Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. június (Szent Iván hava) 13. Csütörtök. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Antal és Anett látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Évközi 25. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Ám 8, 4-7

    Isten irgalma és igazságossága együtt működik. Ő szívesen megbocsát, de rámutat a bűn rosszaságára is. Ámosz próféta arra is küldetést kapott, hogy a társadalmi élet visszásságait ostorozza. Isten látja a szegények szenvedését és a hatalmaskodók gőgjét Külön nyomatékot kap az a fenyegetés, hogy a szeretetlenség és az igazságtalanság bűneit nem felejti el. Később Jézus is ezeket emelte ki az ítéletről szóló beszédében.


OLVASMÁNY Ámosz próféta könyvéből

    A próféta ostorozza a szegényekkel szemben elkövetett szívtelenséget.

Halljátok, ti, akik eltiporjátok a szegényt,
és szorongatjátok az országban a szűkölködőket!
Azt mondjátok: ,,Mikor múlik el az újhold,
hogy eladhassuk a búzánkat?
A szombat, hogy árulhassuk gabonánkat?
Csökkentjük a mértéket, növeljük a sékelt,
meghamisítjuk a mérleget,
hogy megvehessük pénzért a szegényt,
egy pár saruért a szűkölködőt,
és eladhassuk a gabona ocsúját.''
Ezért megesküdött az Úr arra, aki Jákob büszkesége:
,,Sose felejtem el egyetlen tettüket sem!''

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 1 12, 1-2. 4-6. 7-8    2. tónus.
Válasz: Dicsérjétek az Urat, * aki a szegényt fölemeli. Vö. 1 a és 7b
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 2. szám.

Előénekes: Dicsérjétek az Urat, ti, szolgái, * dicsérjétek az Úr nevét.
Legyen áldott az Úr neve, * most és mindörökké.
Hívek: Dicsérjétek az Urat, * aki a szegényt fölemeli.

E: Fölséges az Úr minden nép fölött, * dicsősége magasabb az egeknél.
Ki olyan, mint a mi Istenünk, + aki a magasságban trónol, * lehajol, hogy letekintsen az égre és a földre.

H: Dicsérjétek az Urat, * aki a szegényt fölemeli.

E: A gyengét magához vonja a porból, * a sárból a szegényt fölemeli.
Hogy fejedelmek között adjon helyet néki, * népének nagyjai mellett.
H: Dicsérjétek az Urat, * aki a szegényt fölemeli.

SZENTLECKE 1 Tim 2, 1-8

    Egyház küldetést kapott arra, hogy hirdesse Isten egyetemes üdvözítő akaratát: mindenkit el akar vezetni az igazság ismeretére és az üdvösségre. Az apostol ezt két érvel támasztja alá: az egyik, Isten atyasága, amely gyermekeit maga köré akarja gyűjteni; a másik, Jézus egyetemes közvetítő szerepe. Ő azért vállalta az engesztelő áldozatot, hogy kiesdje számunkra a bűnök bocsánatát. Ezért az Egyház köteles mindenkiért imádkozni.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből

    Könyörögjetek minden emberért Istenhez,
    aki azt akarja, hogy mindenki üdvözűljön!

    Szeretett Fiam!
    Mindenekelőtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, a királyokért és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben és tisztességben. Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére.
    Hiszen egy az Isten, s egy a közvetítő Isten és ember között: az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta magát mindenkiért, és tanúságot tett a meghatározott időben. Ezért kaptam a küldetést, hogy hírnök és apostol legyek – igazat mondok, nem hazudom –, a pogányok tanítója hitre és igazságra. Azt kívánom tehát, hogy a férfiak mindenütt tiszta lélekkel emeljék imára kezüket, ne haragos és viszálykodó érzülettel.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Jézus Krisztus – bár gazdag volt – szegénnyé lett értetek, * hogy szegénysége által gazdaggá legyetek. 2 Kor 8, 9 – 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 16, 1-13

    A példabeszéd olyan elbeszélő műfaj, amelynek megvolt a saját törvényszerűsége, és aszerint kellett értelmezni. Az egész történet egy gondolatot emel ki, de azt kellő nyomatékkal. Itt az alapgondolat az, hogy amíg rendelkezésünkre állanak a földi javak, azok felhasználásával kell érdemeket szerezni az örök életre. Ez a világosság fiainak az okossága. Ha látjuk, hogy a világ, fiai mennyire igyekeznek földi jövőjüket biztosítani, meg nem engedett módon is, annál inkább kell nekünk Isten akarata szerint felhasználni az időt, és javainkat a szeretet gyakorlására fordítani.

Hosszabb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Okosan használjuk fel a ránk bízott javakat!

    Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak:
    ,,Egy gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát. Erre ő magához hívatta és így szólt hozzá: »Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm.«
    Az intéző így gondolkodott magában: »Mitévő legyek, ha Uram elveszi tőlem az intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az intézőségből.« Egyenként magához hívatta tehát urának adósait. Megkérdezte az elsőt: »Mennyivel tartozol uramnak?« Azt felelte: »Száz korsó olajjal.« Erre azt mondta neki: »Vedd elő adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet.« Aztán megkérdezett egy másikat: »Te mennyivel tartozol?« »Száz véka búzával« – hangzott a válasz. »Fogd adósleveledet – mondta neki –, és írj nyolcvanat.«

Az úr dicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony, a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. Mondom tehát nektek: Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is hűtlen. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazi értéket? És ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket?
    Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy: ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.''

    Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 16, 10-13

    Okosan használjuk fel a ránk bízott javakat.

    Abban az időben Jézus ezeket mondta tanítványainak:
    ,,Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is hűtlen. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazi értéket? És ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket?
    Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy: ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 25. vasárnapra

Pap:    Kérjük, testvéreim, Urunkat, a mindenható Istent, hogy okos és hűséges szolgáinak bizonyuljunk!

Lektor:
    1.    Segítsd Egyházadat, hogy a rábízott szent titkoknak hűséges kezelője legyen!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Világosítsd meg a népek vezetőit, hogy a közhatalmat igazságosan és szeretettel gyakorolják!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Segíts mindnyájunkat, hogy földi javainkból sok jót tehessünk embertársainkkal!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, hogy a fiatalok a jó ügy szolgálatába állítsák testük erejét és lelkük tehetségét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Egyházközségünk elhunyt híveit fogadd be örök hajlékodba!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Istenünk! Te szolgálatodba fogadtál minket, és nagy értéket bíztál ránk. Add, hogy egész szívvel szolgáljunk neked, és a ránk bízott javakat a te szent terveid szerint használjuk! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.