Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Évközi 12. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Zak 12, 10-11; 13, 1

    Zakariás képekben egy prófétai-királyi alakról beszél, akinek vértanúhalála gyászba borítja a várost és a népet, de ez egyúttal új élet kezdete is. A jövendölés minden bizonnyal utal az Izajásnál található ,,Jahve szolgájára'', a Messiás előképére. János evangéliuma (18, 37) is ebben az értelemben idézi a szöveget Jézus keresztre feszítésével kapcsolatban.


OLVASMÁNY Zakariás próféta könyvéből

    Zakariás próféta megjövendöli Krisztus szenvedését.

Ezt mondja az Úr:
    ,,Dávid házára és Jeruzsálem lakóira kiárasztom az irgalom és az imádság lelkét. Arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak; gyászolják, mint az egyszülött fiút szokás, megsiratják, mint az elsőszülöttet.
Azon a napon olyan gyász lesz Jeruzsálemben, mint Hadad-Rimmon gyásza Megiddo mezején, (amikor megsiratták Josiás királyt).''
    Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy megtisztuljanak a bűntől és a tisztátalanságtól.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9    7b. tónus.
Válasz: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem. Vö. 2b. vers.

Előénekes: Uram, Istenem, virrasztva kereslek, * és az én Istenem te vagy
nékem.
Téged szomjaz lelkem, testem utánad eped, * mint a puszta tikkadt, kiaszott földje.
Hívek: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.

E: Szentélyedben neked szolgáltam, * hogy erődet és dicsőségedet megláthassam.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet, * ezért ajkam dicsőít téged.

H: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.

E: Neked mondok áldást, amíg csak élek, * a te nevedben tárom imára kezemet.
Mint dús lakomával, teljék be lelkem, * ajkam ujjong, szám dicsőít téged.
H: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.

E: Valóban te lettél védelmezőm, * szárnyaid oltalmában örvendezem.
Lelkem tehozzád ragaszkodik, *jobbod szilárdan tart fenn engem.

H: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.


SZENTLECKE Gal 3, 26-29

    Az apostol tanításában a megigazulás nem egyszerűen a bűn eltörlése, hanem beoltás Krisztusba. A keresztségben őt öltjük magunkra, amennyiben részesedünk halálában és feltámadásában. Ez a természetfeletti állapot olyan méltóság, amely mellett a (régi) természetes különbségek eltörpülnek. Mivel Krisztushoz tartozunk, azért örökösei vagyunk annak az ígéretnek, amelyet Isten Ábrahámnak adott:

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből

    Akik megkeresztelkedtek, azokban Krisztus él.


Testvéreim! A Jézus Krisztusba vetett hit által mindnyájan Isten fiai vagytok, hiszen mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusra, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian egyek vagytok Krisztus Jézusban.
    Ha azonban Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai is, s az ígéret szerint örökösök.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 7. szám.
Jézus mondja: + ,,Juhaim hallgatnak szavamra, * ismerem őket és követnek engem.'' Jn 10, 27 – 7b. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 9, 18-24

    Az evangélista itt három kinyilatkoztatott igazságot foglal össze. Az első Jézus kilétének tisztázása, amelyet Péter vallomása tartalmaz. A második az, hogy szenvedésével és halálával a Messiás elégtételt nyújt a bűnért, mert abban fejezi ki engedelmességét az Atya iránt. A harmadik tétel pedig az, hogy aki követni akarja őt, annak nem földi dicsőségről kell ábrándoznia, hanem követnie kell az ő áldozatos életét. Az életet oda kell adni, hogy megdicsőülve visszakapjuk.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Az Emberfiának sokat kell szenvednie.
    Jézus követőinek is vállalniuk kell a keresztet.

    Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte tőlük: ,,Kinek tartanak engem az emberek?'' Ők így válaszoltak: ,,Van, aki Keresztelő Jánosnak, van aki Illésnek, mások szerint viszont a régi próféták közül támadt fel valaki.''
    Ő tovább kérdezte: ,,Hát ti kinek tartotok engem?'' Péter válaszolt: ,,Az Isten Fölkentjének.''
    Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el senkinek. Majd hozzáfűzte: ,,Az Emberfiának sokat kell szenvednie. A vének, főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra feltámad.''

Amikor már sokan gyűltek köréje, ezt mondta: ,,Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét mindennap, és úgy kövessen. Mert aki minden áron meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti életét érettem, megmenti azt.''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 12. vasárnapra

Pap:    Imádkozzunk, testvéreim, hogy Jézus Krisztust követve szívesen vállaljuk mindennapi életünk keresztjeit!

Lektor:
    1.    Add meg Egyházad pásztorainak, hogy a lelkek üdvösségéért türelmesen hordozzák kötelességük keresztjét!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, hogy a népek felelős vezetői szüntelenül fáradozzanak az igazságtalanság és a nyomor megszüntetésén!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, hogy a betegek áldozatkészen vállalják szenvedésüket a maguk és mások örök boldogságáért!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, hogy soha ne zúgolódjunk életünk keresztje miatt, hanem felismerjük benne a te szent akaratodat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, hogy az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával segítsük embertársaink kereszthordozását!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mindenható Atyánk! Szent Fiadat sem kímélted meg a szenvedéstől és a kereszttől. Add kegyelmedet, hogy keresztjeink türelmes viselésével elősegítsük a magunk és mások örök üdvösségét! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.