Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Augusztus 15. – Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony) – Vigília mise ("C" év)

OLVASMÁNY 1 Krón 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2

    A szövetség ládája Mózes korából származott. A szent sátorban őrizték, és benne volt a törvény két kőtáblája. Úgy szerepelt, mint Isten jelenlétének jelképe s az istentisztelet középpontja, azért viteti Dávid nagy ünnepséggel Jeruzsálembe. Majd Salamon a templomban helyezi el. Amikor a babiloniak lerombolták a templomot, a láda is elveszett. Attól kezdve Isten jelenlétét a templom és Jeruzsálem jelképezte. Az Újszövetségben Isten jelenlétének különös eszköze lett Mária, hiszen rajta keresztül történt a megtestesülés. Mária minden kiváltsága abból fakad, hogy ő az emberré lett Isten anyja.


OLVASMÁNY a Krónikák első könyvéből

    Az Isten ládáját bevitték a sátorba, amelyet Dávid állított neki,
    és a közepére helyezték.

    Dávid király összehívta Jeruzsálembe egész Izraelt, hogy az Úrládáját vigyék arra a helyre, amelyet készített neki. Áron fiait és a levitákat is odarendelte. A leviták rudak segítségével vállukra vették a ládát, ahogy Mózes az Úr parancsára elrendelte.
    Dávid megparancsolta a leviták vezetőinek, hogy állítsák sorba testvéreiket, az énekeseket – hangszerekkel, hárfákkal, citerákkal és cintányérokkal fölszerelve –, és zendítsenek hangos öröménekre.

Az Isten ládáját bevitték a sátorba, amelyet Dávid állított neki, és a közepére helyezték. Azután égőáldozatot és közösségi áldozatot mutattak be Istennek.
    Amikor Dávid befejezte az égő- és közösségi áldozat bemutatását, megáldotta a népet az Úr nevében.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 131, 6-7. 9-10. 13-14    7b. tónus.
Válasz: Indulj el, Uram, nyugalmad helyére, * te és erősséged frigyszekrénye. Vö. 8. vers.

Előénekes: Azt hallottuk, hogy Efratában van, * és megtaláltuk Jaar mezején.
Induljunk tehát sátorába, * boruljunk le lábának zsámolyához.
Hívek: Indulj el, Uram, nyugalmad helyére, * te és erősséged frigyszekrénye.

E: Papjaid igazságba öltözzenek, * és szentjeid ujjongjanak.
A te szolgád, Dávid miatt, * meg ne vesd fölkented arcát.
H: Indulj el, Uram, nyugalmad helyére, * te és erősséged frigyszekrénye.

E: Az Úr kiválasztotta Siont magának, * ezt kívánta lakóhelyül.

,,Nyugalmam helye ez lesz örökre, * itt fogok lakni, ez a kívánságom.''
H: Indulj el, Uram, nyugalmad helyére, * te és erősséged frigyszekrénye.

SZENTLECKE 1 Kor 15, 54-57

    Krisztus megváltói műve győzelmet hozott a bűn és a halál felett. Az ő feltámadásában ez a győzelem teljes lett embersége számára. Misztikus testének tagjai azonban csak fokozatosan részesülnek benne: megkapjuk a bűnök bocsánatát, a megszentelő kegyelmet, és várjuk a feltámadást az idők végén. Mária azonban különleges módon részesült a győzelemben, hiszen ő nemcsak a misztikus test tagja, hanem anyja a Főnek. Ő úgy győzött a bűn felett, hogy a bűn nem is ért hozzá, s úgy győzött a halál felett, hogy az örök élet teljességében megelőz mindnyájunkat.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből

    Halál, hol a te győzelmed?

    Testvéreim! Amikor a romlandó test magára ölti a romolhatatlanságot,
a halandó a halhatatlanságot, akkor beteljesedik az Írás szava:
        A győzelem elnyelte a halált.
        Halál, hol a te győzelmed?
        Halál, hol a te fullánkod?
    A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. Legyen hála az Istennek, mert ő győzelemre segít minket Jézus Krisztus, a mi Urunk által!

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 6. szám.
Boldogok, akik Isten szavát hallgatják, * és hűségesek maradnak hozzá. Lk 11, 28 – 6. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 11, 27-28

    Mária alakjában Krisztus megvilágította előttünk, hogy mi az igazi emberi nagyság és mi vezet a végleges boldogsághoz. Isten országában nem a származás, a rokonság, a földi hatalom vagy gazdagság számít, hanem Isten akaratának teljesítése. Mária nagysága sem az, hogy ő testileg Krisztus anyja, hanem az, hogy ő ennek az anyaságnak megfelelően teljesítette Isten akaratát. A kiválasztás nem érdem volt, hanem feladat. Ő azért dicsőült meg a mennyben, mert egészen meghallotta Isten szavát, és életének ez volt a tartalma.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Boldog a méh, mely hordozott téged!

    Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből: ,,Boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált!'' Erre ő így válaszolt: ,,És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják!''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Szűz Mária mennybevételének ünnepére (Nagyboldogasszony) (Augusztus 15.)

Pap:    Köszöntsük, testvéreim, örvendező szívvel a testben és lélekben megdicsőült Szent Szüzet, és kérjük, hogy Jézus közvetlen közelségében támogassa kéréseinket!

Lektor:
    1.    Hogy a világ felismerje a nagy jelet, a mi dicsőséges Asszonyunkat és az ő Szent Fiát, Jézus Krisztust!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Hogy az Egyház szüntelenül érezze a megdicsőült Szent Szűz anyai gondoskodását!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Hogy a mennyország Királynőjének közbenjárására minden nép elnyerje a béke ajándékát!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Hogy a gyengék és a betegek erőt és reményt merítsenek a Boldogságos Szent Szűz test szerinti megdicsőüléséből!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Hogy elhunyt testvéreink társaságában egykor mi is boldogan köszönthessük a mennybe felvett Szűzanyát!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Istenünk! Te páratlanul csodás dolgot műveltél, amikor a Boldogságos Szűz testét és lelkét a mennybe fölvetted. Add, hogy megdicsőült Szent Anyánk pártfogásával gyarlóságunk ellenére is eljussunk hozzád a boldog örökkévalóságba! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.