Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Urunk mennybemenetele ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 1, 1-11

    Lukács Jézus mennybemenetelét úgy írja le, mint a hit tárgyát. Az apostolok csak azt tapasztalják meg, hogy Jézus megjelenik és felemelkedik, a többi már az angyali közlésbe tartozik. Az ószövetségi teofániáknál a felhő egyszerre jelzi Isten közelségét és rejtettségét. A leírás állítja, hogy teljesedett a jövendölés, amely szerint a Messiás helyet foglal Isten jobbján. Külön hangsúly van azon is, hogy megígéri a Szentlelket, mint felülről jövő erőt, aki majd vezeti az Egyház tanúskodását.


OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből

    Jézus az apostolok szeme láttára fölemelkedett az égbe.

Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él: negyven napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról.
    Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről, mint mondta, tőlem hallottatok: ,,János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.'' Az egybegyűltek erre megkérdezték: ,,Uram, most fogod helyreállítani Izrael országát?'' Ő azt felelte: ,,Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. Ezeket az Atya szabta meg a saját tetszése szerint. De amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig.'' Miután ezeket elmondta, a szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elfedte úgy, hogy tovább már nem láthatták.

Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi állt meg mellettük fehér ruhába öltözve, és megszólította őket: ,,Galileai férfiak! Miért álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment.''

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 46, 2-3. 6-7. 8-9    5. tónus.
Válasz: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. 6. vers.
Vagy: Alleluja. 5. szám.

Előénekes: Tapsoljatok, nemzetek, mindnyájan, * ujjongjatok Istennek dicsérő szóval.
Mert félelmetes az Úr, a fölséges Isten, * nagy király az egész földön.
Hívek: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.
Vagy: Alleluja.

E: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.
Zengjetek dalt Istenünknek, zengjetek, * zengjetek dalt királyunknak, zsoltárt zengjetek!

H: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.
Vagy: Alleluja.

E: Mivel Isten az egész föld királya, * bölcsességgel neki éneket zengjetek.
Isten országol a nemzetek fölött, * szent trónusán ül az Isten.
H: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.
Vagy: Alleluja.

SZENTLECKE Ef 1, 17-23

    Az apostol azért imádkozik, hogy a keresztények megkapják a világosságot hitük értékeléséhez. Meg kell érteni, hogy milyen reményre hívott meg Isten, milyen örökséget szánt nekünk az örök életben, és milyen nagyszerű az ő ereje, amellyel ígéretét megvalósítja. Ezt az erőt bemutatta Jézus feltámasztásában és megdicsőítésében. De amit a fővel megtett, azt megteszi a titokzatos test tagjaival is.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből

    Isten Jézus Krisztust a mennyben jobbjára ültette.

    Testvéreim! Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt! Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek: milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma mirajtunk, hívőkön. Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta őt, és a mennyben jobbjára ültette. Fölé emelte minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, s minden néven nevezendő méltóságnak, nemcsak ezen a világon, hanem az eljövendőben is.

Mindent lába alá vetett, őt magát pedig az egész Egyház fejévé tette: ez az ő teste, és teljessége annak, aki mindent mindenben betölt.

    Ez az Isten igéje.

Vagy:

SZENTLECKE Zsid 9, 24-28; 10, 19-23

    Krisztus megváltó áldozata azért tökéletes, mert ő mint főpap a mennyei szentélybe lépett be, és ott jár közben érettünk. Megdicsőülése annak bizonyítéka volt, hogy elvette a világ bűneit. Az apostol még hozzáfűzi, hogy Jézust az Atya ,,saját háza fölé rendelte''; ezért joga van megdicsőíteni mindazokat, akik reménnyel és bizalommal tekintenek fel rá.

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből

    Krisztus magába a mennybe lépett be.

    Krisztus nem kézzel épített szentélybe lépett, amely a valódinak csak előképe, hanem magába a mennybe, hogy most az Isten színe előtt közbenjárjon értünk. Nem azért lépett be, hogy többször áldozza fel magát, mint ahogy a főpap minden évben idegen vérrel belép a szentek szentjébe, hiszen akkor a világ kezdete óta már többször kellett volna szenvednie. Így azonban az idők végén egyszer s mindenkorra megjelent, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.
    Amint az ember számára el van rendelve, hogy egyszer meghaljon és utána következzék az ítélet, úgy Krisztus is egyszer áldozta fel magát, hogy sokaknak a bűnét elvegye. Másodszor nem a bűn miatt jelenik meg, hanem azok üdvözítéséért, akik rá várnak.

Testvérek, Krisztus véréért megvan tehát a reményünk, hogy beléphetünk a szentélybe. Ezt az élethez vezető új utat a függönyön, vagyis saját testén keresztül nyitotta meg nekünk.
    Főpapunk is van, akit Isten az ő népe fölé rendelt. Járuljunk hát hozzá őszinte szívvel, hitből fakadó bizalommal, hiszen szívünk megtisztult a rossz lelkiismerettől, és testünket is tiszta víz mosta le. Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk megvallásában, mert hűséges az, aki az ígéretet tette.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Jézus mondja: + Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet! * Én veletek vagyok a világ végéig. Mt 28, 19a. 20b – 5. tónus.

Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 24, 46-53

    Lukács a mennybemenetelről bővebben beszél az Apostolok Cselekedeteiben. Itt csak a hit döntő mozzanatait emeli ki. Az első az, hogy Jézus valóságos jelet adott mennybemeneteléről, vagyis arról, hogy az Atyánál van, tehát istenfiúságát biztosan állíthatjuk. A másik mozzanat az, hogy megáldja apostolait. Ezzel jelezte, hogy a magáénak vallja Egyházát, és ezért kísérni fogja kegyelmével. A harmadik üzenet az, hogy Jézus uralkodik, és ő jön el ítéletet tartani. Az utolsó szót ő fogja kimondani az emberi történelem értékéről.

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Jézus elbúcsúzik tanítványaitól, megáldja őket, és visszatér a mennybe.

    Feltámadása után Jézus utoljára jelent meg az apostoloknak, és így búcsúzott el tőlük:
    ,,Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnapon fel kell támadnia a halálból. Az ő nevében Jeruzsálemtől kezdve minden népnek megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni. Ti vagytok ezeknek tanúi. Én meg elküldöm nektek Atyám megígért ajándékát. Maradjatok a városban, míg erő nem tölt el benneteket a magasságból.''

Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölemelkedett az égbe. Ők leborulva imádták.
    Aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Állandóan ott voltak a templomban, dicsérték és magasztalták Istent.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Urunk mennybemenetelére

Pap:    Forduljunk, testvéreim, örvendező lélekkel Istenünkhöz, mert a mi Urunk felment a mennybe, elfoglalta trónját Atyjának jobbján, mi pedig várva várjuk dicsőséges eljövetelét!

Lektor:
    1.    Könyörögjünk Isten szent Egyházáért, hogy a világban tanúságot tegyen Urunkról, Jézus Krisztusról!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Könyörögjünk az Egyház elöljáróiért, hogy az ítélet napján örömmel adhassanak számot a mi lelkünkről!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Könyörögjünk a népek vezetőiért, hogy igazságosságban és szeretetben, békében és szabadságban kormányozzák a népeket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Könyörögjünk az Egyház tagjaiért, hogy Urunk mennybemenetele adjon erőt nekik a kísértésekben, és hűségesnek találtassanak!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Könyörögjünk egyházközségünkért, hogy egykor mindnyájan együtt lehessünk Krisztusnak és az ő szentjeinek dicsőségében!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Istenünk! Segíts, hogy mindig híven szolgáljunk Szent Fölségednek, el ne veszítsük kegyelmed ajándékait, és így folytonosan velünk maradj a földön, míg egykor eljutunk hozzád a mennyei dicsőségbe. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.