszük eléje bizalommal kéréseinket!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy az apostolok utódai az emberek halászaiként lankadatlanul és eredményesen munkálkodjanak!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy minden nép élvezhesse a béke nyugalmát!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Oltalmazd, Urunk, a házasélet tisztaságát, és légy menedéke a válságba került családoknak!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy a szorgalmas munka és az alkalmas időjárás minden ember számára meghozza a mindennapi kenyeret!
        Hívek: Kérünk téged . . .

      5.    Te légy, Urunk, a szenvedők enyhülése, a szomorkodók vigasztalása és halottaink örök jutalma!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk, add kegyelmedet, hogy minden más oltalomnál és segítségnél inkább bízzunk gondviselő jóságodban! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.