Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. június (Szent Iván hava) 13. Csütörtök. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Antal és Anett látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Szentháromság vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY Péld 8, 22-31

    A szöveg kettős tanítást ad Istenről. Az egyik az, hogy az ő létéhez hozzátartozik a bölcsesség éppúgy, mint a szentség és a hatalom. A másik pedig az, hogy bölcsességének vetületét belevitte a teremtésbe. Nem ötlet szerint alkotta meg a világot, hanem örök terve szerint. A világban felismerhető ez az isteni elgondolás, különösen akkor, ha az üdvösség történetét is figyelembe vesszük. Abban kifejezésre jut, hogy a világ egyúttal Isten szeretetének tárgya.


OLVASMÁNY a Példabeszédek könyvéből

    Isten öröktől fogva tervei szolgálatára rendelte a Bölcsességet,
    mielőtt még bármit alkotott.

    Így beszél az isteni Bölcsesség:
    Alkotó munkája elején teremtett engem az Úr,
ősidőtől fogva, mielőtt bármit is alkotott.
Az idők előtt teremtett,
a kezdet kezdetén, a föld születése előtt.
Amikor létrehozott, még ősvizek sem voltak,
és a forrásokból még nem tört elő víz.
Mielőtt a hegyek keletkeztek volna,
a halmok előtt születtem,
amikor a földet és a mezőket még nem alkotta meg,

és a föld első göröngyét sem.
    Ott voltam, amikor az eget teremtette,
s az ősvíz színének körét megvonta,
amikor a felhőket fölerősítette,
s az ősforrások erejét megszabta;
amikor kijelölte a tenger határát
– és a vizek nem csaptak ki –,
amikor lerakta a föld szilárd alapjait.
Ott voltam mellette, mint kedvence,
napról napra csak bennem gyönyörködött,
mindenkor az ő színe előtt játszadoztam.
Ott játszottam az egész földkerekségen,
s örömmel voltam az emberek fiai között.

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 8, 4-5. 6-7. 8-9    5. tónus.
Válasz: Uram, mi Urunk, * mily csodálatos a te neved az egész világon. 2a. vers.

Előénekes: Szemlélem az eget, ujjaid műve az, * te alkottad a holdat és az összes csillagot.
Ugyan mi az ember, hogy megemlékezel róla, * az emberfia, hogy gondot viselsz rá?
Hívek: Uram, mi Urunk, * mily csodálatos a te neved az egész világon.

E: Az embert csaknem angyalnak alkottad, + megkoronáztad dicsőséggel és fönséggel, * hatalmába adtad kezed műveit.

H: Uram, mi Urunk, * mily csodálatos a te neved az egész világon.

E: Mindent lábad alá vetettél, + minden juhot és barmot, * hozzá még a mezők vadjait.
Az ég madarait és a tenger halait, * melyek a tenger ösvényét járják.
H: Uram, mi Urunk, * mily csodálatos a te neved az egész világon.

SZENTLECKE Róm 5, 1-5

    A megváltás gyümölcse az, hogy Isten maga ajándékoz meg bennünket a megigazulással. Elfogad bennünket, és magához hasonlóvá tesz. Ezért buzdít az apostol, hogy éljük át állapotunkat úgy, mint békét, mint megnyugvást Isten közelében. Ő határozott reményre hívott meg bennünket, s ez a legnagyobb kiváltságunk. Így a megpróbáltatások ellenére hűségesek tudunk maradni. Főleg azért, mert a bennünk lakó Szentlélek állandó biztosítéka Isten szeretetének, s nekünk is megadja ajándékba, hogy szeretetét viszonozhassuk.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

    A nekünk ajándékozott Szentlélek által
    kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.

    Testvéreim! Mivel a hit révén megigazultunk, békében élünk az Istennel, Urunk, Jézus Krisztus által. Általa jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk, és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk.
    De nemcsak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. Reményünkben nem csalatkozunk, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 1. szám.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek: * Istennek, aki van, aki volt és aki eljön újra! Vö. Jel 1, 8 – 9. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 16, 12-15

    Jézus már búcsúbeszédében bepillantást engedett a Szentháromság titkába. Földi életében arra törekedett, hogy megdicsőítse az Atyát, viszont az Atyától azt várja, hogy dicsőítse meg őt emberi természete szerint is. A Szentlelket azért küldi el az Atyától, hogy művét befejezze, és egyúttal a világ előtt is kibontakoztassa dicsőségét. Az Atya, a Fiú és Szentlélek kapcsolata tehát a kölcsönös szeretet és a szeretetben való egység. Ez az élet teljessége, s mi a kinyilatkoztatásban ennek kicsordulását kaptuk, s majd a színelátásban tárul fel egészen előttünk.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

    A Szentháromság: Atya, Fiú, Szentlélek.

    Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
    ,,Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra.
    Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.
    Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Szentháromság vasárnapjára (Pünkösd után 1. vasárnap)

Pap:    Testvéreim! A mennyei Atya gyermekei, a Fiú testvérei és a Szentlélek templomai vagyunk! Kérjük az Atyát a Fiú által a Szentlélekben, hogy segítse hívő népét!

Lektor:
    1.    A Szentháromság egy Istent dicsőítsék életükkel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében megkeresztelt emberek!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    A Szentháromság egységének titka vezesse a hit és szeretet egységére az egész keresztény világot!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    A Szentháromság kiáradó szeretete vezessen minden embert az evangélium világosságára!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    A Szentháromság egysége és békéje uralkodjék a népek és vezetőik szívében!
        Hívek: Kérünk téged . . .

      5.    Az Atya hatalma, a Fiú bölcsessége és a Szentlélek kegyelme őrizze meg családjaink egységét és boldogságát!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mindenható, örök Isten, engedd, hogy akik a keresztségben gyermekeid lettünk, kegyelmeddel a Szentháromság boldogító látására eljussunk. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.