Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. június (Szent Iván hava) 13. Csütörtök. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Antal és Anett látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Évközi 26. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Ám 6, 1a. 4-7

    A próféta itt is a szociális igazságosság hírnöke. Az emberek könnyen megnyugtatják magukat azzal, hogy a földi jólét és gondtalanság az Isten áldása, azért azt élvezni kell. Pedig Isten egyszer számon kéri mindenkitől, hogy javait mire használta fel. Különösen azoktól, akiknek mint vezetőknek kötelességük, hogy a rájuk bízottakról gondoskodjanak.


OLVASMÁNY Ámosz próféta könyvéből

    A próféta azzal fenyegeti meg a dőzsölő gazdagokat,
    hogy megszégyenülnek és számkivetésre jutnak.

Jaj a gondtalanul élőknek Sionban,
és Szamaria hegyén az elbizakodottaknak!
Elefántcsont ágyban alusznak,
fekvőhelyeiken henyélnek,
lakmároznak a nyáj bárányaiból
és a csorda ökreiből.
Hárfaszó mellett nótáznak,
mint Dávid, hangszert csinálnak maguknak;
korsóból isszák a bort,
finom olajjal kenik magukat:
József végzete miatt bizony nem bánkódnak.
Ezért, lám, most a száműzöttek élén mennek a fogságba,
és véget ér a henyélők tobzódása.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 145, 7. 8-9a. 9bc-10    4g. tónus.
Válasz: Áldjad lelkem az Urat, * dicsőítsed az Istent. 1 b. vers.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 4. szám.

Előénekes: Isten igaz marad örökké, * az elnyomottnak igazságot szolgáltat.
Az éhezőknek ő ad kenyeret, * kiszabadítja az Úr a foglyokat.
Hívek: Áldjad lelkem az Urat, * dicsőítsed az Istent.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Az Úr megnyitja a vakok szemét, * és fölemeli azt, aki elesett.
Az Úr szereti az igaz embert, * a jövevényt megvédi.
H: Áldjad lelkem az Urat, * dicsőítsed az Istent. Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Az Úr támogatja az árvát és özvegyet, * és elpusztítja a gonoszok útját.
Az Úr uralkodik örökkön-örökké, * a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre.
H: Áldjad lelkem az Urat, * dicsőítsed az Istent. Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

SZENTLECKE 1 Tim 6, 11-16

    Az apostol ,,Isten emberének'' szólítja tanítványát, akit nemcsak a keresztség kapcsol Krisztushoz, hanem a püspökké szentelés is. Ezért neki különös kötelessége, hogy a hit jó harcát megharcolja. A harc kettős: befelé úgy kell folytatni, hogy a bennünk levő kételyt és közömbösséget legyőzzük; kifelé pedig úgy, hogy példánkkal és szavunkkal tanúságot teszünk meggyőződésünkről. Jézus megkívánta, hogy tanúságot tegyünk róla, mert csak így fog rólunk tanúskodni az Atya előtt.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből

    Tartsuk meg a parancsokat Urunk eljöveteléig!

    Szeretett Fiam!
    Te, Isten embere, menekülj a bajkeverőktől! Törekedjél inkább igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást, és erre tetted le számos tanú előtt az igaz hitvallást.
    Felszólítalak az Isten nevében, aki mindeneket éltet, és Krisztus Jézus nevében, aki Poncius Pilátus előtt tanúságot tett az igazság mellett, hogy teljesítsd megbízatásodat bűntelenül és feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig. Ezt a kellő időben megmutatja majd a boldog és egyedül Uralkodó, a Királyok Királya és Urak Ura, aki egyedül halhatatlan, aki megközelíthetetlen fényességben lakik, akit senki nem látott, és nem is láthat: övé a dicsőség és az örök hatalom! Ámen.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Jézus Krisztus – bár gazdag volt – szegénnyé lett értetek, * hogy szegénysége által gazdaggá legyetek. 2 Kor 8, 9 – 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 16, 19-31

    Lukács evangéliuma pogányokból lett keresztények számára készült, ahol a társadalmi ellentéteket könnyű volt észrevenni a gazdagok és a szegények meg a rabszolgák között. Lukács itt intelmet és vigasztalást ad. Isten mindenkit földi élete szerint fog megítélni. A túlvilág szemléltetése sematikus, és a zsidó elgondolásnak felel meg. De benne van a tanítás, hogy a halál után sorsunk véglegesen eldől, és hogy a kapott kinyilatkoztatás elegendő az erkölcsi kötelességek tisztázásához. Nem várhatjuk, hogy Isten egyéni üzenetekkel, figyelmeztessen.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    A szívtelen gazdag elnyeri méltó büntetését,
    a szegény Lázár pedig üdvözül.

    Abban az időben:
    Jézus a következő példabeszédet mondta:
    ,,Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból, ami a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit.
    Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és a keblén Lázárt.

Felkiáltott: »Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban.«
    »Fiam – felelte Ábrahám –,emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig odaát gyötrődöl.
    Azonfelül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki.«
    »Akkor arra kérlek, atyám – kiáltotta újra –, küldd el őt atyai házunkba, ahol még öt testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére.«

Ábrahám ezt felelte: »Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak.« Ám az erősködött: »Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha valaki, a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának.«
Ő azonban így felelt: »Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.«''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 26. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Jóságos és kegyes a mi Urunk, Istenünk. Hívjuk segítségül, és kérjük bizalommal!

Lektor:
    1.    Hogy a jólét és öröm napjaiban se feledkezzünk el ínséget szenvedő embertársainkról!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Hogy az Anyaszentegyház hirdesse és jó példával mutassa, hogyan kell törődnünk a szegényekkel és a betegekkel!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Hogy az emberiség közös összefogása mentse meg az éhínségek és a járványok, a háborúk és a természeti csapások szenvedő áldozatait!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Hogy isteni figyelmeztetésnek vegyük, ha valaki bűneink és mulasztásaink miatt korhol minket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Hogy üdvös félelmet érezzünk az örök kárhozattól, és visszarettenjünk a bűntől!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    6.    Hogy a megholt hívekért ne feledkezzünk el naponta imádkozni!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Istenünk! Add kegyelmedet, hogy szenvedő embertársainktól szívtelenül el ne zárkózzunk, és így örök boldogságukat ne kockáztassuk! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.