Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Évközi 18. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Préd 1, 2; 2, 21-23

    Az ószövetségi tanítás csak a kinyilatkoztatás kezdete volt, ezért az élet sok kínzó kérdésére nem adott választ. Érthető, hogy a töprengő ember akkor is megkérdezte: mi az ember, mi az élet célja, mit ér a gazdagság, a hatalom, ha a halál mindent elnyel? A régi kinyilatkoztatás csak általános reményt adott: az élő Istennél van a megoldás, benne kell bízni. Teljes eligazítást csak Krisztus tanítása és feltámadása hozott.


OLVASMÁNY a Prédikátor könyvéből

    A Prédikátor a mulandó dolgok hiábavalóságát állítja elénk.

Minden hiábavalóság, mondja a Prédikátor, csupa hiábavalóság. Minden csak hiábavalóság. Hisz jó néhány ember munkálkodott bölcsen, okosan és sikerrel, azután át kellett engednie szerzeményét olyannak, aki mit sem fáradt érte. Ez is hiábavalóság és nagy baj!
    Igen, mi haszna van az embernek sok-sok fáradozásából és törekvéséből, amellyel emésztette magát életében? Valóban: minden napja csupa szenvedés, és minden tevékenysége csak bosszúság. Szíve még éjjel sem tud megnyugodni. Ez is hiábavalóság!

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 és 17    4g. tónus.
Válasz: Uram, menedékünk lettél * nemzedékről nemzedékre.

Előénekes: Te a halandót ismét porrá teszed, * így szólsz: ,,Térjetek vissza, emberek fiai.''
A te szemedben ezer év akár a tegnap, * úgy tűnik tova, mint egy őrtállás éjszaka.
Hívek: Uram, menedékünk lettél * nemzedékről nemzedékre.

E: Te elragadod őket, * olyanok lesznek, mint a hajnali álom.
Mint a fű, mely reggel kisarjad és fölvirul, * de estére lefonnyad és elszárad.
H: Uram, menedékünk lettél * nemzedékről nemzedékre.

E: Taníts meg számotvetni napjaink sorával, * hogy bölcsességre neveljük szívünket.
Térj hozzánk, Urunk, meddig vársz még? * Légy könyörületes szolgáidhoz!
H: Uram, menedékünk lettél * nemzedékről nemzedékre.

E: Áraszd ránk irgalmadat, * hogy mindenkor örvendjünk és ujjongjunk.
Ragyogjon fölöttünk Urunknak, Istenünknek jósága, + áldott legyen kezünk minden műve, * kísérje áldásod kezünk minden munkáját.
H: Uram, menedékünk lettél * nemzedékről nemzedékre.

SZENTLECKE Kol 3, 1-5. 9-11

    A megváltás az életet kibővítette a természetfeletti renddel. Mi már osztozunk Krisztus feltámadásában, hiszen a megigazulás kegyelme nem más, mint beöltözés az ő halálába és feltámadásába. Ebből tudjuk azt is, hogy végleges hazánk őnála van. Magasabb hivatásunkkal együtt jár az, hogy tudatosan kell törekednünk az örök javak megszerzésére, amelyeket Krisztus követésével érhetünk el.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből

    Keressétek az odaföntvalókat!

    Testvéreim! Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre.

Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk, újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben.
    Fojtsátok el tehát tagjaitokban, ami földies: a paráznaságot, a tisztátalanságot, az érzéki vágyakat, a bűnös kívánságokat és a kapzsiságot, ami nem más, mint bálványimádás.
    Ne hazudjatok egymásnak. Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek föl az újat, aki állandóan megújul Teremtőjének képmására a teljes megismerésig. Itt már nincs görög vagy zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, barbár vagy szittya, szolga vagy szabad, hanem Krisztus a minden, és ő van mindenben.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 1. szám.
Boldogok a lélekben szegények, * mert övék a mennyek országa. Mt 5, 3 Alleluja. – 1 D. tónus.

EVANGÉLIUM Lk 12, 13-21

    A jelenet rávilágít Jézus eljövetelének céljára és személyes magatartására. Nem azért jött, hogy az emberi jogrendet vagy gazdasági életet felforgassa és új társadalmi rendet alakítson ki. Azt világította meg, hogy a földi élet út az örök haza felé, s meg is adta az eszközöket annak eléréséhez. A kapzsiság, az ellenségeskedés, az anyagiasság akadályoz az előhaladásban. A szeretet kedvéért tudni kell lemondani vágyainkról és érdekeinkről.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Kerüld a kapzsiságot!
    Nem tudod, kire marad, amit szereztél.

    Abban az időben:
    Amikor Jézus tanított, valaki megszólalt a sokaságból: ,,Mester, szólj testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget.'' Ő így válaszolt neki: ,,Ember, ki hatalmazott fel engem, hogy bírátok legyek, és elosszam örökségteket?''
    Majd a tömeghez fordult: ,,Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete.''
    Példabeszédet is mondott nekik: ,,Egy gazdag embernek a földje bőséges termést hozott. Így okoskodott magában: Mit tegyek? Nincs hová gyűjtenem a termésemet. Tudom már, mit teszek: lebontom csűreimet és nagyobbakat építek, oda gyűjtöm majd a termést és minden vagyonomat. Aztán majd elégedetten mondom magamnak: Ember, van elég vagyonod, eltart sok évig. Pihenj, egyél, igyál, és élvezd az életet!

Ám az Isten így szólt hozzá: Esztelen, még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Kié lesz mindaz, amit szereztél?
    Így jár az, aki kincset gyűjt magának ahelyett, hogy Istenben gazdagodnék.''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 18. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Mennyei Atyánknál mindig irgalmasságra találunk. Ezért merjük hozzá emelni könyörgő szavunkat.

Lektor:
    1.    Vezesd, Urunk, Egyházadat, hogy a földi gondoktól minél függetlenebbül szolgálhassa a rábízottak örök boldogságát!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Adj bölcsességet a világ népeinek, hogy ne az anyagi javak bőségében lássák az igazi boldogságot!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Segíts bennünket, hogy földi életünk folyamán sok jót tehessünk embertársainkkal!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Ébreszd fel ifjúságunkban a lélek éhségét és szomjúságát, hogy ne a vagyon gyűjtésében és élvezésében lássa az élet értelmét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Légy irgalmas bíránk, amikor majd számot kell adnunk életünkről!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Adj, Urunk, keresztény okosságot híveidnek, hogy miközben megbecsüljük a szükséges földi javakat, mindennél többre tartsuk mennyei örökségünket! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.