Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Évközi 10. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY 1 Kir 17, 17-24

    Illés próféta Mózes mellett az ószövetségi kor legkiemelkedőbb alakja, aki elszánt bátorsággal száll szembe a király és a nép bálványimádásával. Élete egészen Isten ügyének szolgálata volt, s ezért állandó üldöztetésnek volt kitéve. Lelki erejét és bizalmát Isten jelenlétének tudatából merítette. Imája azért nyert meghallgatást.


OLVASMÁNY a Királyok könyvéből

    Illés próféta életre kelti a cáreftai özvegyasszony fiát.

    Illés próféta idejében Careftában megbetegedett a fia annak az özvegyasszonynak, aki Illésnek szállást adott. Betegsége annyira elhatalmasodott rajta, hogy nem maradt benne élet. Akkor az asszony így szólt Illéshez: ,,Mi dolgom veled, Isten embere? Csak azért jöttél, hogy emlékeztess vétkeimre, és megöld a fiamat?''

Ő azt felelte neki: ,,Add ide a fiadat!'' Elvette öléből, és felvitte a fenti szobába, ahol lakott, és lefektette az ágyára. Aztán az Úrhoz fordult: ,,Uram, én Istenem, hát csakugyan szerencsétlenséggel sújtod ezt az özvegyet, akinél lakom, s megölöd a fiát?'' Majd háromszor a fiúra borult, és segítségül hívta az Urat: ,,Uram és Istenem, engedd, hogy visszatérjen a lélek ebbe a fiúba!''
    Az Úr meghallgatta Illés könyörgését. A lélek visszatért a fiúba, aki erre életre kelt. Akkor Illés fogta a fiút, levitte a felső szobából a házba, átadta anyjának, és ezt mondta: ,,Nézd, a fiad él!''

Az asszony erre így szólt Illéshez: ,,Most már tudom, hogy csakugyan Isten embere vagy, és hogy az Úr szava igazság az ajkadon.''

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 29, 2 és 4. 5-6. 11 és 12a és 13b    6. tónus.
Válasz: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem. 2a. vers.

Előénekes: Dicsőítelek, Uram, mivel megmentettél engem, * nem engedted, hogy ellenségeim ujjongjanak rajtam.
Uram, lelkemet kihoztad a halál országából, * életben tartottál, nehogy sírba szálljak.
Hívek: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem.

E: Zsoltárt zengjetek az Úrnak, ti, az ő szentjei, * és dicsérjétek az ő szent nevét.
Mert haragja csak egy pillanat, * de jósága végigkísér egész életünkön.
H: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem.

E: Ha este meg is látogat a sírás, * reggelre az öröm visszatér.
Meghallgatott az Úr, és megkönyörült rajtam, * az Úr lett az én segítségem.
H: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem.

E: Sírásomat örömre fordítottad, * Uram, Istenem, magasztallak mindörökké.
H: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem.

SZENTLECKE Gal 1, 11-19

    Pál saját megtérésében igazolva látta a tételt, hogy a megigazulás nem a mózesi törvény követéséből fakad, hanem a Krisztusba vetett hitből. Ő maga túltett másokon a törvény betűjéért való buzgóságban, de ezt most téves útnak minősíti. A feltámadt Krisztus megjelenése új irányt szabott életének, s tőle kapta azt a világosságot is, amellyel az újszövetségi kinyilatkoztatást megértette.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből

    Isten arra választotta ki Pál apostolt,
    hogy hirdesse Jézust a pogányoknak.

    Testvéreim! Biztosítalak benneteket, hogy az általam hirdetett evangélium nem embertől való. Hiszen nem embertől kaptam vagy tanultam, hanem jézus Krisztus kinyilatkoztatásából. Hallottátok már, hogy azelőtt, még mint zsidó, milyen magatartást tanúsítottam: könyörtelenül üldöztem az Isten egyházát, és romlására törtem. A zsidó vallásosságban számos fajtámbeli kortársamat felülmúltam, mert vakbuzgó követője voltam atyáim hagyományának.

De amikor úgy tetszett annak, aki már születésemtől fogva kiválasztott és kegyelmével meghívott, hogy kinyilatkoztassa bennem Fiát, és hirdessem őt a pogányoknak: nem hallgattam a testre és a vérre, és Jeruzsálembe sem mentem föl apostolelődeimhez, hanem elmentem Arábiába, majd ismét visszatértem Damaszkuszba.
    Három év múltán azután fölmentem Jeruzsálembe, hogy megismerkedjem Péterrel, s nála maradtam tizenöt napig. Más apostolt nem is láttam, csak Jakabot, az Úr testvérét.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 2. szám.
Nagy próféta támadt köztünk, * Isten meglátogatta az ő népét. Lk 7, 16 – 2. tónus.

Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 7, 11-17

    Az evangélista a legegyszerűbb szavakkal mondja el a halott ifjú életre keltését. Az apostoli igehirdetés is így beszélt róla. A csodákkal Jézus igazolta isten, fiúságát, és tanúságot tett irgalmas lelkületéről is: Tudott vigasztalni, bátorítani, segíteni. Igazolta, hogy őbenne az Atya irgalma az ember felé fordult, és az élet ígéretét tárta fel előtte. A nép is azt érezte meg, hogy ,,Isten meglátogatta őket''.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Jézus megsajnálja a síró édesanyát, és feltámasztja a naimi ifjút.

    Abban az időben Jézus elment Naim városába. Vele mentek tanítványai és nyomukban nagy népsokaság.

Amikor a város kapujához közeledett, halottat hoztak ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát. Az édesanyát sokan kísérték a városból. Amikor az Úr meglátta, megesett rajta a szíve, és így szólt hozzá:
,,Ne sírj!'' Azután odalépett a koporsóhoz, és megérintette azt. Erre a halottvivők megálltak. Ő pedig így szólt: ,,Ifjú, mondom neked, kelj föl!'' A halott felült, és beszélni kezdett. Ekkor Jézus átadta őt anyjának.
    Mindnyájukat elfogta a félelem, és így magasztalták Istent: ,,Nagy próféta támadt közöttünk.'' ,,Isten meglátogatta népét.'' Ennek híre elterjedt egész Júdeában és mindenfelé a környéken.

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 10. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Jézus a keresztség és a bűnbocsánat szentsége által mindnyájunkat feltámasztott a lelki halálból. Kérjük segítségét, hogy új életünket keresztény erények ékesítsék!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy Egyházad pásztorai szelídséggel vezessék a hívőket, és intsék jóra a megtévedteket!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy az államok vezetői tegyenek meg mindent népeik jóléte érdekében!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, hogy szűnjék meg a világon a hatalmi versengés és a gazdagodás féktelen vágya!
        Hívek: Kénünk téged . . .

    4.    Add, hogy családi otthonainkban a krisztusi szelídség uralkodjék!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy szenvedő embertestvéreink könnyeit meglássuk és le is töröljük!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, te isteni hatalmaddal segítettél a síró özvegyen. Taníts minket is résztvevő szívvel járni embertársaink között! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.