Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Évközi 14. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Iz 66, 10-14c

    A babiloni fogságból hazatért nép élete szegényes volt és tele félelemmel. Az újjáépítés lassan haladt, és a belső vallási megújulás is nehezen ment. A próféta azzal vigasztal, hogy az öröm és a béke visszatér a városba, mert Isten nem feledkezett meg róluk, hiszen az apa és az anya szeretetével tekint rájuk. A béke ígérete előképe a messiási országnak.


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    A próféta jövendölésében Jeruzsálem a Messiás országát jelképezi. Magát Jeruzsálemet megszemélyesíti, és édasanyaként ábrázolja. A megjövendölt messiási országban béke uralkodik.

Örülj, Jeruzsálem,
s ujjongjatok ti is mind, akik szeretitek!
Örüljetek és vigadjatok,
akik gyászoltatok miatta!
    Táplálkozzatok tejével,
lakjatok jól vigaszt nyújtó keblén,
és teljetek el gyönyörűséggel
csodálatos gazdagságából.
Mert ezt mondja az Úr:
Íme, kiárasztom rá a békét, mint folyamot,
és mint kiáradt patakot, a nemzetek dicsőségét.
Tejjel táplálnak, karjukon hordoznak
és térdükön becéznek titeket.
    Amint az anya vigasztalja gyermekét,
úgy vigasztallak én is titeket;
Jeruzsálemben leltek vigasztalást.

Ennek láttán örülni fog szívetek;
Csontjaitok, mint a fű, sarjadoznak:
Szolgáinak az Úr megmutatja segítő kezét.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 és 20    10. tónus.
Válasz: Minden föld Istent dicsérje. Vö. 1. vers. (13. dallam.)

Előénekes: Minden föld dicsérje az Istent, * dicső nevének zsoltárt zengjetek!
Hívek: Minden föld Istent dicsérje.

E: Magasztaló énekkel mondjátok Istennek: * ,,Mily csodásak a te műveid!''
H: Minden föld Istent dicsérje.

E: Az egész föld imádjon és magasztaljon téged, * nevedet zsoltárral dicsérje!
H: Minden föld Istent dicsérje.

E: Jöjjetek, és lássátok Isten műveit, * csodálatos, amit az emberekért végbe vitt.
H: Minden föld Istent dicsérje.

E: Szárazfölddé tette a tengert, * gyalogszerrel keltek át a vízen.

H: Minden föld Istent dicsérje.

E: Örvendezzünk tehát őbenne, * mert hatalmával uralkodik mindörökké.
H: Minden föld Istent dicsérje.

E: Jertek ide mind, és halljátok, + kik félitek az Istent, * elmondom, mily nagy dolgot tett vélem.
H: Minden föld Istent dicsérje.

E: Áldott legyen az Isten, aki nem vetette el imámat, * és nem vonta meg tőlem irgalmát.
H: Minden föld Istent dicsérje.

SZENTLECKE Gal 6, 14-18

    A levél azt a kérdést tárgya ja, hogy a megigazulás a Jézus Krisztusba vetett hitből jön, nem a mózesi törvényből. Itt az apostol személyes vallomásával erősíti meg a tanítást. Elmúlta megkülönböztetés a zsidók és pogányok között. Az üdvösséget Krisztus keresztje szerezte meg, tehát csak azzal érdemes dicsekedni. Isten új népét azok alkotják, akik Krisztusban hisznek és az ő jegyét viselik, amit a keresztségben magukra öltöttek.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből

    Szenvedéseit Pál apostol Krisztusért viseli.

    Testvéreim! Nem akarok mással dicsekedni, mint a mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a világot, és engem is a világnak.
    Mert sem a körülmetéltség nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtmény. Béke és irgalom mindazoknak, akik ezt a szabályt követik, Isten (igaz) Izraelének!
    Ezután senki ne okozzon kellemetlenséget nekem, mert Jézus jegyeit viselem testemen. A mi Urunk, jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel, testvérek! Ámen.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Szívetekben uralkodjék Krisztus békéje, * Krisztus tanítása töltsön el titeket gazdagon. Kol 3, 15a és 16a – 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 10, 1-12. 17-20

    A 72 tanítvány szétküldésével Jézus saját tanításának nagyobb nyilvánosságot akart adni. De tette jelképes is. A 72-es szám utal a Ter 10. fejezetére, ahol ennyi a különböző népek száma. Az evangélium tehát minden népnek van címezve. Az apostolokon kívül a többi hívő is küldetést kap, mert az aratnivaló sok, de a munkás kevés. A követendő magatartás olyan, mint az apostolok küldetésénél. A lényeg azon van, hogy Krisztus adja a karizmatikus erőt. Fáradozásuk jutalma: nevük fel van írva az égben.

Hosszabb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Jézus munkásokat hív aratásába,
    és hatalmat ad nekik az evangélium hirdetésére.
    Aki befogadja őket, Isten békéjét kapja jutalmul.

    Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott.
    Így szólt hozzájuk: ,,Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.
    Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek.
    Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra.

Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!
    De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: Még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg: Elérkezett hozzátok az Isten országa. Bizony mondom nektek: Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak.''
    A hetvenkét tanítvány nagy örömmel tért vissza. ,,Uram – mondták –, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk.'' Ő így válaszolt: ,,Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek: Semmi sem fog ártani nektek.

Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben.''

    Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 10, 1-9

    Jézus munkásokat hív aratásba,
    és hatalmat ad nekik az evangélium hirdetésére.
    Aki befogadja őket, Isten békéjét kapja jutalmul.

    Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott.
    Így szólt hozzájuk: ,,Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.

Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek.
    Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtele, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra.
    Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 14. vasárnapra

Pap:    Kiáltsunk, testvéreim, Urunkhoz, üdvözítő Istenünkhöz, hogy hallgassa meg könyörgő szavunkat!

Lektor:
    1.    Irányítsd, Urunk, Szentatyánkat, N. pápát, a püspökök testületét és a papságot, hogy szolgálatukat szelídségben és önzetlen szeretetben gyakorolják!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy a népek vezetői mindig és mindenütt a megbékélésre törekedjenek!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Segítsd, Urunk, azokat, akik apostoli munkájukkal szolgálják embertestvéreik javát!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add meg, Urunk, a szülőknek a bölcs nevelés tudományát, a gyermekeknek pedig az engedelmes szeretetet szüleik iránt!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add meg, Urunk, hogy a betegek és az elhagyottak el ne veszítsék gondviselésedbe vetett bizalmukat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Istenünk! Te az igénytelen egyszerűséget és a bárányok szelídségét kívánod meg tanítványaidtól. Önzésre hajló szívünkbe öntsd az áldozatkész szeretet kegyelmét, hogy ez készítse fel a világot szent Fiad befogadására! Aki veled él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.