Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Évközi 16. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Ter 18, 1-10a

    Az ószövetségi szövegek legtöbbször csak azt említik, hogy Isten vagy Isten angyala megjelent, de a részleteket nem tisztázzák. Itt bő leírást kapunk, ami kétségtelenül azt jelzi, hogy Ábrahám Isten választottja és barátja, s hogy az ő ivadékainak elszaporodása benne van Isten üdvrendi tervében. A leírásból az tűnik ki, hogy Ábrahám a keleti szokásnak megfelelően megvendégeli az áthaladó idegent, s csak utána jön rá, hogy természetfeletti jelenséggel találkozott.


OLVASMÁNY a Teremtés könyvéből

Az Úr két angyal kíséretében megjelenik Ábrahámnak.

    Egy alkalommal az Úr megjelent Ábrahámnak Mamre terebintjénél, amikor az a déli forróság idején sátra bejáratánál ült. Ábrahám fölemelte szemét, és íme, három férfi állt előtte. Mihelyt meglátta őket, a sátor bejáratától eléjük sietett, földig meghajolt, és így szólt: ,,Uram, ha kegyelmet találtam színed előtt, ne kerüld el szolgádat. Mindjárt hoznak egy kis vizet. Mossátok meg lábatokat, és telepedjetek le a fa alatt. Én pedig hozok egy falat kenyeret, hogy felüdítsétek magatokat, aztán tovább mehettek. Hiszen ezért ejtettétek útba szolgátokat.'' Azok így válaszoltak: ,,Tedd, amit mondtál.''

Ábrahám besietett a sátrába Sárához, és így szólt: ,,Végy gyorsan három adag lisztet, keleszd meg, és süss lepényt!'' Azután kiment Ábrahám az állatokhoz, kiválasztott egy fiatal és erős borjút, és odaadta a szolgának, hogy sietve készítse el. Majd tejet és vajat hozott, meghozta az elkészített borjút is, és eléjük tette. Míg ettek, ő ott állt mellettük a fa alatt.
    Azok megkérdezték: ,,Hol van a feleséged, Sára?'' Ezt válaszolta: ,,Itt a sátorban.'' Akkor az Úr így szólt: ,,A jövő évben ez idő tájt visszajövök, feleségednek, Sárának addigra már fia lesz.''

Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 14, 2-3a. 3cd-4ab. 5    5. tónus.
Válasz: Uram, ki lakhat * a te hajlékodban?

Előénekes: Aki bűn nélkül éli életét, * és helyesen cselekszik.
Aki igazat gondol szívében, * kinek rágalmat nem beszél szája.
Hívek: Uram, ki lakhat * a te hajlékodban?

E: Aki felebarátjának nem tesz rosszat, * aki nem gyalázza embertársát.
Aki a gonoszt semmibe veszi, * de tiszteli az istenfélőt.
H: Uram, ki lakhat * a te hajlékodban?

E: Aki pénzét uzsorára nem adja, * és vesztegetést nem fogad el az ártatlan ellen.
Aki így éli életét, * soha meg nem rendül.
H: Uram, ki lakhat * a te hajlékodban?

SZENTLECKE Kol 1, 24-28

    Az apostol itt fontos kijelentéseket tesz Krisztusra és az Egyházra vonatkozólag. Saját szenvedését egyesíteni tudja Krisztuséval, mintegy kiegészíti azt, hogy a mindenkori Egyház bővebben részesüljön a megváltás kegyelmében. Apostoli működését és igehirdetését is úgy fogja fel, mint az isteni titok szolgálatát. A titok az, hogy a közöttünk és bennünk élő Krisztus a megdicsőülés reménye. Ha hozzá tartozunk, az ő sorsában részesedünk.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből

    Isten kinyilatkoztatta üdvözítő akaratának szent titkát.

    Testvéreim! Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből az ő testének, az Egyháznak javára.
    Ennek lettem a szolgája abból az Istentől értetek kapott hivatásnál fogva, hogy az Isten szavát érvényre juttassam: Azt a titkot, amely korszakok és nemzedékek óta rejtve volt, s amelyet most szentjeinek kinyilatkoztatott. Velük akarta megismertetni az Isten, milyen fönséges gazdagságot rejt a pogányok számára ez a titok: Krisztus a megdicsőülés reménye bennetek.

Őt hirdetjük, amikor intünk és a teljes bölcsesség birtokában tanítunk mindenkit, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Jézus Krisztusban.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Boldogok, akik jó szívvel fogadják Isten igéjét, * és állhatatosságukkal gyümölcsöt teremnek. Vö. Lk 8, 15 – 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 10, 38-42

    A negyedik evangélium szerint Mária és Márta Lázár nővérei voltak Betániában, ahol Jézus gyakran megfordult. A két nő különböző viselkedése folyhatott természetük különbözőségéből, de az apostoli igehirdetésben már jelképpé váltak. Márta jelképezi a régi szövetséget, amely a törvény teljesítésében látta a megigazulást. Mária az új szövetség jelképe, ahol a megigazulás a Krisztusba vetett hitből fakad, azért kell az ő szavát hallgatni. A tevékeny és az elmélkedő életre való alkalmazás csak későbbi magyarázat.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Mária a jobbik részt választja.

    Abban az időben:
    Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához és hallgatta szavait.
    Márta meg sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt: ,,Uram – méltatlankodott –,nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem.''
    Az Úr azonban így válaszolt: ,,Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha.''

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 16. vasárnapra

Pap:    Kérjük, testvéreim, a világosság Atyját, hogy nyissa meg szemünket az egy szükségesnek, lelkünk örök üdvösségének meglátására és megbecsülésére!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, kegyelmedet, hogy sikereink el ne vakítsanak minket, és fel tudjuk ismerni az örökkétartó javak értékét!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add kegyelmedet, hogy Egyházad megszerettesse a világgal a lelki szegénységet: az anyagiakhoz nem tapadó lelkületet!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add kegyelmedet, hogy úgy keressük a földi jólétet, hogy el ne veszítsük az örök boldogságot!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add kegyelmedet, hogy a keresztények többre becsüljék lelkük tisztaságát minden másnál, amit a világ kínál!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add kegyelmedet, hogy egyházközségünk hívei átérezzék Jézus szavának igazságát: jobb adni, mint kapni!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Istenünk, te a keresztségben arra hívtál meg minket, hogy a megszentelő kegyelem által szüntelenül az istengyermekség állapotában maradjunk, és szent Fiad példájára Lélek szerint éljünk. Erősíts meg minket a jóban, hogy szent hivatásunkat semmiért el ne cseréljük, és így elérjük örök célunkat! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.