Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Évközi 11. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY 2 Sám 12, 7-10. 13

    Mózes óta a zsidó nép meggyőződéséhez tartozott az a tudat, hogy igazi uralkodója Isten. A szövetségben neki ígértek engedelmességet, ő pedig védelmet nyújtott nekik. A királynak is tartania kellett magát a törvényhez. A próféták mint Isten küldöttei őt is felelősségre vonhatták, ha megszegte a törvényt. Nátán próféta Dávidot inti bűnbánatra. Isten uralma elsősorban az erkölcsi rend fenntartását célozza.


OLVASMÁNY Sámuel második könyvéből

    Isten Nátán próféta által biztosítja Dávidot,

hogy őszinte bűnbánatáért bocsánatot nyer.

    Miután Dávid súlyosan vétkezett, Nátán próféta így szólt hozzá: ,,Ezt mondja az Úr, Izrael Istene: »Fölkentelek Izrael királyává, és kiszabadítottalak Saul kezéből. Neked adtam urad házát, és öledbe urad asszonyait, és rád bíztam Izrael házát és Juda házát. S ha ez még kevés lett volna, sokkal többet is adtam volna neked.
    Miért vetetted hát meg az Urat, miért tettél olyat, ami gonosznak számít az Úr szemében? Kard által elveszítetted a hetita Uriját, hogy elvehesd a feleségét. Igen, elveszítetted őt az ammoniták kardja által! Nos, a kard sose fordul el házadtól, amiért megvetettél, és elvetted a hetita Úrijától a feleségét, hogy a te asszonyod legyen.«''

Erre Dávid így szólt Nátánhoz: ,,Vétkeztem az Úr ellen!'' Nátán ezt válaszolta Dávidnak: ,,Íme, az Úr is megbocsátja bűnödet, s nem halsz meg.''

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 31, 1-2. 5. 7. 11    4g. tónus.
Válasz: Bocsásd meg, Uram bűnömet, * vétkeim terhét vedd el rólam.

Előénekes: Boldog, akinek az Úr megbocsátotta bűneit, * akinek betakarta gonoszságát.
Boldog az, akinek vétkét az Úr fel nem rója, * kinek lelkében nincsen álnokság.
Hívek: Bocsásd meg, Uram bűnömet, * vétkeim terhét vedd el rólam.

E: Bűnömet eléd tártam, *  nem rejtettem el vétkemet előled.
Így szóltam: + ,,Gonoszságomat megvallom, Uram, * és te megbocsátottad vétkeimet.''

H: Bocsásd meg, Uram bűnömet, * vétkeim terhét vedd el rólam.

E: Te vagy menedékem, + a gyötrelemtől megóvsz engem, * és a szabadulás ujjongásával veszel körül engem.
H: Bocsásd meg, Uram bűnömet, * vétkeim terhét vedd el rólam.

E: Vigadjatok és ujjongjatok, igazak az Úrban, * és örvendezzen minden tiszta szívű.
H: Bocsásd meg, Uram bűnömet, * vétkeim terhét vedd el rólam.

SZENTLECKE Gal 2, 16. 19-21

Az apostol megmagyarázza, hogy a keresztény hívőt miért nem kötelezi a mózesi törvény. A megváltást Krisztus szerezte meg azzal, hogy engedelmes volt az Atyának egészen a kereszthalálig. Ezért az Atya feltámasztotta és megtette a kegyelem forrásának. Mi a hitben és a keresztségben azonosulunk vele: magunkra öltjük halálát és feltámadását, meghalunk a bennünk levő embernek, hogy Krisztussal együtt Istennek éljünk.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből

    A megváltott emberekben Krisztus él a kegyelem által.

    Testvéreim! Tudjuk, hogy az ember nem a törvény tettei alapján igazul meg, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit által. Ezért mi is elfogadtuk Jézus Krisztus hitét, hogy a Krisztusba vetett hit által igazuljunk meg és ne a törvény cselekedetei által, amelyek senkit sem tehetnek igazzá.

Hiszen a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek, mert Krisztussal engem is keresztre feszítettek. Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem.
    Minthogy azonban most még testben élek, Isten Fiának hitében élek, aki szeretett engem, és feláldozta magát értem. Nem vetem el az Isten kegyelmét. Mert ha a törvény útján igazzá válhat az ember, Krisztus hiába halt meg.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 2. szám.
Isten szeretett minket, * és elküldte Fiát engesztelésül bűneinkért. 1 Jn 4, 10b – 2. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 7, 36 – 8, 3

Az evangélista nem árulja el sem a bűnbánó asszony nevét, sem a helyet, ahol a jelenet lejátszódott. A tapintat magától érthető. Az utókor Lk 8, 2 alapján kellő ok nélkül azonosította a magdalai Máriával. Lukács annál jobban kiemeli, hogy Jézus milyen jelentőséget tulajdonít az őszinte bűnbánatnak és a szeretetnek. Aki ráeszmél Isten irgalmára, abban nagyobb lehet a buzgóság, mint olyanokban, akik elbizakodottan a törvény betűjéhez mérik magukat és tetteiket.

Hosszabb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Jézus a legnagyobb bűnösnek is megbocsát őszinte bűnbánatáért.

Abban az időben:
    Egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Megállt hátul Jézus lábánál. Sírt, könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte, és csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal.
    Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában: ,,Ha ez próféta volna, tudná, hogy ki és miféle, aki érinti őt: hogy ez egy bűnös nő.'' Jézus akkor hozzá fordult: ,,Simon, mondanék neked valamit.'' Az így válaszolt: ,,Mester, beszélj!''
    ,,Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban?''
    ,,Úgy gondolom az, akinek többet engedett el'' – felelte Simon. ,,Helyesen ítéltél'' – válaszolta.
    Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: ,,Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölte meg. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja lábamat, amióta csak bejött. Aztán te nem kented meg fejemet olajjal. Ez meg kenetet öntött a lábamra.
    Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyer, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, az kevésbé szeret.'' Aztán így szólt az asszonyhoz: ,,Bocsánatot nyertek bűneid. Menj békével!''

Erre a vendégek kezdték mondogatni magukban: ,,Ki ez, hogy még a bűnöket is megbocsátja?'' Ő pedig ismét az asszonyhoz fordult: ,,A hited megszabadított téged. Menj békével!''
    Ezután bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított: Mária, melléknevén Magdalai, akiből hét ördög ment ki, Johanna, Heródes intézőjének, Kuzának a felesége, Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla.

Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 7, 36–50

    Jézus a legnagyobb bűnösnek is megbocsát őszinte bűnbánatáért.

    Abban az időben:
    Egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Megállt hátul Jézus lábánál. Sírt, könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte, és csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal.
    Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában: ,,Ha ez próféta volna, tudná, hogy ki és miféle, aki érinti őt: hogy ez egy bűnös nő.'' Jézus akkor hozzá fordult: ,,Simon, mondanék neked valamit.'' Az így válaszolt: ,,Mester, beszélj!''
    ,,Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban?''

,,Úgy gondolom az, akinek többet engedett el'' – felelte Simon. ,,Helyesen ítéltél'' – válaszolta.
    Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: ,,Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölte meg. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja lábamat, amióta csak bejött. Aztán te nem kented meg fejemet olajjal. Ez meg kenetet öntött a lábamra.
    Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyer, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, az kevésbé szeret.'' Aztán így szólt az asszonyhoz: ,,Bocsánatot nyertek bűneid. Menj békével!''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 11. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Fohászkodjunk Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy ne forduljon el tőlünk, gyermekeitől, hanem hallgassa meg kéréseinket!

Lektor:
    1.    Hogy Egyházad mindig igaz bűnbánatban és a bűnbocsánat biztos reményében éljen!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Hogy minden ember füle megnyíljék az evangélium készséges hallgatására!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Hogy híveid az apostolok módjára szavukkal és életükkel hirdessék tanításodat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Hogy a betegek, az elhagyottak és a szomorkodók könnyeit szárítsa fel gondviselő jóságod!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Hogy elhunyt testvéreink, akik feltámadásodban hittek, dicsőséges életre keljenek az utolsó napon!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Engedd, Urunk, hogy akik hittel valljuk irgalmasságodat, oly őszintén megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek, amilyen bizalommal várjuk tőled bűneink elengedését, feloldozását és bocsánatát! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.