Gyermekeim, itt az utolsó óra!
  2023. január (Boldogasszony hava) 31. Kedd. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Marcella látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Évközi 27. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Hab 1, 2-3; 2, 2-4

    A vallásos ember visszatérő nehézsége az, hogy Isten miért nézi el a gonoszság hatalmaskodását. A próféta közvetítőnek tudja magát. Istenhez kiált, és sokáig nem jön válasz. Amikor jön, akkor is titokzatos: Isten igazságot szolgáltat, amikor az időt alkalmasnak látja. Az embernek meg kell őrizni hitét és bizalmát akkor is, ha Isten vár vagy késik. Ő időt ad a bűnösöknek a megtérésre és az igazaknak a türelem gyakorlására.


OLVASMÁNY Habakuk próféta könyvéből

    Az igaz ember a hitből él.

    Meddig kell még, Uram,
segítségért folyamodnom

anélkül, hogy meghallgatnál?
Hozzád kiáltanom: ,,Erőszak!''
anélkül, hogy megszabadítanál?
    Miért feded fel előttem a gonoszságot,
és mutatod meg a nyomorúságot?
Csupa fosztogatást, csupa rablást
látok magam előtt;
a vádaskodás és civakodás
egyre fokozódik.
    Az Úr is megszólalt, és ezt mondta:
,,Írd le a látomást,
vésd fel táblára,
hogy könnyen olvasható legyen.
    Mert ez a látomás a maga idejében
beteljesedik és nem hiúsul meg;
ha késik, csak várj,
biztosan bekövetkezik, tévedhetetlenül.
    Akinek nem igaz a lelke, az elbukik,

de az igaz élni fog hűségéért.''

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 94, 1-2. 6-7. 8-9    2. tónus.
Válasz: Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * ,,Népem, ne légy kemény szívű.'' Vö. 8. vers.

Előénekes: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, * és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt.
Dicsőítő énekkel lépjünk színe elé, * magasztaljuk őt zsoltárt zengve.
Hívek: Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * ,,Népem, ne légy kemény szívű.''

E: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, * hulljunk térdre Urunk, Alkotónk előtt.

Mert ő a mi Istenünk, * mi pedig az ő népe, és kezére bízott nyáj vagyunk.
H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * ,,Népem, ne légy kemény szívű.''

E: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára, + ,,Ne keményítsétek meg szíveteket, * mint egykor Meribánál,
Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, * próbára tettek, bár látták számos csodámat.
H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * ,,Népem, ne légy kemény szívű.''

SZENTLECKE 2 Tim 1, 6-8. 13-14

    Az Újszövetség is hirdeti, hogy Isten gondviselésével nem veszi le rólunk  a munka terhét. A kegyelmet azért adja, hogy megtegyük kötelességünket, és hogy a bizalom ne rendüljön meg bennünk. Az apostol arra buzdítja tanítványát és munkatársát, hogy az evangélium hirdetésében ne csüggedjen el. Isten az erő, a kitartás és a szeretet lelkét adta nekünk.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből

    Bátor szívvel tégy tanúságot Jézus Krisztus mellett!

    Szeretett Fiam!
    Figyelmeztetlek, éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem folytán benned él. Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. Ne szégyellj hát tanúságot tenni Urunk mellett, sem mellettem, aki érte fogoly vagyok. Ehelyett vállald az evangéliumért a szenvedéseket velem együtt, bízva az Isten erejében. Eszményed az az egészséges tanítás legyen, amelyet Krisztus Jézus hitében és szeretetében tőlem hallottál. Őrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 7. szám.
Az Úr igéje örökké megmarad, * ez az a tanítás, amelyet hirdetek néktek. 1 Pét 1, 25 – 7b. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 17, 5-10

    A tanítványok látják, hogy Jézusnak milyen bizalma van az Atya iránt. Ezért kérik, hogy erősítse hitüket. Ő a keleti ember stílusában ad választ. A lehetetlenre való utalás éppen azt jelzi, hogy a hitből fakadó bizalom azt is elérheti, ami lehetetlennek látszik. Viszont a hitet és a bizalmat akkor is meg kell őrizni, ha úgy tűnik, hogy Isten keményen bánik velünk. Erre Jézus saját korából vette a képet. A szolgákat uruk általában nem kényeztette el, de azért azok kitartottak szolgálatukban.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    A jó szolga nem pusztán kötelességből,
    hanem szeretetből végzi munkáját:

    Abban az időben:
    Az apostolok kérték az Urat: ,,Növeld bennünk a hitet.''
    Az Úr így válaszolt: ,,Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben, engedelmeskedik nektek.
    Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: »Gyere ide tüstént és ülj asztalhoz.« Nem ezt mondja-e inkább: »Készíts nekem vacsorát, övezd fel magadat és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz te is?« S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait?

Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük.''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 27. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Mennyei Atyánk meghallgatja könyörgő szavunkat. Forduljunk hozzá erős hittel és gyermeki bizalommal!

Lektor:
    1.    Áraszd ránk, Urunk, kegyelmedet, hogy szent néped készséges lélekkel szolgálja szándékaidat!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Adj bölcsességet N. pápának és az Anyaszentegyház püspökeinek, hogy az idők jeleiből felismerjék korszerű teendőiket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Ébressz felelősségtudatot a népek vezetőiben, hogy állhatatosan szolgálják a világ békéjét és a népek javát!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Adj nekünk alázatos szívet, hogy a jót, amit teszünk, kegyelmed segítségének tulajdonítsuk!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Önts bizalmat híveidbe, hogy állhatatosan kérjük tőled mindazt, ami üdvösségünkre szolgál!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Istenünk, oltalmunk és erősségünk! Te vagy minden jó gondolat, szándék és cselekedet szerzője, figyelj Egyházad könyörgésére! Engedd, hogy amit hívő lélekkel eléd terjesztünk, mindazt meg is nyerjük! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.