Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Húsvét 3. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 5, 27b-32. 40b-41

    Az Egyház elindulásában mint magban ott van a későbbi egész kibontakozás. Az apostoloknak Krisztus feltámadásáról kell tanúskodniok, de nem elméletileg és nem úgy, mint valamilyen érdekes eseményről, hanem olyan titokról, amelyben Isten felajánlja az embernek a bűnbocsánatot és az üdvösséget. Jézus így válaszolt a világ bűnére, amely az ő felfeszítésében érte el csúcspontját. Az Egyháznak mindig ez a tanúskodás lesz a küldetése.


OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből

    Az apostolok a Szentlélek által tanúságot tesznek Krisztus mellett.

Azokban a napokban az apostolokat a jeruzsálemi főtanács elé állították:
    A főpap kérdőre vonta őket: ,,Szigorúan megparancsoltuk nektek, hogy ne tanítsatok az ő nevében, és lám, egész Jeruzsálem tele van tanításotokkal. Ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét.''
    Péter és az apostolok így válaszoltak: ,,Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti keresztfára feszítve megöltetek. Isten jobbja fejedelemmé és Megváltóvá emelte, hogy megtérítse Izraelt, és megbocsássa bűneit. Mi ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk a Szentlélekkel egyetemben, akit az Isten megadott azoknak, akik engedelmeskednek neki.''

Erre odahívatták az apostolokat, megvesszőztették őket, aztán rájuk parancsoltak, hogy Jézus nevében ne beszéljenek, azután szabadon engedték őket. Boldogan távoztak a főtanácsból, mert méltók lettek arra, hogy Jézus nevéért gyalázatot szenvedjenek.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 29, 2 és 4. 5-6. 11 és 12a és 13b    6. tónus.
Válasz: Magasztallak, Uram, * mivel megmentettél engem. Vö. 2a. vers.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 6. szám.

Előénekes: Magasztallak, Uram, mivel megmentettél engem, * nem engedted, hogy ellenségeim ujjongjanak rajtam.
Uram, lelkemet kihoztad a halál országából, * életben tartottál, nehogy sírba szálljak.
Hívek: Magasztallak, Uram, * mivel megmentettél engem.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Zsoltárt zengjetek az Úrnak, ti az ő szentjei, * és dicsérjétek az ő szent nevét.
Mert haragja csak egy pillanat, * de jósága végigkísér egész életünkön.

H: Magasztallak, Uram, * mivel megmentettél engem.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Ha este meg is látogat a sírás, * reggelre az öröm visszatér.
Meghallgatott az Úr és megkönyörült rajtam, * az Úr lett az én segítségem.
H: Magasztallak, Uram, * mivel megmentettél engem.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Sírásomat örömre fordítottad, * Uram, Istenem, magasztallak mindörökké.
H: Magasztallak, Uram, * mivel megmentettél engem.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

SZENTLECKE Jel 5, 11-14

    Az itt közölt kép még a könyv bevezető látomásához tartozik. Az apostol küldőjének kilétéről kap tanítást. Krisztus a feláldozott Bárány, aki él, megdicsőült és hatalmát a kozmikus erők is elismerik. Trónja előtt hódol minden teremtmény. A földi élet bajait, eseményeit ebből a szempontból kell mérlegelni. Krisztus győzelme már biztosítva van. Az ember még ellenszegülhet akaratának, de az üdvrendet nem tudja felforgatni.

SZENTLECKE a Jelenések könyvéből

    Méltó a Bárány, akit megöltek,
    hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség.

Én, János, amint látomásomban néztem a trónt, az élőlények és a vének körül angyalok seregének hangját hallottam. Számuk tízezerszer tízezerre és ezerszer ezerre rúgott. Harsányan zengték: ,,Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás!'' Majd hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben, a földön, a föld alatt és a tengerben, az egész világmindenséggel egyetemben ezt harsogta: ,,A trónon ülőnek és a Báránynak áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön-örökké!''

A négy élőlény így felelt: ,,Ámen'', a vének pedig leborultak és imádták.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Feltámadt Krisztus, ki mindeneket alkotott, * és megkönyörült az emberi nemen. – 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 21, 1-19

    Jézus megjelenései hozzásegítenek ahhoz, hogy az általa alapított Egyházról is valóságos képet kapjunk. Az Egyház az apostolokra épült, de nem az ő emberi erőfeszítésük alapján közvetíti az üdvösséget, hanem Krisztus szaván keresztül. Ha az ő utasítását követjük, Péter hálója megtelik, és nem szakad szél: Krisztus már a túlsó parton van, az örökkévalóságban, s onnan irányítja tanítványai munkáját. Az Egyház viszont Péteren keresztül tanúskodik a világ végéig Krisztus iránti szeretetéről és hódolatáról.

Hosszabb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

    Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik. Ugyanígy halból is.

    Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás-tó partján:
    Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a galileai Kávából való Natanael, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: ,,Megyek halászni.'' ,,Mi is veled megyünk'' – felelték. Kimentek és bárkába szálltak. De azon az éjszakán nem fogtak semmit.
    Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy Jézus az.

Jézus megszólította őket: ,,Fiaim, nincs valami ennivalótok?'' ,,Nincs'' – felelték. Erre azt mondta nekik: ,,Vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok.'' Kivetették a hálót, s alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól.
    Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: ,,Az Úr az!'' Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét – mert neki volt vetkőzve –, és beugrott a vízbe.
    A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire.
    Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik: ,,Hozzatok a halból, amit most fogtatok.'' Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló.
    Jézus hívta őket: ,,Gyertek, egyetek!'' A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni: ,,Ki vagy?'' – hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik, Ugyanígy halból is.
    Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent nekik.
    Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: ,,Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?'' Péter így szólt: ,,Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.''
    Erre Jézus azt mondta neki: ,,Legeltesd bárányaimat!'' Aztán újra megkérdezte tőle: ,,Simon, János fia, szeretsz te engem?'' Ő azt felelte: ,,Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!'' Erre azt mondta neki: ,,Legeltesd juhaimat!''

Majd harmadszor is megkérdezte tőle: ,,Simon, János fia, szeretsz engem?'' Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: ,,Szeretsz engem?'', és ezt válaszolta: ,,Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!'' Jézus pedig ismét ezt mondta: ,,Legeltesd juhaimat!
    Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahova akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod.''
    Azt jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután hozzátette: ,,Kövess engem!''

    Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 21, 1-14

    Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik. Ugyanígy a halból is.

    Feltámadás után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás-tó partján:

Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a galileai Kávából való Natanael, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: ,,Megyek halászni.'' ,,Mi is veled megyünk'' – felelték. Kimentek és bárkába szálltak. De azon az éjszakán nem fogtak semmit.
    Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy Jézus az.
    Jézus megszólította őket: ,,Fiaim, nincs valami ennivalótok?'' ,,Nincs'' – felelték. Erre azt mondta nekik: ,,Vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok.'' Kivetették a hálót, s alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól.
    Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: ,,Az Úr az!'' Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét – mert neki volt vetkőzve –, és beugrott a vízbe.
    A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire.
    Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik: ,,Hozzatok a halból, amit most fogtatok.'' Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló.
    Jézus hívta őket: ,,Gyertek, egyetek!'' A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni: ,,Ki vagy?'' – hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik. Ugyanígy halból is.

Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent nekik.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Húsvét 3. vasárnapjára

Pap:    Forduljunk, testvéreim, Urunkhoz, Istenünkhöz, és kérjük, hallgassa meg könyörgésünket!

Lektor:
    1.    Hogy Szentatyánk, N. pápa és a püspökeink Krisztus tanításával tápláljanak és az örök dicsőségbe vezessenek minket!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Hogy földi hazánk vezetői törekedjenek biztosítani mindenki részére az emberhez méltó életet!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Hogy a Krisztusban hívők mindnyájan elismerjék Szent Péter utódjának legfőbb pásztori küldetését!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Hogy mindennapi munkánkat és kötelességeinket keresztény hivatástudattal végezzük!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Hogy az Oltáriszentségben a kenyér és bor színének fátyla alatt is felismerjük Megváltó Urunkat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Gondviselő Atyánk, Istenünk! A földi eledelért vállalt fáradalmainkat tedd eredményessé, lelkünket pedig tápláld igazságoddal és kegyelmeddel! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.