Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Szentháromság vasárnapja utáni vasárnap – Krisztus Szent Teste és Vére: Úrnapja ("C" év)

OLVASMÁNY Ter 14, 18-20

    Isten kegyelme mindig működött a világban, s mindig voltak, akik annak hatása alatt felismerték az igaz Istent, a világ Teremtőjét. Melkizedek, Ábrahám kortársa is ennek a bizonyítéka. A két ember bizonyára ezen az alapon talált egymásra. Melkizedek papi szolgálata független volt a későbbi ároni papságtól, s már a Zsolt 109, 4 arra utal, hogy az eljövendő Messiás papsága az övének hasonlatossága lesz. A kenyér és a bor feláldozása is emlékeztet az Oltáriszentségre.


OLVASMÁNY Mózes első könyvéből

    Ábrahám kenyeret és bort ajánlott fel.

Amikor Ábrahám győzelmet aratott az ellenség fölött, és seregével visszatért, eléje jött Melkizedek, Sálem királya. Kenyeret és bort hozott. Ő ugyanis a magasságbeli Isten papja volt. Melkizedek megáldotta őt, és így szólt hozzá: ,,Áldott legyen Ábrahám a magasságbeli Isten előtt, aki az eget és a földet teremtette. És áldott legyen a magasságbeli Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet.'' Ábrahám pedig tizedet adott neki mindenből.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 109, 1. 2. 3. 4    6. tónus.
Válasz: Pap vagy te mindörökké, * Melkizedek rendje szerint. 4bc. vers.

Előénekes: Így szólt az Úr az én Uramhoz, +''Jobbom felől foglalj helyet, * míg minden ellenségedet lábad alá vetem zsámolyul.''
Hívek: Pap vagy te mindörökké, * Melkizedek rendje szerint.

E: Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad vesszejét: * ,,Ellenségeid között uralkodjál.
H: Pap vagy te mindörökké, * Melkizedek rendje szerint.

E: Nálad van az uralom hatalmad napján, * szent fényességben a hajnalcsillag előtt szültelek téged.''

H: Pap vagy te mindörökké, * Melkizedek rendje szerint.

E: Megesküdött az Úr, és meg nem bánja: * ,,Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint.''
H: Pap vagy te mindörökké, * Melkizedek rendje szerint.

SZENTLECKE 1 Kor 11, 23-26

    Pál apostol is beszámol az Oltáriszentség rendeléséről. Jellemző nála, hogy a külső körülményeket nem említi, hanem csak azt az éjszakát, amelyen Jézust elárulták. Jézus ekkor már egészen áldozatnak tudta magát, és elfogadta a vértanúságot. Ezért volt joga arra, hogy a kenyér és bor színe alatt elővételezze keresztáldozatát.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből

    Valahányszor eszitek e kenyeret és isztok a kehelyből,
    az Úr halálát hirdetitek.

    Testvéreim! Én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek. Urunk Jézus azon az éjszakán, amikor elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: ,,Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely értetek adatik! Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!''
    A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt: ,,Ez a kehely az újszövetség kelyhe az én véremben. Valahányszor isztok belőle, tegyétek ezt az én emlékezetemre!''
    Amikor ugyanis e kenyeret eszitek és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön.

    Ez az Isten igéje.

SZEKVENCIA tetszés szerint

    (Énekelve elkezdhető az ,,Ímhol angyaloknak étke''-től is.)


Dicsérd, Sion, Üdvözítőd: Jó Pásztorod, hű segítőd áldja hangos éneked! Himnuszt mondj egész szíveddel, szóddal úgysem érheted el, méltón nem dicsérheted.
Nagy dologról szól az ének: élet élő kútfejének, a Kenyérnek hódolunk.
Estelén a búcsútornak, a tizenkét apostolnak, mit kiosztott Krisztusunk. Hangosan hát fönnesengjen, ujjongjon és égre csengjen zengő lelkünk hangja ma!
Mert mit ajkunk most magasztal: amaz ünnep, amaz asztal, amaz első lakoma.
Ott új húsvét napja támadt: új kötése új Királynak; régi húsvét bétellett.

Új világtól fut az óság, árnyat oszlat új valóság, fényesség űz éjfelet.
S amit ott tett önkezével, emlékére nyílt igével hagyta Krisztus végzenünk.
Szent igéktől megoktatva, üdvösséges áldozatra kenyeret s bort szentelünk.
Ágazatja szent hitünknek: testté-vérré lényegülnek, kenyér s bor mivolt előbb.
Régi rend itt újnak enged, szárnya lankad észnek, szemnek; élő hitből végy erőt!
Színében bor és kenyérnek (jel csak ez, de más a lényeg) drága nagy jók rejlenek.
Vér bár a bor, test az étel, egy is Krisztus, semmi kétely. Két szín őt nem osztja meg.

Aki veszi, meg nem osztja, meg nem töri, nem szakasztja; mindenek épen veszik.
Veszi egy, és ezrek veszik, s mind egyenlőn kapja részit; mégis nem fogyatkozik.
Veszi jó, és veszi vétkes, ám gyümölcse vajmi kétes: élet vagy elkárhozás.
Rossznak átok, üdv a jóknak: lásd az együtt áldozóknak végük milyen szörnyű más.
S ha megtört az áldozatban, kétség, tudd meg, nincsen abban: úgy van ott minden darabban, mint a teljes szín alatt.
Őt törés nem törheté meg: csak a jelnek, köntösének színe tört meg, ám a lényeg változatlan egy marad.

Ímhol angyaloknak étke, vándorutunk erőssége, édes fiak vendégsége:
rút ebeknek el ne vesd!
Ősi manna ezt mutatja, ezt Izsáknak áldozatja, bárány vére csordulatja: képben írja régen ezt.
Kegyes pásztor, igaz étek, édes Jézus, kérünk téged, te legeltesd, védd a néped, te mutasd meg kegyességed fönn az élők közepett. Mindenható fejedelmünk, étkünk, éltetőnk, szerelmünk, engedj
asztalodra lelnünk, testvérül engedd ölelnünk odafönn a szenteket!


(Dallama: 1-18. szakasz SzVU 107. sz. ének; utána a gregorián dallam szerint.)

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Jézus mondja: + ,,Én vagyok az égből szállott élő kenyér. * Aki eszik ebből a kenyérből, örökké élni fog.'' Jn 6, 51 – 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 9, 11 b-17

    A kenyérszaporítás csodáját Lukács úgy közli, mint az Eukarisztia előképét. Jézus megmutatta, hogy tudja és akarja táplálni azokat, akik hitet és üdvösséget keresnek nála, s hogy neki hatalma van a kenyér és a világ dolgai felett. Amikor tanítványait felszólítja, hogy ők adjanak enni az embereknek, ezzel azt is jelzi, hogy a lelki eledelt rajtuk keresztül adja majd Egyházának. Ez a táplálék olyan lesz, hogy soha ki nem fogy. A maradékból tizenkét kosarat töltenek meg, vagyis az apostolok keze soha nem lesz üres.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Mindnyájan ettek és jóllaktak a csodálatos kenyérből.

    Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival. A nép megtudta és utána ment. Ő szívesen fogadta őket, és beszélt nekik Isten országáról, akik pedig gyógyulást kerestek nála, azokat meggyógyította.
A nap már hanyatlóban volt. Odament hozzá a tizenkettő: ,,Bocsásd el a népet – figyelmeztették –, hogy a környékbeli falvakban és tanyákon szállást és élelmet keressenek maguknak, mert itt elhagyatott helyen vagyunk.''
    ,,Ti adjatok nekik enni'' – válaszolta. ,,Csak öt kenyerünk és két halunk van – mondták. – El kellene mennünk, hogy ennivalót vegyünk ennyi népnek.'' Mintegy ötezer férfi volt ott.

Akkor meghagyta tanítványainak: ,,Telepítsétek le őket ötvenes csoportokban.''
    Úgy is tettek. Letelepedtek mindnyájan. Jézus pedig kezébe vette az öt kenyeret és a két halat.
    Föltekintett az égre, megáldotta azokat. Majd megtörte, s tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek.
    Miután mindnyájan ettek és jóllaktak, még tizenkét kosárra való maradékot szedtek össze.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Úrnapra

Pap:    Testvéreim! Ünnepi örömmel imádjuk az Oltáriszentséget! Kérjük Megváltónkat és jó Pásztorunkat, hogy hallgassa meg alázatos könyörgésünket!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy Egyházad mindig egy legyen a kenyértörés közösségében!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Szenteld meg papjainkat, hogy szentek legyenek és szentül szolgáltassák ki szentségeidet!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Úgy nevelj minket az Oltáriszentség gyakori vétele által, hogy mindennél többre becsüljük lelkünk kegyelmi állapotát!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy szeretetlakomádra, a szentmisére szóló hívásnak mindig örömmel és áldozatkész lélekkel engedelmeskedjünk!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Végül ne engedd, Urunk, hogy a Szent Útravaló nélkül távozzunk a földi életből!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Jézus Krisztus! Add, kérünk, hogy a szentmise kegyelmeiben mindig bőven részesüljünk, és az Oltáriszentségben őszinte odaadással, tiszta lélekkel vegyünk magunkhoz. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.