Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. június (Szent Iván hava) 13. Csütörtök. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Antal és Anett látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Július 2. – Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony) ("C" év)

OLVASMÁNY Szof 3, 14-18

    A próféta vigasztalja népét (Sion leányát), hogy Isten a fenyítés után újra visszafogadja őket szeretetébe: közöttük lakik, erősíti őket, bizalmat önt beléjük, és irányítja sorsukat. Istennek ez a jelenléte elérte végleges formáját a Fiú emberré levésében. Az isteni személy elkötelezte magát nekünk és üdvösséget szerzett. Mária őt hordozta és őt adta a világnak. A megtestesülésben az egész emberiség megkapta a biztosítékot, hogy részesei lehetünk istenségének, ahogy ő részese lett emberségünknek. Amennyiben ,,a hit által Krisztus lakik a szívünkben'' (Ef 3, 17), annyiban Mária igazi előképe minden hívőnek. Az ő lelkületével kell Krisztust hordozni és hozzá hasonlóvá válni.


OLVASMÁNY Szofoniás próféta könyvéből

    Az Úr, Izrael királya közötted él.

        Dalolj, Sion leánya,
    zengj éneket, Izrael!
    Örülj és ujjongj egész szívedből,
    Jeruzsálem leánya!
    Nem hajtja végre rajtad az ítéletet az Úr,
    elűzte ellenségedet.
    Izraelnek az Úr a királya,
    ne félj többé semmi rossztól!
        Azon a napon
    így szólnak majd Jeruzsálemhez:
    Ne félj, Sion! Ne lankadjon kezed!
    Veled van az Úr, a te Istened,
    az erős Szabadító!
    Örül majd neked nagy örömmel,

újjáéleszt szeretetével,
    örül majd neked ujjongó örömmel,
    mintha ünnepet ülne.
        A balsorsot elfordítottam tőled,
    hogy ne viseld többé a gyalázatot.

    Ez az Isten igéje.

Vagy:

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből 12, 9-16b

    Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak,
    gyakoroljátok a vendégszeretetet!

    Testvéreim! Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek; az Úrnak szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak.

Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok üldözőiteket, áldjátok, és ne átkozzátok. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, és a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR Iz 12, 2-3. 4bcd. 5-6    4g. tónus.
Válasz: Nagy a ti körötökben, * Izrael szentje! 6b. vers.

Előénekes: Íme, Isten az én üdvösségem, * bízom benne és nem félek.
Mert az Úr az én erősségem és dicsőítő énekem, * ő lett nékem szabadulásom.
Örömmel meríttek majd vizet * az üdvösség forrásaiból.
Hívek: Nagy a ti körötökben, * Izrael szentje!

E: Adjatok hálát az Úrnak, * magasztaljátok az ő nevét.
A népek között hirdessétek tetteit, * emlékezzetek meg arról, hogy Fölséges az ő neve.

H: Nagy a ti körötökben, * Izrael szentje!

E: Zengjetek dalt az Úrnak, mert csodás dolgokat művelt: * tudja meg az egész világ!
Ujjongjatok és dicséretet mondjatok Sion lakói, * mert nagy a ti körötökben Izrael szentje.
H: Nagy a ti körötökben, * Izrael szentje!

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Boldog vagy, Szűz Mária, + mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, * amit az Úr mondott néked. Vö. Lk 1, 45 – 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 1, 39-56

    Az angyali üdvözlet nagy titkot bízott Máriára, aki érzi, hogy egyedül nem képes azt hordozni. Hogyan igazolja titkát az emberek előtt? Ezért siet Erzsébethez, akiről tudja, hogy Isten őt is kiválasztotta a maga céljaira. Mária ebben a szeretetközösségben várja meg Isten intézkedését. József is kinyilatkoztatást kap, s most már ő lesz a titok védelmezője. A hitet nekünk is az Egyház közösségében kell hordozni. Ott alkalmunk van meglátni, hogy Isten kegyelmeket osztogat, különleges hivatást ad és áldozatot követel. Egymás hitének és szeretetének megtapasztalása belőlünk is kiválthat olyan dicsőítést, hálát és megnyugvást, mint amilyen Mária énekében tükröződik.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám?

    Azokban a napokban Mária útrakelt, és a hegyek közé, Juda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: ,,Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!''
    Mária megszólalt:
        ,,Magasztalja lelkem az Urat,
        és szívem ujjong megváltó Istenemben!
        Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát,
        lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék.
        Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas,
        szentséges az ő neve!
        Irgalma nemzedékről nemzedékre száll,
        mindazokra, akik félik őt.
        Nagyszerű dolgot tett karja ereje,
        széjjelszórta mind a gőgös szívűeket.

Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat,
        és felmagasztalta az alázatosakat.
        Az éhezőket elhalmozta minden jóval,
        de a gazdagokat elküldte üres kézzel.
        Felkarolta gyermekét, Izraelt,
        megemlékezve irgalmasságáról,
        amint atyáinknak megígérte:
        Ábrahámnak és utódainak mindörökre!''
    Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Szűz Mária látogatására (Sarlós Boldogasszony) (Július 2.)

Pap:    Testvéreim, Szűz Mária látogatásakor Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Imádkozzunk most közösen, hogy ugyanaz a Szentlélek töltsön el minket is!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy Szűz Mária közbenjárására püspökeinket és papjainkat töltse el a Szentlélek!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, hogy Szűz Mária közbenjárására kéréseink meghallgatásra találjanak!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, hogy Szűz Mária példáját követve, mi is készen álljunk felebarátaink megsegítésére!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, hogy Erzsébet lelkületével Máriában mi is felismerjük Urunk Anyját!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, hogy az örök élet küszöbét örvendező lélekkel léphessük át!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Jóságos mennyei Atyánk! Engedd Szűz Máriát úgy tisztelnünk itt a földön, hogy közbenjárására, a reánk árasztott Szentlélek irányításával, eljussunk a mennybe! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.