Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. június (Szent Iván hava) 13. Csütörtök. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Antal és Anett látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Pünkösd, vigília mise ("C" év)

OLVASMÁNY Ter 11, 1-9

    Az ember magában hordozza az indíttatást, hogy a hatalmat és a hírnevet minden eszközzel keresse. A Biblia ezt szemlélteti a bábeli torony építésével. Bábelben látható volt Marduk isten temploma hétemeletes tornyával, s a bálványimádás az igaz Isten megtagadása volt. Az ember azonban végül is tehetetlen Istennel szemben, hiszen a gonoszságban sem tud összefogni. A bábeli nyelvzavar ellentéte a Szentlélek adományának, amely arra képesít, hogy minden nyelven hirdessük Isten dicsőségét.


OLVASMÁNY Mózes első könyvéből

    A helyet, ahol az Úr összezavarta az egész föld nyelvét, Bábelnek nevezik.

    A föld egynyelvű és egyazon beszédű volt. Amikor (Noé leszármazottai) keletről elindultak, Sineár földjén találtak egy síkságot, és ott letelepedtek.
    Így szóltak egymáshoz: ,,Gyertek, csináljunk téglát, és égessük ki.'' A tégla épületkő gyanánt szolgált, a szurok pedig kötőanyagul. Azután így szóltak: ,,Rajta, építsünk várost és tornyot, amelynek teteje az égig ér. Szerezzünk nevet magunknak, és ne szóródjunk szét a földön!''

Akkor az Úr leszállt, hogy megnézze a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek. Így szólt: ,,Íme, egy népet alkotnak, és egy nyelvet beszélnek. Ez csak a kezdete tevékenységüknek. Ezután semmi sem lesz lehetetlen, aminek megvalósítását elgondolják. Ezért szálljunk le, és zavarjuk össze nyelvüket, hogy senki ne értse a másik nyelvét!''
    Az Úr tehát szétszórta őket onnét az egész földön, s abba kellett hagyniuk a város építését. Ezért nevezik azt Bábelnek, mivel az Úr ott zavarta össze az egész föld nyelvét, és onnét szórta szét őket az Úr az egész földön.

Ez az Isten igéje.

Vagy:

OLVASMÁNY Mózes második könyvéből Kiv 19, 3-8a. 16-20b

    Az Úr leszállt a Sínai-hegyre, az egész nép előtt.

    Amikor a választott nép a Sínai-hegy lábához ért, és ott tábort ütött, Mózes elindult Isten elé, az Úr pedig a hegyről így szólt hozzá: ,,Ezt közöld Jákob házával, és hirdesd Izrael fiainak: »Láttátok, mit tettem az egyiptomiakkal, és mi módon hoztalak titeket sasszárnyakon ide magamhoz. Ha tehát hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor az összes népek között különleges tulajdonommá teszlek benneteket, hiszen az egész föld az enyém. Papi királyságom és szent népem lesztek.« Ezeket a szavakat add tudtára Izrael fiainak.''

Mózes elment, összehívta a nép véneit, és közölte velük mindazokat a szavakat, amelyeket az Úr reá bízott. Az egész nép egy szívvel válaszolt: ,,Mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt.''
    Harmadnap virradatkor mennydörgés és villámlás tört ki, sötét felhő telepedett a hegyre, és hatalmas harsonazúgás hangzott fel. A táborban az egész nép megremegett. Mózes kivezette a népet a táborból Isten elé, s ők a hegy lábánál helyezkedtek el.
    Az egész Sinai-hegyet füst borította be, mivel az Úr tűzben szállt is rá. A füst úgy szállt fel, mint az olvasztókemence füstje, s az egész hegy hevesen megrendült. A trombitaharsogás egyre erősödött. Mózes beszélt, és az Úr felelt a mennydörgésben. Az Úrleszállt a Sinai-hegyre, a hegy csúcsára, és felhívta oda Mózest.

Ez az Isten igéje.

Vagy:

OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből 37, 1-14

    Ti, kiszáradt csontvázak, éltető leheletet adok belétek, és megelevenedtek.

    Az Úr keze megragadott engem, és lelke által az Úr kivezérelt és a völgybe vitt, amely tele volt csontokkal. Körbe vezetett a csontok között mindenfelé. Tömérdek volt belőlük a völgyben, és teljesen ki voltak száradva.
    Az Úr így szólt hozzám: ,,Emberfia, életre kelnek még ezek a csontok?'' Így feleltem: ,,Uram, Istenem, te tudod.''
    Ekkor így folytatta: ,,Jövendölj ezekről a csontokról! Így beszélj: Ti, kiszáradt csontvázak, halljátok az Úr szavát! Ezt üzeni az Úr, az Isten ezeknek a csontoknak: Íme, éltető leheletet adok belétek, és megelevenedtek. Ellátlak inakkal és húst növesztek rajtatok, bőrrel borítalak titeket, és éltető leheletet adok nektek, és élni fogtok. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.''

És én jövendöltem, miként a parancs szólt. S lám, amint jövendöltem, zaj keletkezett, majd zörgés támadt, és a csontok egymáshoz közeledtek. Aztán láttam: ín és hús került rájuk, és bőr vonta be őket, de éltető lehelet még nem volt bennük.
    Ekkor így szólt hozzám: ,,Jövendölj az éltető leheletről, jövendölj, emberfia, mondd az éltető leheletnek: Ezt mondja az Úr, az Isten: Gyere elő a négy szél hazájából, és fúlj ezekre a megöltekre, hogy megelevenedjenek.''
    Ekkor jövendöltem, amint megparancsolta nekem, és éltető lehelet szállt beléjük, életre keltek, talpra álltak: egy igen nagy sereg.

Akkor így szólt hozzám: ,,Emberfia, ezek a csontok: Izrael egész háza.
    Lám azt mondják: »Elszáradt a csontunk, oda a reményünk, végünk van.« Jövendölj ezért és így beszélj: Ezt mondja az Úr, az Isten:
    Íme, kinyitom sírjaitokat, én népem, és elvezetlek benneteket Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet és életre keltek. Letelepítelek benneteket földeteken, és megtudjátok, hogy én, az Úr mondom ezt, és végbe is viszem'' – mondja az Úr.

Ez az Isten igéje.

Vagy:

OLVASMÁNY Joel próféta könyvéből 3, 1-5

    Még a szolgákra és szolgálókra is kiárasztom lelkemet azokban a napokban.

Így szól az Úr:
    Kiárasztom lelkemet minden testre.
Fiaitok és leányaitok jövendölni fognak,
véneitek álmokat álmodnak,
ifjaitok meg látomást látnak.
Sőt még a szolgákra és szolgálókra is
kiárasztom lelkemet azokban a napokban.
    Égen és földön jeleket mutatok,
vért és tüzet, füstoszlopokat.
A nap elsötétedik, a hold vérré változik,

mielőtt eljön az Úr nagy
és rettenetes napja.
Aki segítségül hívja az Úr nevét,
az megmenekül,
mert – amint megmondta az Úr –
Sion hegyén és Jeruzsálemben
lesz a menedék
a menekültek számára, akiket meghív az Úr.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 103, 1-2a. 24 és 35c. 27-28. 29bc-30    8 G. tónus.
Válasz: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk, * újítsd meg a föld színét. Vö. 30. vers.
Vagy: Alleluja. 8. szám.

Előénekes: Mondj áldást, lelkem, az Úrnak! * Nagy vagy nagyon, én Uram, Istenem.
Fenségbe és ékességbe öltözöl, * sugárzó fény a te köntösöd.
Hívek: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk, * újítsd meg a föld színét.
Vagy: Alleluja.

E: Mily sokrétű a te műved, Uram! * bölcsességgel alkottál mindent.
Teremtményeid betöltik a földet, * mondj áldást, lelkem, az Úrnak.

H: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk, * újítsd meg a föld színét.
Vagy: Alleluja.

E: Mindenek tőled várják, * hogy enniök adj kellő időben.
Összegyűjtik, amit nekik juttatsz, * megnyitod kezedet, és eltelnek minden jóval.
H: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk, * újítsd meg a föld színét.
Vagy: Alleluja.

E: Ha megvonod éltető erődet, * elpusztulnak, és a porba térnek
Ám, ha újra kiárasztod lelkedet, életre kelnek, * és a föld színét megújítod.

H: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk, * újítsd meg a föld színét.
Vagy: Alleluja.

SZENTLECKE Róm 8, 22-27

    A keresztségben és a bérmálásban már megkaptuk a Szentlelket, de jelenléte még rejtve van. Ő a biztosítéka annak, hogy egyszer e jutunk Isten gyermekeinek dicsőségére, s akkor a természet is felszabadul a bűn nyomasztó terhétől, mert az ember nem fogja többé bűnös célra felhasználni. A Lélek amellett ébren tartja bennünk az istengyermeki tudatot és bizalomra hangol az Atya iránt.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

    A Szentlélek könyörög bennünk,

emberi sóval ki nem fejezhető fohászkodással.

    Testvéreim! Az egész teremtett világ mindmáig sóvárogva vágyakozik, hogy a mulandóság szolgai állapotából felszabaduljon. De nemcsak a természet, hanem mi magunk is, akik a Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. Sóhajtozunk mi is, és várjuk a fogadott fiúság megvalósulását, testünk megváltását. Mert megváltásunk még csak reménybeli. De a remény, amelyet már teljesedni látunk, nem is remény többé. Ha tehát reméljük, amit még nem látunk, várjunk állhatatosan!

Gyöngeségünkben pedig segítségünkre siet a Lélek, hisz mi még azt sem tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni. A Lélek azonban maga könyörög bennünk, emberi szóval ki nem fejezhető fohászkodással. Isten pedig, aki szívünket vizsgálja, tudja, hogy mit kíván bennünk a Lélek, mert ő Isten tetszése szerint jár közben a szentekért.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
Jöjj el, szentlélek Isten, + töltsd el híveid szívét, * és szereteted tüzét gyullaszd föl bennünk. – 8 G. tónus.
Alleluja.


EVANGÉLIUM Jn 7, 37-39

    Ahogy Jézus megígérte az élet kenyerét, úgy beszélt az élő vízről is, amellyel a lélek szomjúságát csillapítja. Őt magát a hiten keresztül érjük el, s ő árasztja ki ránk a Szentlelket, aki a remény és a szeretet ajándékával megadja a lélek békéjét

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

    Az élő víz folyama a Szentlélek!

    A sátoros ünnep utolsó, nagy napján megállt Jézus, és felkiáltott: ,,Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz bennem, annak, amint az Írás mondja, az élő víz folyamai törnek elő szívéből.''

Ezt Jézus a Lélekről mondta, akit később elnyertek a benne hívők. Ekkor ugyanis még nem jött el a Lélek, mert Jézus még nem dicsőült meg.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Pünkösdre (Vigília mise)

Pap:    Imádkozzunk, testvéreim, miként az apostolok is közösen imádkozva várták a vigasztaló Szentlelket!

Lektor:
    1.    Urunk, világosítsd meg értelmünket, és erősítsd meg akaratunkat Szentlelked által!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Urunk, töltsd el a szeretet tüzével Szentatyánkat, N. pápát, püspökeinket és papjainkat Szentlelked által!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Urunk, áraszd el hazánkat és népünk vezetőit békességeddel és áldásoddal Szentlelked által!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Urunk, vezesd el a földkerekség népeit a testvéri egységre Szentlelked által!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Urunk, adj lelki erőt a szenvedőknek, vigasztalást az árváknak és az özvegyeknek, tanácsot a bajbajutottaknak Szentlelked által!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Jóságos Atyánk! Öntsd lelkünkbe Szentlelked ajándékait, és add, hogy az ő csodálatos egyesítő ereje mindnyájunkat testvéri szeretetben kapcsoljon össze. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.