Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Évközi 15. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY MTörv 30, 10-14

    Isten mint Teremtő is megkövetelhette az engedelmességet, de méginkább megtette a szövetség alapján. Ő maga hűséges a szövetségben adott ígéretekhez, s ugyanazt kívánja népétől is. A teljes lélekből fakadó engedelmesség azt jelenti, hogy az Istennel fennálló kapcsolatnak semmit ne helyezzenek elébe. Ezt a követelményt mindig szem előtt kell tartani.


OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből

    Mózes Isten parancsainak megtartására buzdítja a népet.

    Mózes egy alkalommal így beszélt a néphez:
    ,,Engedelmeskedj az Úr, a te Istened szavának, és tartsd meg a parancsokat és rendelkezéseket, amelyek e törvénykönyvben írva vannak. Térj meg szíved, lelked mélyéből az Úrhoz, a te Istenedhez.

Ez a törvény, amelyet ma adok neked, nem túlságosan nehéz, és nem is elérhetetlen számodra. Nem az égben van, hogy azt mondhatnád: »Ki hatol fel érte az égbe, ki hozza le és hirdeti, hogy hozzá szabhassuk tetteinket?« De a tengeren túl sincs, hogy azt mondhatnád: »Ki kel át érte a tengeren, ki hozza el és hirdeti, hogy hozzá szabhassuk tetteinket?« Egészen közel van hozzád a törvény, a szádban és a szívedben, így hozzá szabhatod tetteidet.''

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 68, 14 és 17. 30-31. 33-34. 36ab és 37    2. tónus.
Válasz: Alázatosak, keressétek az Istent, * és szívetek újra éled. Vö. 33. vers.

Előénekes: Hozzád imádkozom, Uram, * hallgass meg kegyelmed idején, Istenem.
Mérhetetlen jóságodban hallgass meg, * hűséged szerint segíts rajtam.
Hallgass meg, Uram, hisz kegyelmed jóságos, * irgalmad bőségében tekints reám.
Hívek: Alázatosak, keressétek az Istent, * és szívetek újra éled.

E: Én azonban szegény vagyok és szenvedek, * de szabadításod, Istenem, fölemel engem.

Énekszóval áldom Isten nevét, * dicsérettel magasztalom őt.
H: Alázatosak, keressétek az Istent, * és szívetek újra éled.

E: Az alázatosak látják ezt és örülnek, * keressétek Istent, és szívetek újra éled.
Mert az Úr meghallgat minden szegényt, * és foglyait nem hagyja magukra.
H: Alázatosak, keressétek az Istent, * és szívetek újra éled.

E: Mert Isten megszabadítja Siont, * Juda városait újra felépíti.

Szolgáinak fiai örökségül kapják, * és ott laknak majd, kik nevét szeretik.
H: Alázatosak, keressétek az Istent, * és szívetek újra éled.

Vagy:


VÁLASZOS ZSOLTÁR 18, 8. 9. 10. 11    2. tónus.
Válasz: Az Úr végzése igaz, * megvidámítja a szívet. Vö. 9a. vers.

Előénekes: Tökéletes az Úr törvénye, * megújítja a lelket.
Az Úr tanúságában bízhatunk, * bölcsességet ad a kicsinyeknek.
Hívek: Az Úr végzése igaz, * megvidámítja a szívet.

E: Az Úr végzése igaz, * megvidámítja a szívet.
Az Úr parancsa világos, * fényt nyújt a szemnek.
H: Az Úr végzése igaz, * megvidámítja a szívet.

E: Az Úr félelme tiszta, * örökké megmarad.
Az Úr ítéletei igazak, * és mind egyaránt jogosak.

H: Az Úr végzése igaz, * megvidámítja a szívet.

E: Értékesebb az aranynál, * és a legdrágább drágakőnél. Édesebb a méznél, * a csorduló lépesméznél.
H: Az Úr végzése igaz, * megvidámítja a szívet.

SZENTLECKE Kol 1, 15-20

    Kolosszében egyesek olyan tanokat terjesztettek, hogy az ember üdvössége valamilyen kozmikus hatalmaktól és szellemi teremtményektől is, függ, s azokat is tisztelni kell. Ezért hangoztatja az apostol, hogy Krisztus az egyetlen közvetítő. Az Atya általa és érte teremtette a világot, s minden kegyelemnek ő a forrása. Ő szerezte meg a bűnök bocsánatát és az örök életet. Egyedül ő hozta létre a kiengesztelődést az ég és a föld között.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből

    Isten mindent Fia által és Fiában teremtett.


Testvéreim! Jézus Krisztus a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülötte. Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Minden általa és érte lett teremtve. Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fenn.
    Ő a testnek, az Egyháznak a feje. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben. Úgy tetszett (az Atyának), hogy benne lakjék az egész teljesség, s hogy általa békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, minthogy a kereszten kiontott vérével békességet szerzett mindenkinek.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Uram, tanításod lélek és élet, * örök életet adó igéid vannak. Jn 6, 63c. 68c – 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 10, 25-37

    Az Isten és az emberek iránt való szeretet parancsa megtalálható az Ószövetségben is, de nem egymás mellé állítva és kiemelve, mint főparancsolat. Jézus újdonsága az, hogy a kettőt összekapcsolja, és nem engedi szétválasztani. A másik újdonság a felebarát fogalmának tisztázása. A régiek a szeretetet a rokonokra és a honfitársakra korlátozták; Jézus példabeszéde rávilágít arra, hogy az idegennel szemben is ugyanaz a kötelességünk.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    A főparancs: a szeretet parancsa.
    Minden ember felebarátom!

    Abban az időben:
    Egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt: ,,Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?'' Jézus így felelt: ,,Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne?'' A törvénytudó így válaszolt: ,,Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.'' Jézus ezt mondta neki: ,,Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz.''

A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: ,,De hát ki az én felebarátom?''
Jézus történettel felelt a kérdésre: ,,Egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták.
    Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette.
    Azután egy levita jött arra. Ő is meglátta, de elment mellette.
    Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba és gondoskodott róla. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked.

Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?'' A törvénytudó így válaszolt: ,,Aki irgalmasságot cselekedett vele.''
    Jézus így folytatta: ,,Menj és te is hasonlóképpen cselekedjél!''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 15. vasárnapra

Pap:    Kérjük, testvéreim, az Urat minden időben, és imádkozzunk hozzá az igaz emberszeretet kegyelméért!

Lektor:
    1.    Hogy az Egyház pásztorai ne a holt betű, hanem az éltető Lélek szolgái legyenek!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Hogy az államok vezetői a segítő szeretet szellemében gyakorolják hatalmukat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Hogy egyházközségünk hívei mindig készen álljanak embertársaik megsegítésére!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Hogy betegeink és magukra maradó embertársaink ne legyenek irgalmas segítség nélkül!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Hogy kegyelmeddel segíthessük mindazokat, akiket a bűn kifosztott és megsebesített!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Istenünk! Segíts kegyelmeddel, hogy ne az önzés és részvétlenség vezessen bennünket, hanem a segítő szeretet legyen életünk legfőbb gondja! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.