Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Évközi 17. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Ter 18, 20-32

    Isten az Ószövetségben elsősorban magáról adott kinyilatkoztatást. Azt is megmutatta, hogy kicsoda ő az ember számára. Ábrahám tudja, hogy Isten úr és bíró az egész föld felett, aki nemcsak hatalmas, hanem igazságos is, és aki az igazat nem úgy kezeli, mint a bűnöst. Továbbá azt is tudja, hogy a hívő ember bizalommal fordulhat Istenhez nemcsak a maga ügyében, hanem a másokéban is. A közbenjárásnak megvan a gyümölcse. Isten az igazak kedvéért megkegyelmez a bűnösöknek is.


OLVASMÁNY Mózes első könyvéből

Ábrahám könyörög az Úrhoz,
    hogy ne pusztítsa el Szodoma és Gomorra városát.

    Ábrahámnak megjelent az Úr, és így szólt hozzá: ,,Szodoma és Gomorra bűne már égbe kiált, és igen súlyossá lett. Lemegyek hát, és megnézem, hogy valóban úgy viselkedtek-e, ahogyan hozzám szállt az ellenük szóló panasz szava, vagy sem; tudni akarom.''
    Ekkor az Úr kíséretében levő két férfi Szodoma felé indult, de Ábrahám megállt az Úr előtt. Azután Ábrahám közelebb lépett, és megszólalt: ,,Valóban el akarod pusztítani az igazakat a gonoszokkal? Talán ötven igaz is akad a városban. Igazán a vesztüket akarod? Nem kegyelmezel meg inkább a helységnek az ötven igazért, aki ott lakik? Távol legyen tőled, hogy az igazakat megöld a gonoszokkal együtt, és az igazaknak meg a gonoszoknak így egyenlő legyen a sorsuk. Ez nem méltó hozzád! Te az egész föld bírája, ne tennél igazságot?!''

Az Úr így válaszolt: ,,Ha ötven igazat találok Szodoma városában, értük megkegyelmezek az egész helységnek.''
    Ábrahám folytatta és így szólt: ,,Ha már egyszer elkezdtem, hadd szóljak Uramhoz, ámbár csak por és hamu vagyok. Lehet, hogy öt még hiányzik az ötven igazhoz. Az öt miatt elpusztítod az egész várost?'' Az Úr így válaszolt: ,,Nem pusztítom el, ha legalább negyvenöt igazat találok benne.''
    Erre Ábrahám folytatta beszédét: ,,De lehet, hogy csak negyven van.'' Az Úr ezt felelte: ,,Negyven miatt sem fogom megtenni.''

Ő újra így szólt: ,,Ne haragudj, Uram, ha beszélek, de lehet, hogy csak harmincan lesznek.''
    Ezt válaszolta: ,,Ha harmincat találok, akkor sem teszem meg.'' Ábrahám aztán újra szólt: ,,Nos, ha már egyszer bátorkodtam Urammal beszélni: Mi lesz, ha csak húszat találsz?''
    Az Úr így felelt: ,,Húszért is megkímélem.''
    Ő folytatta: ,,Ne haragudj rám, Uram, ha még egyszer szólok: Lehet, hogy csak tízen vannak.'' Ezt válaszolta: ,,Tíz kedvéért is megkímélem a várost.''

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 137, 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8    12. tónus.
Válasz: Amely napon hozzád kiáltok, * hallgass meg engem, Istenem. Vö. 3a. vers.

Előénekes: Ünnepellek, Uram, szívem mélyéből, * mert meghallgattad ajkam igéit.
Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * szent templomodban arcra borulok.
Hívek: Amely napon hozzád kiáltok, * hallgass meg engem, Istenem.

E: Szent nevedet mindig megvallom, * irgalmadért és igaz voltodért.
Amely napon hozzád kiáltok, hallgass meg engem, * gyarapítsd az erőt lelkemben.

H: Amely napon hozzád kiáltok, * hallgass meg engem, Istenem.

E: Valóban fölséges az Úr: + az alázatosnak gondját viseli, * messziről felismeri, kik a gőgösök.
Örökké tart, Uram, a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait.
H: Amely napon hozzád kiáltok, * hallgass meg engem, Istenem.

E: Megszabadít engem a te jobb kezed, * az Úr javamra dönti el ügyem.
Örökké tart, Uram, a te irgalmad, * ne vesd meg kezed alkotásait.

H: Amely napon hozzád kiáltok, * hallgass meg engem, Istenem.

SZENTLECKE Kol 2, 12-14

    Itt szemléltetést kapunk a megigazulás folyamatáról. Amikor a hívő ember megkeresztelkedik, az alámerítés jelképezi Krisztus sírba szállását, a vízből való felemelkedés pedig a feltámadását. A keresztségben meghalunk a bűnnek, hogy Istennek éljünk. Krisztus engedelmessége és kereszthalála olyan érték, hogy mellette az ellenünk szóló vádlevél elvesztette erejét.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből

    A mennyei Atya – Krisztussal együtt –

minket is életre támaszt

    Testvéreim! A keresztségben Jézus Krisztusba temetkeztetek el, és benne fel is támadtatok annak az Istennek az erejébe vetett hit által, aki őt a halálból feltámasztotta.
    Titeket tehát, akik bűneitek és testi körülmetéletlenségetek következtében halottak voltatok, vele együtt életre keltett. Megbocsátotta minden bűnünket. A következményeivel ellenünk szóló adóslevelet eltörölte, az útból eltávolította és a keresztre szegezte.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
A fogadott fiúság Lelkét kaptátok, * általa szólítjuk Istent Atyának. Vö. Róm 8, 15bc – 12. tónus.

Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 11, 1-13

    A tanítványok észrevették, hogy Jézus imája más, mint amit ők addig ismertek, s ami többnyire a zsoltárok ismétlődő imádkozása és éneklése volt. Jézus az Atyával beszél, kitárja előtte emberi lelkét. Kérésükre Jézus azzal válaszol, hogy a ,,hogyant'' magyarázza. Istent szólítsák atyának, érezzék magukat az ő gyermekeinek, igyekezzenek kifejezni előtte hódolatukat, és tárják elé igazi emberi kéréseiket. A kitartó kérő imában a hitről és a reményről tesznek tanúságot.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

Jézus imádkozni tanítja apostolait.
    Az állhatatos imádság meghallgatást nyer.

    Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát: Ekkor egyik tanítványa arra kérte: ,,Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait.'' Jézus erre így szólt hozzájuk:
    ,,Amikor imádkoztok, ezt mondjátok:
        Atyánk! Szenteltessék meg a te neved.
        Jöjjön el a te országod.
        Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
        Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk
        minden ellenünk vétőnek.
        És ne vígy minket kísértésbe.''

Azután így folytatta: ,,Tegyük fel, hogy valamelyiteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá és ezt mondja: »Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret! Útról érkezett egy vendégem, s nincs mivel megkínálnom.« De az kiszól: »Ne zavarj engem! Az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked.«
    Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van.
    Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki?

Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 17. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Krisztus Urunk mondotta: ,,Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.'' Most az ő nevében, titokzatos testének tagjaiként terjesszük kéréseinket mennyei Atyánk elé!

Lektor:    1.    Add, Urunk, hogy a te néped mindig buzgó legyen az imádságban!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, hogy az imádság ereje segítse elő és őrizze meg a keresztények egységét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, hogy imádságunk támogassa a népek vezetőit küldetésük teljesítésében!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, hogy az imádságból erőt merítsünk állapotbeli kötelességeink hűséges végzéséhez!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, hogy az imádság a betegeknek türelmet, a szenvedőknek vigasztalást nyújtson!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Hallgasd meg, Urunk, alázatos könyörgésünket, és hogy kérésünk teljesíthető legyen, engedd csak azt kérnünk, ami kedves előtted! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.