Isten Krisztussal maga mellé
ültetett a mennyben
  2018. október (Mindenszentek hava) 22. Hétfő. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Előd és Korinna látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Évközi 16. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Ter 18, 1-10a

    Az ószövetségi szövegek legtöbbször csak azt említik, hogy Isten vagy Isten angyala megjelent, de a részleteket nem tisztázzák. Itt bő leírást kapunk, ami kétségtelenül azt jelzi, hogy Ábrahám Isten választottja és barátja, s hogy az ő ivadékainak elszaporodása benne van Isten üdvrendi tervében. A leírásból az tűnik ki, hogy Ábrahám a keleti szokásnak megfelelően megvendégeli az áthaladó idegent, s csak utána jön rá, hogy természetfeletti jelenséggel találkozott.


OLVASMÁNY a Teremtés könyvéből

Az Úr két angyal kíséretében megjelenik Ábrahámnak.

    Egy alkalommal az Úr megjelent Ábrahámnak Mamre terebintjénél, amikor az a déli forróság idején sátra bejáratánál ült. Ábrahám fölemelte szemét, és íme, három férfi állt előtte. Mihelyt meglátta őket, a sátor bejáratától eléjük sietett, földig meghajolt, és így szólt: ,,Uram, ha kegyelmet találtam színed előtt, ne kerüld el szolgádat. Mindjárt hoznak egy kis vizet. Mossátok meg lábatokat, és telepedjetek le a fa alatt. Én pedig hozok egy falat kenyeret, hogy felüdítsétek magatokat, aztán tovább mehettek. Hiszen ezért ejtettétek útba szolgátokat.'' Azok így válaszoltak: ,,Tedd, amit mondtál.''

Ábrahám besietett a sátrába Sárához, és így szólt: ,,Végy gyorsan három adag lisztet, keleszd meg, és süss lepényt!'' Azután kiment Ábrahám az állatokhoz, kiválasztott egy fiatal és erős borjút, és odaadta a szolgának, hogy sietve készítse el. Majd tejet és vajat hozott, meghozta az elkészített borjút is, és eléjük tette. Míg ettek, ő ott állt mellettük a fa alatt.
    Azok megkérdezték: ,,Hol van a feleséged, Sára?'' Ezt válaszolta: ,,Itt a sátorban.'' Akkor az Úr így szólt: ,,A jövő évben ez idő tájt visszajövök, feleségednek, Sárának addigra már fia lesz.''

Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 14, 2-3a. 3cd-4ab. 5    5. tónus.
Válasz: Uram, ki lakhat * a te hajlékodban?

Előénekes: Aki bűn nélkül éli életét, * és helyesen cselekszik.
Aki igazat gondol szívében, * kinek rágalmat nem beszél szája.
Hívek: Uram, ki lakhat * a te hajlékodban?

E: Aki felebarátjának nem tesz rosszat, * aki nem gyalázza embertársát.
Aki a gonoszt semmibe veszi, * de tiszteli az istenfélőt.
H: Uram, ki lakhat * a te hajlékodban?

E: Aki pénzét uzsorára nem adja, * és vesztegetést nem fogad el az ártatlan ellen.
Aki így éli életét, * soha meg nem rendül.
H: Uram, ki lakhat * a te hajlékodban?

SZENTLECKE Kol 1, 24-28

    Az apostol itt fontos kijelentéseket tesz Krisztusra és az Egyházra vonatkozólag. Saját szenvedését egyesíteni tudja Krisztuséval, mintegy kiegészíti azt, hogy a mindenkori Egyház bővebben részesüljön a megváltás kegyelmében. Apostoli működését és igehirdetését is úgy fogja fel, mint az isteni titok szolgálatát. A titok az, hogy a közöttünk és bennünk élő Krisztus a megdicsőülés reménye. Ha hozzá tartozunk, az ő sorsában részesedünk.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből

    Isten kinyilatkoztatta üdvözítő akaratának szent titkát.

    Testvéreim! Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből az ő testének, az Egyháznak javára.
    Ennek lettem a szolgája abból az Istentől értetek kapott hivatásnál fogva, hogy az Isten szavát érvényre juttassam: Azt a titkot, amely korszakok és nemzedékek óta rejtve volt, s amelyet most szentjeinek kinyilatkoztatott. Velük akarta megismertetni az Isten, milyen fönséges gazdagságot rejt a pogányok számára ez a titok: Krisztus a megdicsőülés reménye bennetek.

Őt hirdetjük, amikor intünk és a teljes bölcsesség birtokában tanítunk mindenkit, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Jézus Krisztusban.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Boldogok, akik jó szívvel fogadják Isten igéjét, * és állhatatosságukkal gyümölcsöt teremnek. Vö. Lk 8, 15 – 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 10, 38-42

    A negyedik evangélium szerint Mária és Márta Lázár nővérei voltak Betániában, ahol Jézus gyakran megfordult. A két nő különböző viselkedése folyhatott természetük különbözőségéből, de az apostoli igehirdetésben már jelképpé váltak. Márta jelképezi a régi szövetséget, amely a törvény teljesítésében látta a megigazulást. Mária az új szövetség jelképe, ahol a megigazulás a Krisztusba vetett hitből fakad, azért kell az ő szavát hallgatni. A tevékeny és az elmélkedő életre való alkalmazás csak későbbi magyarázat.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Mária a jobbik részt választja.

    Abban az időben:
    Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához és hallgatta szavait.
    Márta meg sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt: ,,Uram – méltatlankodott –,nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem.''
    Az Úr azonban így válaszolt: ,,Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha.''

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 16. vasárnapra

Pap:    Kérjük, testvéreim, a világosság Atyját, hogy nyissa meg szemünket az egy szükségesnek, lelkünk örök üdvösségének meglátására és megbecsülésére!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, kegyelmedet, hogy sikereink el ne vakítsanak minket, és fel tudjuk ismerni az örökkétartó javak értékét!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add kegyelmedet, hogy Egyházad megszerettesse a világgal a lelki szegénységet: az anyagiakhoz nem tapadó lelkületet!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add kegyelmedet, hogy úgy keressük a földi jólétet, hogy el ne veszítsük az örök boldogságot!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add kegyelmedet, hogy a keresztények többre becsüljék lelkük tisztaságát minden másnál, amit a világ kínál!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add kegyelmedet, hogy egyházközségünk hívei átérezzék Jézus szavának igazságát: jobb adni, mint kapni!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Istenünk, te a keresztségben arra hívtál meg minket, hogy a megszentelő kegyelem által szüntelenül az istengyermekség állapotában maradjunk, és szent Fiad példájára Lélek szerint éljünk. Erősíts meg minket a jóban, hogy szent hivatásunkat semmiért el ne cseréljük, és így elérjük örök célunkat! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.