Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. június (Szent Iván hava) 13. Csütörtök. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Antal és Anett látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Augusztus 6. – Urunk színeváltozása ("C" év)

(Ha ez az ünnep nem esik vasárnapra, akkor az evangélium előtt csak az egyiket olvassuk az alábbi két olvasmány közül.)

OLVASMÁNY Dán 7, 9-10. 13-14

    Az ószövetségi jövendölések az eljövendő Messiást képekben mutatják be. Dániel jövendölése kiemelkedő helyet foglal el, mert Jézus maga is többször utalt rá, és innen vette az ,,Emberfia'' nevet Dániel idejében a keleti nagy birodalmak váltogatták egymást. Ezzel szemben a próféta rámutat annak az örök hatalmára, aki az ,,Idők Öregjétől''; vagyis az Örökkévalótól kapja a megbízatást az uralomra és az ítéletre.


OLVASMÁNY Dániel próféta könyvéből

    Ruhája fehér volt, mint a hó.

    Én, Dániel az éjjeli látomásban láttam, hogy egyszer csak trónokat állítottak fel, és az Ősöreg leült. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj tiszta, mint a gyapjú. Trónja lobogó lángból volt, kerekei meg izzó parázsból. Tűzfolyó eredt belőle és folyt tovább. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. Ítéletet tartottak és felnyitották a könyveket.
    Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme, az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt, mint az Emberfia. Amikor az Ősöreghez ért, színe elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kellett szolgálnia. Hatalma örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe.

Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 96, 1-2. 5-6. 9    6. tónus.
Válasz: Király az Úr! * Legfölségesebb az egész világon! 1 a és 9a vers.

Előénekes: Király az Úr! + ujjongjon a föld, * és örvendjen minden sziget!
Homály és felhő lebegi őt körül, * trónját jog és igazság tartja szilárdan.
Hívek: Király az Úr! * Legfölségesebb az egész világon!

E: A földkerekséget bevilágítják villámai, * a föld látja és beléremeg.
A hegyek viaszként szétfolynak az Úr arca előtt, * az egész föld az Úr színe előtt.

H: Király az Úr! * Legfölségesebb az egész világon!

E: Igazságosságát hirdetik az egek, * és dicsőségét meglátják a népek.
Mert te vagy, Uram, a legfölségesebb az egész világon, * messze fölségesebb vagy minden istennél!
H: Király az Úr! * Legfölségesebb az egész világon!

SZENTLECKE 2 Pét 1, 16-19

    Az apostol meglátta a kereszténység lényegét: az evangéliumi tanítás csak akkor ébreszthet igazi hitet és reményt, ha meggyőz bennünket arról, hogy Krisztusban az Isten örök Fia jelent meg közöttünk. Ha Krisztus csak ember lett volna, nem nyújthatott volna többet, mint más halandó ember. Nem hozhatta volna sem a bűnök bocsánatát, sem a feltámadást, sem az örök életet. Itt van a jelentősége az Atya tanúskodásának. Ha ő nem igazolta volna Krisztust ilyen jelenésekkel, csodákkal és feltámadással, akkor megmaradna a veszély, hogy ,,kitalált mesék után futunk''.

SZENTLECKE Szent Péter apostol második leveléből

    Mi hallottuk az égből jövő szózatot, amikor vele voltunk a szent hegyen.

    Szeretteim! Nem ravaszul kieszelt mesék nyomán adtuk nektek hírül Urunk Jézus Krisztus csodálatos erejét, hanem mint megdicsőülésének szemtanúi. Amikor az Atyaisten megtisztelte és megdicsőítette, ez a szózat hangzott el hozzá a magasztos dicsőségből: ,,Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!'' Mi hallottuk ezt az égből jövő szózatot, amikor vele voltunk a szent hegyen. Így még jobban hiszünk a prófétai jövendölésekben, és ti is jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag föl nem kél a szívetekben.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 4. szám.
Ez az én szeretett Fiam, akiben nekem kedvem telik, * őt hallgassátok! Mt 17, 5c – 4g. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 9, 28b-36

    Az apostolok tanúskodásának és a keresztény hitnek rövid összefoglalása és lényege az volt, hogy Jézus Krisztusban az Isten Fia, a Szentháromság második személye jött el megváltásunkra. Ezt a hitet előkészítették Jézus csodái, viselkedése, tanítása és önmagáról tett nyilatkozatai. A színeváltozás ezeknek a bizonyítékoknak a sorába illeszkedik bele. Itt az Atya nyilatkozik épp úgy, mint az ószövetségi jelenésekben. Krisztus a szeretett Fiú, aki a végleges üzenetet hozza, benne teljesül mindaz, amit Mózes és a próféták jövendöltek. A felhő és a fényesség is az ószövetségi jelenések elemei. Itt már jelképekben megmutatkozik az, ami majd a feltámadásban lesz valósággá: Krisztus az isteni hatalom és dicsőség hordozója emberi alakjában is, azért a hiten keresztül hozzá köthetjük életünket.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Míg Jézus imádkozott, arca teljesen átváltozott.

    Abban az időben:
    Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott. S íme két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és a mellette álló két férfit.
    Azok már épp menni készültek. Péter akkor így szólt Jézushoz: »Mester, jó nekünk itt lennünk! Hadd csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.'' Nem tudta ugyanis, hogy mit mondjon. Közben felhő támadt és beborította őket. A felhőben félelem szállta meg őket.

A felhőből szózat hallatszott: ,,Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok.'' Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt.
    Ők pedig hallgattak, és senkinek sem árultak el semmit abból, amit láttak.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Urunk színeváltozásának ünnepére (Augusztus 6.)

Pap:    Kérjük, testvéreim, Teremtő Istenünket, hogy a megszentelő kegyelmet növelje bennünk, és földi életünkön ragyogjon át a természetfeletti hivatás fénye.

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy napról napra növekedjünk a hitben, a reményben és a szeretetben!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Engedd, hogy az emberek megismerjék szeretett Fiadat és őt hallgassák!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, hogy a megszentelő kegyelem átformálja cselekedeteinket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, hogy felebaráti szeretettel tegyünk tanúságot keresztény hitünkről!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Engedd, Urunk, hogy gyarló emberi testünkben megdicsőüljön az anyagvilág!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Jóságos Atyánk! Szeretett Fiadban az igazság teljességét és az üdvösség reményét adtad nekünk. Kérünk, engedd, hogy a megszentelő kegyelem által földi életünk szüntelen tanúságtétel legyen, és így egész emberségünkkel eljussunk a megdicsőülésre. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.