Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Évközi 13. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY 1 Kir 19, 16b. 19-21

    Illés teveszőr köntöse a prófétai küldetés jelképe lett. Ő maga a küldetést hűségesen teljesítette, de sok küzdelem közepette. Elizeus megértette: ha neki kell mestere küldetését folytatnia, arra neki is rá kell tennie az életét. Ezért búcsúzik el és mutat be áldozatot, hogy Isten segítségét kérje. A próféták ebből a szempontból előképei voltak Krisztusnak.

OLVASMÁNY a Királyok első könyvéből

    Illés próféta tanítványául választja Elizeust.

    Illés próféta élete vége felé parancsot kapott az Úrtól: ,,Kend fel magad helyett prófétává Elizeust, Safát fiát (Ábel-Melochából).

Akkor elment Illés, találkozott Safát fiával, Elizeussal. Éppen szántott, tizenkét pár ökör haladt előtte, maga pedig a tizenkettedik pár mögött haladt. Illés odament hozzá és rávetette köntösét. Elizeus otthagyta az ökröket, Illés után szaladt, és így szólt: ,,Engedd, hadd adjak előbb búcsúcsókot apámnak meg anyámnak, aztán követlek.'' Ő azt mondta neki: ,,Menj csak, de térj vissza! És ne feledd, hogy milyen feladattal bíztalak meg téged!''
    Azzal Elizeus elment, fogta a pár ökröt, feláldozta, majd az ökrök ekéjének fáján megfőzte a húst, és odaadta az embereknek, hogy megegyék. Azután elindult, Illés nyomába szegődött, és szolgája lett.

Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 15, 1-2a és 5. 7-8. 9-10. 11    1 D2 tónus.
Válasz: Te vagy, Uram, Istenem * örökségem és osztályrészem. Vö. 5a. vers.

Előénekes: Istenem, oltalmazz engem, mert én benned bízom, * azt mondom Uramnak: ,,Istenem te vagy nékem.''
Isten az én osztályrészem és sorsom kelyhe, * örökségemet tőle várom.
Hívek: Te vagy, Uram, Istenem * örökségem és osztályrészem.

E: Áldom az Urat, mert tanácsot adott nékem, * éjjel-nappal erre tanít szívem mélye.
Mindenkor Istent tartom szemem előtt, * jobbomon ő áll, semmitől sem félek.

H: Te vagy, Uram, Istenem * örökségem és osztályrészem.

E: Örvend a szívem és dalt zeng a lelkem, * sőt testem is megnyugszik bízva.
Mert nem hagyod lelkem az alvilág mélyén, * és testemnek romlás nem árthat.
H: Te vagy, Uram, Istenem * örökségem és osztályrészem.

E: Megmutatod nekem az élet útját, * és a végtelen boldogságot, midőn szent orcád látom.
Gyönyörűségre hívtál engem, * jobbod mellett szünet nélkül.

H: Te vagy, Uram, Istenem * örökségem és osztályrészem.

SZENTLECKE Gal 5, 1. 13-18

    Krisztus követése a szellem szabadságát jelezte, de csak azok számára, akik megszabadultak a testi vágyak szolgaságától. Ezt a szabadságot csak a szeretet gyakorlásában lehet megtapasztalni. Ezt tárja elénk a kijelentés: Ha a Lélek vezet benneteket, akkor nem vagytok a törvény alatt. A Szentlélek éppen arra képesít, hogy kifejezzük szeretetünket Isten és az emberek iránt, és akkor nem érezzük, hogy a törvény kényszerének engedelmeskedünk.


SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből

    Isten gyermekeinek szabadságát Krisztus szerezte meg nekünk.

    Testvéreim! A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak titeket.
    Testvéreim, a meghívástok szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben a mondatban teljesedik be: ,,Szeresd felebarátodat, mint saját magadat.'' De ha egymást marjátok és rágjátok, vigyázzatok, nehogy felfaljátok egymást.
    Kérlek tehát benneteket, hogy lélek szerint éljetek, s akkor nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik, a lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszitek, amit szeretnétek. Vezessen benneteket a (Szent)lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, * örök életet adó igéid vannak. 1 Sám 3, 9. Jn 6, 68c – 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 9, 51-62

    Jézus az Atya irgalmát nyilatkoztatta ki, azért elutasított minden büntető és megtorló csodát. Az ószövetségi időkben még voltak ilyenek, s a két apostol ezeket tartotta szem előtt. Jézus az Isten országának hirdetését igazi szegénységben vállalja, mert tudja, hogy a földi javak magukhoz láncolják az embert, s akkor elveszti függetlenségét. Ő maga ad példát, hogy majd tanítványai is a kényelem keresése nélkül vállalják feladatukat. Ha egyszer Krisztus mellett döntöttek, ne inogjanak meg, és ne tekintsenek hátra.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Ember, fiának nincs hová fejét lehajtania:
    Jézus követése áldozatot kíván.

    Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott.
Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak: ,,Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket?'' De ő hozzájuk fordult és megfeddte őket: ,,Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem, hogy megmentse.'' Ezután másik faluba mentek.

Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: ,,Követlek, bárhová mégy.'' Jézus így válaszolt: ,,A rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania.''
    Egy másikat Jézus szólított fel: ,,Kövess engem!'' Az így válaszolt: ,,Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat.'' ,,Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat – mondta neki –, te pedig menj, és hirdesd az Isten országát.''
    Egy harmadik ezt mondta neki: ,,Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól.'' Jézus így válaszolt: ,,Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.''

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 13. vasárnapra

Pap:    Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánk segítségét, hogy keresztény hitünkben és a hitünk szerint való életben állhatatosan megmaradjunk!

Lektor:
    1.    Adj, Urunk, erőt, hogy a rosszat jóval győzzük le!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add meg, Urunk, hogy Isten népe megerősödjék a hitben, és mindenkivel békességben éljen!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add meg, Urunk, hogy a keresztény népek vezetői testvéri felelősségtudattal irányítsák a rájuk bízottakat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add meg, Urunk, hogy a hívők hite és élete például szolgáljon a világnak!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add meg, Urunk, hogy kegyelmed által keresztény életünk gazdag legyen a jócselekedetekben!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Istenünk! Erősítsd meg bennünk a hitet, hogy általa fölismerjük az igazi jót, és kegyelmed segítségével meg is valósítsuk azt földi életünkben! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.