Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. június (Szent Iván hava) 13. Csütörtök. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Antal és Anett látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Évközi 22. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Sir 3, 19-21. 30-31

    A tudatos szerénység a kevélység ellenszere. Nemcsak azért hasznos, mert barátokat szerezhetünk általa, hanem azért is, mert kifejeződik benne igazi emberségünk. Állandóan függünk Istentől és az emberektől, rászorulunk másokra, de a bizalmat ki kell érdemelni. Teremtményi mivoltunk is a szerénységet ajánlja, hiszen csak Isten erejével válhatunk naggyá.


OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből

    Aki megalázza magát, kegyelmet talál Istennél.

Fiam, alázattal vidd végbe tetteidet,

és jobban szeretnek majd, mintha adakoznál.
Nagy vagy? Annál inkább alázd meg magadat,
akkor majd kegyelmet találsz Istennél.
Mivelhogy igen nagy az Isten hatalma,
tiszteletben tartják az alázatosak.
Nincs gyógyír a gőgös embernek sebére,
a gonoszság vert benne gyökeret, és nem is veszi észre.
A bölcs szív nyitva áll a bölcsek szavának,
s a figyelmes fül bölcsességre vágyik.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 67, 4-5ac. 6-zab. 10-11.    2. tónus.
Válasz: Jóságodban Istenünk, * hajlékot készítesz a szegénynek. Vö. 11 b. vers.

Előénekes: Örvendjenek az igazak és ujjongjanak Isten színe előtt, * és örömükben ujjongjanak.
Énekeljetek az Istennek, + nevének zsoltárt zengjetek, * valóban Úr az ő neve.
Hívek: Jóságodban Istenünk, * hajlékot készítesz a szegénynek.

E: Árváknak atyja és özvegyek gyámola, * Isten az ő szentséges templomában.
Isten a hontalannak otthont készít, * a rabnak visszaadja szabadságát.
H: Jóságodban Istenünk, * hajlékot készítesz a szegénynek.

E: Bőséges esőt adtál, Istenünk, * örökségedbe, ellankadt népedbe új erőt öntöttél.
Lakást adtál nyájadnak azon a földön, * amelyet jóságodban szereztél a szegényeknek, Istenünk.
H: Jóságodban Istenünk, * hajlékot készítesz a szegénynek.

SZENTLECKE Zsid 12, 18-19. 22-24a

A Zsidókhoz írt levél szembeállítja az ó- és újszövetségi kinyilatkoztatást A Sinai hegynél Isten viharos felhővel vette körül magát, mert jelet akart adni hatalmáról és világfelettiségéről. Ő több, mint a bálványok. Az új szövetség felsőbbrendűsége abban van, hogy Jézus beavatott minket az Atya titkaiba, mint barátait, s ezzel a szentek és az angyalok társai lettünk. Mivel a megdicsőült Krisztus népe vagyunk, azt is reméljük, hogy a nevünk fel van írva az égben.

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből

    Az ószövetségi áldozatok megszűntek: járuljunk Jézus örök áldozatához!

Testvéreim!
    Ti nem kézzel tapintható hegyhez, és lobogó tűzhöz járultatok, sem sűrű homályhoz, sötétséghez, sem forgószélhez, harsonazengéshez vagy mennydörgő szózathoz, amelynek hallatára (a zsidók) könyörögni kezdtek, hogy ez a hang ne szóljon tovább hozzájuk.
    Nem, ti Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok ezreihez, az égben számon tartott elsőszülöttek ünnepi sokadalmához és gyülekezetéhez, mindnyájunk bírájához, az Istenhez, a tökéletes igazak lelkeihez, az új szövetség közvetítőjéhez, Jézushoz.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 2. szám.
Jézus mondja: + ,,Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű.'' Mt 11, 29ab – 2. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 14, 1. 7-14

    Jézus a baráti összejövetelt is felhasználta arra, hogy tanítást adjon az Isten országáról. A farizeusok és az írástudók büszkék voltak tudományukra, és azt kiválasztottságuk jelének tekintették. Magukat Isten képviselőinek tartották, azért megkövetelték a tiszteletet. Az üdvösséget is saját erejükből akarták elérni. Jézus arra mutat rá, hogy Isten és az emberek megbecsülését csak szerénységgel és alázattal érdemelhetjük ki.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    A kevélyt megalázzák, az alázatost dicsőségre emelik.
    Szeretetből tegyük a jót, ne pedig a viszonzás reményében!

    Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első helyeket, egy példabeszédet mondott nekik.
    ,,Amikor lakomára hívnak – kezdte –, ne ülj az első helyre, mert akadhat a hivatalosak közt nálad előkelőbb is. Ha ez megérkezik, odajön, aki meghívott titeket, és felszólít: »Add át a helyedet neki.« És akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod.

Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a házigazda odajön, így szóljon hozzád: »Barátom, menj följebb.« Milyen kitüntetés lesz ez számodra a többi vendég előtt! Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják.''
    Ekkor a házigazdához fordult: ,,Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, mert azok is meghívnak és viszonozzák neked. Ha lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. Boldog leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. Te azonban az igazak feltámadásakor megkapod jutalmadat.''

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 22. vasárnapra

Pap:    Kérjük, testvéreim, a szelíd és alázatos szívű Jézustól az alázatosság kegyelmét!

Lektor:
    1.    Add meg Egyházad pásztorainak, hogy a tőled kapott szent hatalommal a rájuk bízott nyáj javát szolgálják!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, hogy a népek vezetői nemzetük közjavának érdekei mellett fontosnak tartsák az egész világ jólétét és békéjét is!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, hogy helyes önismerettel értékeljük magunkat, és ne kívánjunk több megbecsülést, mint amennyit megérdemlünk!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, hogy bűneink tudatában kitüntetésnek tekintsük Isten országában az utolsó helyet is!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, hogy az ifjúság tanulékony lélekkel és szorgalmas munkával készüljön elfoglalni helyét a társadalomban!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    6.    Add, hogy egyházközségünk hívei megtisztult lélekkel és mélységes alázattal járuljanak szent asztalodhoz!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk és Mesterünk! Te földi életedben nem azt akartad, hogy neked szolgáljanak, hanem magadat megalázva vállaltad a mi üdvösségünk szolgálatát. Óvj meg minket, hogy soha el ne bizakodjunk, és segíts, hogy embertársaink javának előmozdításával keressük tetszésedet! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.