Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Húsvét 2. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 5, 12-16

    Az apostolok Jeruzsálemben szervezték meg az első egyházi közösséget. Krisztus karizmatikus erővel ruházta fel őket, főleg Pétert, ezért tevékenységük nyomán a hívők csoportja egyre növekedett. Péter tekintélye akkora, hogy a betegek attól is gyógyulást várnak, ha az utcán árnyéka rájuk vetődik. De az apostolok csak közvetítőknek, az ige szolgáinak tartják magukat. A hitnek Krisztusra kell irányulni, nem az egyházi intézményre.


OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből

    A hívők száma napról napra növekedett.


Az apostolok keze által sok jel és csoda történt a nép körében. Mindnyájan egy emberként voltak a Salamon-csarnokban. Mások közül senki sem mert közéjük elegyedni, de a nép sokra tartotta őket.
A hívők – férfiak és nők – egyre nagyobb számban csatlakoztak az Úrhoz. Még a betegeket is kivitték az utcára, hordágyra fektették őket, hogy ha Péter arra megy, legalább az árnyéka érje egyiket-másikat. Sőt, még a Jeruzsálemhez közel eső városok népe is odatódult, vitték a betegeket, a tisztátalan szellemektől gyötörteket, és ezek mind meggyógyultak.

Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 117, 2-4. 22-24. 25-27a    6. tónus.
Válasz: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad. Vö. 1. vers. 6. szám.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 6. szám.

Előénekes: Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, * mivel irgalma örökké megmarad.
Mondja Áron papi háza is, * mivel irgalma örökké megmarad.
Hívek: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: A kő, amelyet az építők félredobtak * íme, az vált szegletkővé.
Mindezt az Úr vitte végbe, * csodálatra méltó a mi szemünkben.

Ezt a napot az Úristen adta, * örvendjünk és vigadjunk rajta.
H: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Uram, szabadíts meg engem, * ó, Uram, adj nekünk bőséget.
Áldott, aki jön az Úr nevében, + az Úr házából megáldunk titeket, *
Isten az Úr, ő ragyog felettünk.
H: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

SZENTLECKE Jel 1, 9-11 a. 12-13. 17-19

    A bevezető látomás emlékeztet az ószövetségi próféták meghívására. A látnok az Úr napján, vagyis vasárnap kapja a kinyilatkoztatást. A Krisztusról megrajzolt kép tükrözi az Isten Fiának dicsőségét és hatalmát. Jobb kezét apostolának vállára teszi, s ezzel jelzi, hogy támasza, erőssége, védelmezője lesz. Ő meghalt, de él. Ő az élet és a halál ura, ezért adhat kinyilatkoztatást az Egyház életéről és feladatáról.

SZENTLECKE a Jelenések könyvéből

    Meghaltam, s lám, mégis élek, örökké.

    Én, János, testvéretek Krisztus Jézusunk és az ő országának türelmes várásában, és társatok az üldöztetésben, a Patmosz nevű szigeten voltam, az Isten szava miatt, meg azért, hogy Jézus mellett tanúságot tegyek.
    Az Úr napján elragadtatásba estem. Hátam mögül, mint valami harsona, megszólalt egy hang: ,,Amit látsz, írd le egy könyvbe, és küldd el a hét egyháznak. Erre megfordultam, hogy megnézzem, ki szól hozzám. Amint megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, a gyertyatartók közt pedig valakit, aki az Emberfiához hasonlított. Bokáig érő ruhát viselt, aranyöv övezte mellét.

Amikor megpillantottam, mint egy halott, a lába elé rogytam, de megérintett jobbjával, és megszólított: ,,Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Meghaltam, s lám, mégis élek, örökké. Nálam van a halálnak és az alvilágnak a kulcsa.
    Írd le hát, amit láttál, a jelent és ami ezután történik.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Jézus mondja, + ,,Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem, boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.'' Jn 20, 29 – 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 20, 19-31

    Jézus feltámadásában már kilépett a földi időből, és átment az örökkévalóságba. Onnan jelenik meg, azért amit mond és tesz, az minden időre vonatkozik. Ha békességgel köszönti az apostolokat, az annak a jele, hogy mindig ezt a természetfeletti békét sugározza egyházára. A békébe beletartozik az Istennel való kiengesztelődés, ezért ad hatalmat a bűnök megbocsátására. A másik jel a hit megerősítése. Amilyen türelemmel győzi meg Tamást, ugyanolyan türelemmel adja megvilágosító kegyelmét mindenkinek. Ezért lesznek boldogok azok is, akik nem szemtanúi megjelenéseinek.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

    Nyolc nap múlva eljött Jézus.

    Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!'' Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.
    Jézus megismételte: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.'' E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.''
    A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: ,,Láttuk az Urat.'' De ő így szólt: ,,Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!''

Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: ,,Békesség nektek!'' Tamásnak pedig ezt mondta: ,,Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!'' Tamás így válaszolt: ,,Én Uram, én Istenem!'' Jézus ezt mondta neki: ,,Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!''
    Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Húsvét 2. vasárnapjára

Pap:    Imádkozzunk, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, aki Egyháza által hív bennünket az élő hit boldogságára!

Lektor:
    1.    Add meg, Urunk, Szentatyánknak, a püspököknek és a papoknak a rendíthetetlen hit kegyelmét!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add meg, Urunk, az egész világnak az élő hit ajándékát!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Erősíts meg mindnyájunkat, hogy hitünkben soha meg ne inogjunk!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Vezesd vissza, Urunk, a hit útjára mindazokat, akik elpártoltak tőled!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Adj hitből fakadó állhatatosságot a betegeknek és a szomorkodóknak!
        Hívek: Kérünk téged.

Pap:    Mennyei Atyánk! Te megerősítetted hitében a kételkedő Tamás apostolt, midőn szent Fiad testét érintette. Add meg nekünk is, hogy Jézus testét és vérét magunkhoz véve, a megtapasztalás boldogságát élvezzük! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.