Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Húsvét 6. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 15, 1-2. 22-29

    Amikor a pogányok beléptek az Egyházba, szükségszerűen felmerült a kérdés, hogy nekik is meg kell-e tartamok az ószövetségi törvényt, vagy elég-e az üdvösségre a Krisztusba vetett hit. Pál apostol következetesen hirdeti az Isten gyermekeinek szabadságát, s azért ő nem kötelezi a megtért pogányokat a régi teher hordozására. Így döntött az apostoli zsinat is, legföljebb azt kérte a megtért pogányoktól, hogy a békés egybeolvadás céljából legyenek tekintettel egyes zsidó hagyományokra. Az Egyház így tárta ki kapuját minden nép előtt.


OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből

    Isten nem akarja, hogy a szükségesnél több teher nehezedjék a hívek vállára.

    Abban az időben a pizidiai Antiochiában vita támadt a hívek között:
    Néhányan, akik Júdeából jöttek, így tanították a testvéreket: ,,Ha nem metélkedtek körül Mózes törvénye szerint, nem üdvözülhettek.'' Mivel emiatt zűrzavar és nagy vita támadt Pál és Barnabás, valamint közöttük, azt határozták, hogy Pál és Barnabás néhányukkal menjen fel Jeruzsálembe, s ebben a vitás ügyben forduljon az apostolokhoz és a presbiterekhez.
    Jeruzsálemben az apostolok, a presbiterek és az egész egyház jónak látta, hogy kiválasszanak maguk közül néhány férfit, és Pállal meg Barnabással Antiochiába küldjék őket: mégpedig Júdást, másik nevén Barszabbászt, meg Szilást, akik a testvérek között vezető szerepet vittek. Ezt az írást küldték velük:

,,Az apostolok és a presbiterek testvéri üdvözletüket küldik az Antiochiában, Szíriában és Kilikiában élő, pogányságból megtért testvéreiknek!
    Hallottuk, hogy közülünk néhányan – megbízásunk nélkül tanítva megzavartak titeket, feldúlták lelketeket. Ezért közmegegyezéssel elhatároztuk, hogy kiválasztunk néhány férfit, és elküldjük őket hozzátok a mi szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal, ezekkel az emberekkel, akik egész életüket Urunk Jézus Krisztus nevének szolgálatára szentelték. Elküldtük hát Júdást és Szilást, ők majd élőszóval is elmondják nektek ezeket.

A Szentlélek és mi magunk is úgy láttuk jónak, hogy ne rakjunk rátok több terhet a szükségesnél, annál, hogy tartózkodnotok kell a bálványoknak áldozott eledeltől, a vértől, a fojtott állattól és az erkölcstelenkedéstől. Ha ezektől tartózkodtok, helyesen jártok el. Jó egészséget!''

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 66, 2-3. 5. 6 és8.    5. tónus.
Válasz: Magasztaljanak, Isten, a népek, * minden nemzet áldjon téged. 4. vers.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 5. szám.

Előénekes: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, * ragyogtassa fel arcát fölöttünk,
hogy megismerjék a földön utadat, * és üdvösségedet az összes nemzetek.
Hívek: Magasztaljanak, Isten, a népek, * minden nemzet áldjon téged.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek, + mert igazságosan ítéled a népeket, * és te vezérled őket a földön.

H: Magasztaljanak, Isten, a népek, * minden nemzet áldjon téged.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * dicsőítsenek az összes nemzetek.
Áldjon meg minket az Isten, * félve tisztelje őt a föld minden határa.
H: Magasztaljanak, Isten, a népek, * minden nemzet áldjon téged.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

SZENTLECKE Jel 21, 10-14. 22-23

    Az Egyház földi élete tele van megpróbáltatásokkal, de az üdvösség minden fáradozásért kárpótol. Az nemcsak az érdemek jutalma, hanem Isten ajándéka is lesz. Természetfelettiségét az jelzi, hogy ,,az égből száll alá'', és díszes mint a felöltöztetett menyasszony. Lényege az Isten életében való részesedés, s ez magával hozza a békét, a boldogságot és a biztonságot.

SZENTLECKE a Jelenések könyvéből

    Egy angyal megmutatta nekem a mennyből,
    az Istentől alászállt szent várost.

    János apostol így beszél látomásában a megdicsőült Egyházról:
    A hét angyal egyike lélekben elvitt egy magas hegyre, és ott megmutatta nekem a mennyből, az Istentől alászállt szent várost, Jeruzsálemet. Isten dicsőségét sugározta. Ragyogott, mint a drágakő, mint a kristálytiszta jáspis.
    A városnak széles, magas fala volt, rajta tizenkét kapu. A kapuk fölött tizenkét angyal. A kapukra nevek voltak vésve, mégpedig Izrael fiai tizenkét törzsének a neve. Keleten három kapu volt, északon három kapu, délen három kapu, és nyugaton három kapu. A város falának tizenkét alapköve volt, rajtuk a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve.

De templomot nem láttam benne, mert a Mindenható, az Úr, az Isten és a Bárány a temploma. A városnak nincs szüksége sem napra, sem holdra, hogy világítsanak, mert az Isten dicsősége ragyogja be, világossága pedig a Bárány.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
Jézus mondja: + ,,Aki szeret engem, megfogadja szavamat, * Atyám is szeretni fogja és hozzá költözünk.'' Jn 14, 23 – 8 G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 14, 23-29

    Jézus előre felvázolja, hogy mit ad a megváltás az embernek, és hogy Egyházát milyen belső kegyelmek fogják éltetni. Az összetartó erő az ő tanítása marad, azt kell megvalósítani. Aki ezt megteszi, azt szeretni fogja az Atya. A Szentlélek fog gondoskodni arról, hogy a hit ne homályosodjék el, hanem tiszta maradjon. Isten jelenlétének megélése megadja azt a békét, amely Jézus lelkét mindig eltöltötte. Ezt erősíti meg az ígéret, hogy az Atyánál helyet készít számunkra.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

    A Szentlélek megtanít titeket mindenre,
    amit mondtam nektek.

    Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:
    ,,Aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála.
    Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött.
    Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.
Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek.
    Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam.

Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek.''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Húsvét 6. vasárnapjára

Pap:    Testvéreim! Krisztus Urunk a béke fejedelme. Kérjük az ő békéjét magunk és az egész világ számára!

Lektor:
    1.    Küldd el, Urunk, a vigasztaló Szentlelket, hogy megtanítsa a világot a te békéd evangéliumára!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Ajándékozd meg Egyházadat békével és egyetértéssel, és add meg teljes egységét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Ébreszd rá a világot, hogy ne a fegyverek erejében, hanem a testvéri egybetartozás munkálásában lássa a béke biztosítékát!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Őrizd meg a családtagokban az egymás szolgálatára kész szeretetet, a béke kötelékét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Vedd el rólunk bűneink nyomasztó terhét, hogy megkönnyebbült lélekkel élvezhessük a tiszta lelkiismeret békéjét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Dicsőséges királyunk, Jézus Krisztus! Tiéd minden hatalom a mennyben és a földön. Hallgasd meg esedező néped imádságát! Adj igazi és tartós békét földi életünkben, utána pedig végy fel minket az örök béke honába! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.