Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. június (Szent Iván hava) 13. Csütörtök. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Antal és Anett látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Húsvét 7. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 7, 55-60

    Az első vértanú történetében Jézus jelet akart adni Egyházának. Ő az Atya jobbján van, és mindig kész arra, hogy övéinek segítségére siessen. Ő ad erőt a tanúságtételre, az evangélium hirdetésére és a hűség kifejezésére. Legnagyobb kegyelme az, hogy lehetővé teszi számunkra erényeinek követését, a megbocsátást és az ellenségért való imát.


OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből

    István vértanú haldokolva így imádkozott
    ,,Nyitva látom az eget, és az Emberfiát az Isten jobbján állni.''

    Abban az időben:
    István a Szentlélekkel eltelve fölnézett az égre, látta az Isten dicsőségét, és Jézust az Isten jobbján. Felkiáltott: ,,Látom a megnyílt eget és az Emberfiát, ahogy az Isten jobbján áll!'' Erre ordítozni kezdtek, és befogták fülüket. Egy akarattal rárontottak, kivonszolták a városból, és megkövezték. A tanúk egy Saul nevű ifjú lábához rakták le a ruháikat.

Miközben megkövezték, István így imádkozott: ,,Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet!'' Majd térdre esett, és hangosan felkiáltott: ,,Uram, ne ródd fel nekik bűnül!'' Amint ezt kimondta, halálba szenderült.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 96, 1 és 2b. 6 és 7c. 9.    4g. tónus.
Válasz: Az Úr uralkodik, * magasságos Úr a világ felett. 1 a. és 9a. vers.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 4. szám.

Előénekes: Király az Úr, a föld ujjong, * és örvendjen minden sziget.
Trónjának támasza, * jog és igazság.
Hívek: Az Úr uralkodik, * magasságos Úr a világ felett.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Igazságosságát hirdetik az egek, * és dicsőségét meglátják a népek.
Imádjátok őt, * mind, ti angyalai.
H: Az Úr uralkodik, * magasságos Úr a világ felett.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Mert te magasságos Úr vagy a világ fölött, * minden más istennél fölségesebb.
H: Az Úr uralkodik, * magasságos Úr a világ felett.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

SZENTLECKE Jel 22, 12-14. 16-17. 20

    A Jelenések könyvének befejezése nemcsak az üdvösség boldogságát vázolja fel, hanem azzal bátorít, hogy Jézus ezt az üdvösséget nekünk szánta. Ő a kezdet és a vég, minden jó tőle indul ki, és mindent ő fejez be. Eljövetele egyúttal az érdemek jutalmazása is lesz, azért jogunk van őt bizalommal várni.

SZENTLECKE a Jelenések könyvéből

    Jöjj el, Uram Jézus!

    Én, János, egy hangot hallottam, amely ezt mondta: ,,Íme, hamarosan eljövök, s velem lesz a jutalom, hogy kinek-kinek megfizessek tettei szerint. Én vagyok az alfa és az ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég.
    Boldog, aki megmossa ruháját (a Bárány vérében), hogy joga legyen az élet fájához, és a kapukon át bejusson a városba. ,,Én, Jézus, elküldtem angyalomat, hogy az egyházakban tanúsítsák ezeket. Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes hajnalcsillag.''

A Lélek és az Egyház, mint jegyes hív: ,,jöjj el!'' Aki hallja, az is hívjon: ,,Jöjj el!'' Aki szomjazik, jöjjön. Aki kívánja az élet vizét, igyék ingyen. Aki mindezt tanúsítja, kijelenti: ,,Igen, hamarosan eljövök.'' Úgy legyen! Jöjj el, Uram Jézus!

    Ez az Isten igéje.
ALLELUJA

Alleluja. 4. szám.
Jézus mondja: + ,,Nem hagylak árván titeket, * visszajövök hozzátok, és örülni fog majd a szívetek.'' Jn 14, 18 – 4g. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 17, 20-26

    Az Egyház egységének a hitben és a szeretetben kell megmutatkoznia. Sok ember számára ezek a legfőbb problémák, ezért övéinek egysége Jézus kegyelmi erejét fogja bizonyítani. Az Egyház nem fog széthullani, mert Jézus a benne hívőkkel közli a maga istenfiúi dicsőségét, s azok arra fognak törekedni, hogy megőrizzék az egységet, mint ahogy ő egy az Atyával. Így az Egyház jel lesz a történelemben, s bizonyítani fogja, hogy Isten az emberiséget meghívta az üdvösségre, a végső szeretetegységre.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

    Legyenek egyek, amint mi egyek vagyunk.

    Abban az időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott: ,,Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem.
    Egyek legyenek mindnyájan. Amint te, Atyám bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk: én őbennük, te énbennem, hogy így ők is teljesen egyek legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél.

Atyám! Azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél.
    Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is megismerték, hogy te küldtél engem.
    Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is őbennük legyek.''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Húsvét 7. vasárnapjára

Pap:    Testvéreim! Urunk és Mesterünk, Jézus Krisztus azt akarja, hogy mindnyájan egyek legyünk. Terjesszük tehát mennyei Atyánk elé könyörgésünket a kereszténység és a világ egységéért!

Lektor:
    1.    Urunk, tartsd ébren bennünk és különvált testvéreinkben is a keresztény egység sürgető vágyát!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Áldd meg, Urunk, a kereszténység vezetőinek törekvéseit egymás jobb megismerésére és a Krisztus szeretetéről való közös tanúságtételre!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Bocsásd meg, Urunk, minden bűnös tettünket és mulasztásunkat, melyet a kereszténység egysége ellen elkövettünk!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Oszlasd el, Urunk, bennünk és keresztény testvéreinkben az egymás iránti közömbösséget, elfogultságot és ösztönös ellenszenvet!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy a hit és a szeretet egységében eredményesen hirdethessük az evangéliumot minden népnek!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mindenható Istenünk! Te egybe tudod gyűjteni azt is, ami emberi megítélésünk szerint már jóvátehetetlenül szétszóródott. Tekints kegyesen nyájad bárányaira és juhaira! Add, hogy a közös hit és a kölcsönös szeretet egyesítse azokat, akiket egyaránt megszentelt az egy keresztség! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.