Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Évközi 20. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Jer 38, 4-6. 8-10

    Jeremiás kemény feladatot kap, amikor a város pusztulását és az ellenség győzelmét kell bejelentenie. Mindez azért történik, mert nem hallgattak Isten szavára. Ellenfelei úgy akarják az isteni üzenetet elhallgattatni, hogy a prófétát egy üres kútba vetik. A király mégis meggondolja magát, és három nap múlva kiszabadítja. Jézus ellenségei is így akarták Isten országát megakadályozni, de az isteni szó ott is valóra vált.


OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből

    Jeremiást meg akarják ölni,

mert megjövendölte Jeruzsálem pusztulását.

    Amikor Jeremiás próféta megjövendölte Jeruzsálem pusztulását, a vezető emberek így szóltak a királyhoz: ,,Ölesd meg, kérünk, ezt az embert, mert szántszándékkal megbénítja a városban maradt harcosok kezét, sőt az egész nép kezét is, ha ilyesmit beszél nekik. Ez az ember ugyanis a népnek nem a javát keresi, hanem inkább a romlását.''
    Cidkija király így válaszolt: ,,Hiszen a kezetekben van: a király semmit sem tehet ellenetek.'' Erre megfogták Jeremiást, és Malkija királyfi ciszternájába vetették, amely az őrség udvarán van. Kötélen engedték le a verembe, amelyben nem volt víz, csak sár, és így Jeremiás belesüppedt a sárba.

Akkor Ebed-Melech, a királyi palota egyik udvari tisztje, kijött a palotából, és így szólt a királyhoz: ,,Uram, királyom! Ezek az emberek igen gonosz dolgot vittek végbe Jeremiás próféta ellen, amikor a ciszternába dobták, hogy ott éhen haljon, hiszen úgysincs kenyér a városban.''
    Erre a király ezt a parancsot adta szerecsen rabszolgájának (a kusita Ebed-Melechnek): ,,Végy magad mellé harminc embert, és húzd ki Jeremiás prófétát a ciszternából, mielőtt meghalna.''

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 39, 2. 3. 4. 18.    7b. tónus.
Válasz: Uram, irgalmadban ments meg engem, * Uram, siess segítségemre. 14. vers.

Előénekes: Várva vártam az Urat, * és ő lehajolt hozzám.
Hívek: Uram, irgalmadban ments meg engem, * Uram, siess segítségemre.

E: Meghallgatta kiáltásom, * a nyomorúság verméből és mocsarából kivont engem.
Lábamat sziklára állította, * és megszilárdította lépteimet.
H: Uram, irgalmadban ments meg engem, * Uram, siess segítségemre.

E: Új éneket adott ajkamra, * Istenünknek zengő énekét.

Megrettenve látják azt sokan, * és eltelnek az Úr iránt bizalommal.
H: Uram, irgalmadban ments meg engem, * Uram, siess segítségemre.

E: Én nyomorult és szegény vagyok, * de az Úr gondomat viseli.
Te vagy segítőm és szabadítóm, * én Istenem, ne késlekedjél.
H: Uram, irgalmadban ments meg engem, * Uram, siess segítségemre.

SZENTLECKE Zsid 12, 1-4

    Az Ószövetség nagyjai a keresztény ember számára is lehetnek a hit példái. Az igazi mintakép azonban Jézus Krisztus, aki nem ragaszkodott istenfiúi dicsőségéhez, hanem vállalta a vezeklő földi életet a világ bűneiért. Számunkra ő a ,,hit kezdeményezője és bevégzője''. Ő nemcsak példát mutatott, hanem benne meg is valósult az üdvösség, amit hiszünk és remélünk. Ezért a hitért érdemes áldozatot hozni.

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből

    Türelemmel és állhatatosan vívjuk meg
    az életben ránk váró küzdelmeket.

    Testvéreim!
    Mi, akiket a tanúknak koszorúja övez, váljunk szabaddá minden tehertől, különösen a bűntől, amely behálóz minket, és fussuk meg kitartással az előttünk lévő pályát. Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki a rá váró öröm helyett elszenvedte a kereszthalált, nem törődött a gyalázattal, és most az Isten trónjának jobbján ül.
    Igen, gondoljatok őrá, aki a bűnösök részéről ekkora ellentmondást viselt el, hogy ne lankadjatok, és bensőleg ne csüggedjetek. A bűn elleni küzdelemben még nem álltatok ellen a véretek ontásáig.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 1. szám.
Jézus mondja: + ,,Juhaim hallgatnak szavamra, * ismerem őket és nyomomban járnak.'' Jn 10, 27 – 1 D2 tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 12, 49-53

    Jézus azzal jellemzi működését, hogy ,,tüzet hozott a földre'', tehát olyan valamit, amiben belső erő van, és amit tudni kell kezelni, különben az ember megégeti magát. A tűz melegít és világít, de lehet ijesztő is. Aki Jézust követi, annak számolni kell azzal, hogy esetleg ellentétbe kerül rokonaival vagy népével. Valóban, később a zsidók és a pogányok is üldözték azokat, akik Krisztushoz szegődtek. Az embernek el kell döntenie, hogy mit várhat Krisztustól, és mit az emberektől.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Krisztus evangéliumának sokan ellene mondanak.
    Innen támad a sok szakadás és békétlenség a világon.

    Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
    ,,Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék!
    Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.''

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 20. vasárnapra

Pap:    Kedves testvéreim! Kérjük a mi Urunktól, Jézus Krisztustól a Szentlélek tüzének világosságát és melegét!

Lektor:
    1.    Gyullaszd fel, Urunk, az egész világon az isten- és emberszeretet tüzét!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Támogasd Egyházadat, hogy minél több lélekben meggyújtsa a hit és a szeretet lángját!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Szentlelked harmata oltsa ki a földön az ádáz gyűlölködés és a pusztító háborúk tüzeit!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    A Szentlélek tüze égesse ki szívünkből a bűnös érzékiség szennyét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, hogy a keresztény családokban a gyermekek szüleiktől vegyék át az igaz vallásosság lángját!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Jézus Krisztus! Te az első Pünkösdkor tüzes nyelvek alakjában küldted el Egyházadnak a Szentlelket. Add, hogy ez a tűz szüntelenül lobogjon híveidben! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.