Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Március 25. – Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony "C" év)

OLVASMÁNY Iz 7, 10-14; 8, 10

    Isten a hitetlen királynak a próféta által a remény jelét kínálja fel, amikor a várost és a népet az ellenség fenyegeti. Az üdvtörténeti előkép betű szerinti tartalma az, hogy a Dávid házából való királyi családban gyermek születik, s ezzel Isten biztosítja a jövőt, s kimutatja hűségét a Dávidnak adott ígérethez. Később Isten a Messiást is az emberek hitetlensége ellenére küldi el. Születése csodálatos lesz, s megvalósul benne az Emmanuel-gondolat: velünk az Isten. Jelenléte marad a legnagyobb vigasztalás.


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    Íme, a szűz fogan.

    Azokban a napokban:
    Így szólt az Úr Acház királyhoz: ,,Kérj magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtől, akár az alvilág mélységeiből, akár felülről a magasból.''
    De Acház így válaszolt: ,,Nem kérek jelet és nem kísértem az Urat.'' Erre Izajás próféta azt mondta: ,,Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy próbára teszitek az emberek türelmét, még az én Istenem türelmét is próbára teszitek? Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezi el, ami annyit jelent: Velünk az Isten.''

Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 39, 7-8a. 8b-9. 10.11    7b. tónus.
Válasz: Íme, eljövök, Uram, * hogy megtegyem a te akaratodat. 8a és 9a. vers.

Előénekes: Sem véres, sem ételáldozat nem kellett neked, * fülemet azonban megnyitottad.
Nem követeltél égő- és engesztelő áldozatot, * így szóltam akkor: ,,Íme, eljövök.''
Hívek: Íme, eljövök, Uram, * hogy megtegyem a te akaratodat.

E: ,,A könyvtekercsben rólam írva áll, * hogy akaratodat teljesítsem.
Erre vágyom, Istenem, * törvényed szívemet örömmel tölti el.''

H: Íme, eljövök, Uram, * hogy megtegyem a te akaratodat.

E: Igazságodat hirdetem a nagy közösségben, * ajkam el nem hallgat, Uram, jól tudod.
Igazságodat nem rejtettem el szívem mélyén, * hűségedet és segítségedet elbeszéltem.
H: Íme, eljövök, Uram, * hogy megtegyem a te akaratodat.

SZENTLECKE Zsid 10, 4-10

    A Krisztus által hozott megváltás túlszárnyalta az ószövetségi kegyelmi rendet. Az ottani áldozatok értéke csak az emberek lelkületétől és teljesítményétől függött. Ezért azok nem lehettek tökéletesek és nem hoztak teljes elégtételt. A bűn kiengeszteléséhez a Fiú engedelmességére volt szükség. Ő valóban azzal a szándékkal lépett be világunkba, hogy mindenben megteszi az Atya akaratát. Ezzel az engedelmességgel vállalta a vértanúságot is.

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből

    Íme, e jövök, hogy teljesítsem akaratodat.

    Testvéreim! Lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért nyilatkozik így Krisztus, amikor a világba lép:
        Áldozatot és ajándékot nem kívántál,
        hanem emberi testet alkottál nekem.
        Nem kedves előtted az engesztelő és égőáldozat.
        Ezért így szóltam: Íme, elmegyek,
        hogy teljesítsem akaratodat,
        amint a könyvtekercsben rólam írva van.
    Először tehát ezt mondta: ,,Áldozatot, ajándékot, engesztelő és égőáldozatot nem akartál, nem volt az kedves előtted'', jóllehet ezeket a törvény írta elő. Azután így folytatta: ,,Íme, elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat.'' Tehát az előzőket eltörli, hogy helyébe állítsa az utóbbit. Vagyis Isten akarata szerint Jézus Krisztus testének feláldozása egyszer s mindenkorra megszentel bennünket.

Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS

Az Ige emberré lett, és itt élt köztünk, * és láttuk az ő dicsőségét. Jn 1, 14ab – 4g. tónus.
Nagyböjti időn kívül az elejéhez és a végéhez hozzáadandó:
Alleluja. 4. szám.

EVANGÉLIUM Lk 1, 26-38

    A Fiú megtestesülése magában foglalja a Dávidnak adott ígéret teljesedését Rámutat a Messiás küldetésére és méltóságára. Ő uralomra van hivatva, és országába összegyűjti az emberiséget. A jogcímet Fiúsága adja meg hozzá. Mária minden kiváltsága ebből az isteni tervből fakad. Azért áldottabb minden asszonynál, mert gyermeke az Isten Fia, akinek Fiúságát a szűzi fogantatás is jelképezi. Az isteni személy a megtestesülésben megmutatta, hogy tud egészen emberi lenni. Vállalja az anya és gyermek kapcsolatát, egészen beleolvad az emberi történelembe, s ezzel vállalja érte a felelősséget Mária emberi erénye a hit és az engedelmesség.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Kegyelmet találtál Istennél, Mária,
    gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz.

    Abban az időben:
    Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: ,,Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!'' Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez.
    Az angyal azonban folytatta:
        Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél!

Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz,
        s Jézusnak fogod őt nevezni!
        Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni.
        Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját.
        Uralkodni fog Jákob házán mindörökké,
        és uralmának soha nem lesz vége!
    Mária ekkor megkérdezte az angyalt: ,,Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?'' Az angyal ezt válaszolta neki: ,,A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.''

Erre Mária így szólt: ,,Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!'' Ezután az angyal eltávozott.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Urunk születésének hírüladására (Gyümölcsoltó Boldogasszony) (Március 25.)

Pap:    Testvéreim! Ezen a napon ünnepeljük, hogy a Boldogságos Szűz Isten Anyjává lett. Vele együtt imádkozzunk Szent Fiához!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy Szentatyánk, püspökeink, papjaink és a szerzetesek a Szent Szűz alázatos lelkületével teljesítsék hivatásukat!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Mutasd meg, Urunk, a világnak, hogy beteljesedett már a prófétai szó, és velünk az Isten!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Erősíts meg minket, Urunk, hogy jó- és balsorsban egyaránt valljuk: ,,Legyen meg a te akaratod!''
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Oltsd lelkünkbe, Urunk, kegyelmedet, hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony közbenjárására mi is a jócselekedetek méltó gyümölcsét teremjük!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy a szomorkodók és a betegek Isten Boldogságos Anyjánál vigasztalást nyerjenek!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Jézus Krisztus, aki érettünk emberi testet öltöttél, add, hogy megtestesülésed szent titka által eljussunk hozzád, a mi Istenünkhöz! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.