Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Március 19. – Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese ("C" év)

OLVASMÁNY 2 Sám 7, 4-5a. 12-14a. 16

    Dávid király akkor kapja a messiási ígéretet, amikor templomot akar építeni. Ez a jövendölés szó szerint csak arra vonatkozik, hogy Dávid családjában az uralom megmarad, de az ószövetségi vallási közösség is felismerte, hogy az ,,örök uralom'' csak olyan valakié lehet, aki örökké él, s aki a hatalmat azért kapja, hogy Isten akaratát végrehajtsa vele. Dávid utódai között tehát ott lesz a Messiás, a világ megváltója. Számunkra a tanítás az, hogy Isten ura a történelemnek, s ezt az uralmat nem fogja kiadni kezéből.


OLVASMÁNY Sámuel második könyvéből

    Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. (Lk 1, 32)

    Amikor Dávid király elhatározta, hogy Jeruzsálemben templomot épít az Úrnak, még akkor éjszaka az Úr szózatot intézett Nátán prófétához: ,,Menj, és mondd meg szolgámnak, Dávidnak:
    Ezt mondja az Úr:
    Ha majd napjaid betelnek és megtérsz atyáidhoz, megtartom a magvadból származó utódodat, és megszilárdítom királyságát. Ő házat épít nevemnek, én meg minden időre megszilárdítom királyi trónját. Én az ő atyja leszek, ő pedig az én fiam.
    Házad és királyságod örökre fennmarad színem előtt, trónod örökké szilárd marad.''

Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 88, 2-3. 4-5. 27 és 29    6. tónus.
Válasz: Dávid ivadéka * fennmarad mindörökké. Vö. 37. vers

Előénekes: Az Úr irgalmáról énekelek örökkön-örökké, * hűségedet nemzedékről nemzedékre hirdeti ajkam.
Így szóltál: + ,,Irgalmam szilárdan áll mindörökké.'' * Valóban, a te hűséged erős, miként a mennybolt.
Hívek: Dávid ivadéka * fennmarad mindörökké.

E: Választottammal szövetséget kötöttem, * megesküdtem szolgámnak, Dávidnak.

Megerősítem ivadékodat örökre, * és megszilárdítom trónodat nemzedékről nemzedékre.
H: Dávid ivadéka * fennmarad mindörökké.

E: Így szólít engem: ,,Atyám vagy nékem, * Istenem és üdvöm sziklája.''
,,Irgalmam iránta örökké megmarad, * szövetségem hűsége nem szűnik meg.''
H: Dávid ivadéka * fennmarad mindörökké.

SZENTLECKE Róm 4, 13. 16-18. 22

    Pál apostol rámutat az ószövetségi jövendölés értelmére. Ábrahám ígéretet kapott, hogy az ő ivadékában áldást nyer a föld minden népe. A zsidók úgy gondolták, hogy a jövendölés és az áldás csak Ábrahám testi leszármazottaira vonatkozik. Pedig az igazság az, hogy Ábrahám a hitéért kapta az ígéretet, tehát igazi utódai azok, akik az ő hitét utánozzák. A világnak szánt áldást az Egyház közvetíti, mint hívő közösség.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

    A reménytelenségben is reménykedve hitt.

    Testvéreim! Az az ígéret, hogy Ábrahám utódai öröklik a világot, nem a mózesi törvénnyel, hanem a hitből fakadó megigazulással kapcsolatban hangzott el.
    Azért a hittel kapcsolatban, hogy kegyelemből legyen. Így lett az ígéret minden utód számára biztos, nemcsak azok számára, akik alá vannak vetve a törvénynek, hanem azok számára is, akik Ábrahám hitéből valók. Nekik mindnyájuknak atyja ő Isten előtt, amint az Írás mondja róla: ,,Sok nép atyjává rendeltelek.'' Mert hitt abban, aki életre kelti a halottakat, és létet ad a nemlétezőknek. A reménytelenségben is reménykedve hitte, hogy sok nép atyja lesz, Isten ígérete szerint: ,,Nagy lesz a te nemzetséged.''

Ez szolgált megigazulására.

    Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS

Boldogok, akik házadban élnek, Istenem! * Mindörökké dicsérnek téged. Zsolt 83, 5 – 1 D2 tónus.
Nagyböjti időn kívül az elejéhez és a végéhez hozzáadandó:
Alleluja. 1. szám.

EVANGÉLIUM Mt 1, 16. 18-21. 24a

    József szerepe a hit szolgálata. Tanúskodnia kell a misztériumról és arról, hogy az Isten Fia szűzi fogantatással lett emberré. József kinyilatkoztatásból ismerte meg a titkot, s az számunkra is a hit tárgya marad. József alakja jelképe annak is, hogy a Messiás eljövetele nem egyszerűen az ószövetségi kor folytatása, hanem Isten új és különleges adománya. Jézusra úgy kell tekinteni, mint aki Istentől jött, őbenne hinni kell. József ennek a hitnek is példája. A zsidók a Messiásban evilági uralkodót vártak. Józsefnek nincsenek tervei, ő egyszerűen engedelmeskedik Isten akaratának. Isten nem földi vágyainkat elégíti ki, hanem örök életet ad.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    A Máriában fogant élet a Szentlélektől van!

    Dávid utódai közül Jákobtól született József, aki jegyese volt Máriának, Jézus Krisztus szülőanyjának.
    Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni. Ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: ,,József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiad születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől!''

Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki.

    Ezek az evangélium igéi.

Vagy más evangélium: Lk 2, 41-51 a

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Nekem Atyám dolgaiban kell lennem.

    Jézus szülei évről évre fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét esztendős lett, az ünnepi szokás szerint szintén fölmentek. Az ünnepek elmúltával hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban ott maradt Jeruzsálemben anélkül, hogy szülei észrevették volna. Azt gondolták, hogy az úti társaságban van.
    Már egy napi járásra voltak, amikor keresni kezdték a rokonok és az ismerősök között. Mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték.

Három nap múlva találták meg a templomban. A tanítómesterek között ült, hallgatta és kérdezgette őket. Aki csak hallotta, mód felett elcsodálkozott értelmességén és feleletein. Amikor szülei megpillantották, nagyon meglepődtek. Azután anyja így szólt hozzá: ,,Fiam, miért tetted ezt velünk? Látod, atyád és én bánkódva kerestünk!'' Jézus ezt felelte nekik: ,,Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?'' Ők azonban nem értették, hogy mit akar ezzel mondani.
Akkor követte őket, lement velük Názáretbe, és engedelmeskedett nekik.

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Szent József ünnepére (Március 19.)

Pap:    Testvéreim! Szent Józsefnek, a Szent Család gondviselőjének ünnepén terjesszük kéréseinket mennyei Atyánk elé!

Lektor:
    1.    Szent József közbenjárására oltalmazd meg, Urunk, Egyházadat az egész világon!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Az emberiség vezetői Szent József bölcsességével gondoskodjanak a népek nagy családjáról!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    A názáreti otthon békéje és meghitt öröme töltse el családjaink életét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Szent József hite, egyszerűsége és Istenbe vetett bizalma legyen a családapák eszményképe!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Szent József követésével szenteljük meg mindennapi munkás életünket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

      6.    Szent József boldog halálához hasonlóan Jézus és Mária álljon mellettünk is halálunk óráján!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Istenünk! Te Szent Józsefet példaképül adtad nekünk a családi élet megszentelésére. Add, hogy a mi fáradozásunk is a te dicsőségedre, családunk és embertársaink javára váljék! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.