Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. június (Szent Iván hava) 13. Csütörtök. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Antal és Anett látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Október 8. – Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Főpátronája ("C" év)

OLVASMÁNY Sir 24, 23-31

    A Szentírásban a bölcsesség az a tudás, amelyet a kinyilatkoztatás megértéséből merítünk. Benne van az istenfélelem, az engedelmesség és a boldogító tudat, hogy Isten gondviselése vezet. Ilyen értelemben vannak a bölcsességnek gyümölcsei, megtanít a szeretetre, az élet értékére, a vonzó viselkedésre. Aki ezen az úton halad, állandóan vágyódik Isten teljessége után. Máriára ezért lehet alkalmazni a megnevezést, hogy ő a ,,bölcsesség széke''.


OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből

    Mária reménységünk az életre és minden erényre.

Jó illatot fakasztok én, mint a szőlőtő,
    és virágaimból pompás, dús gyümölcs terem.
    Anyja vagyok én a szép szeretetnek,
    az istenfélelemnek, a hitnek és a szent reménynek.
    Nálam van az út és az igazság minden kegyelme,
    nálam az élet és erény minden reménye.
    Jertek hozzám mind, akik megkívántok engem,
    és teljetek el gyümölcseimmel.
    Mert lelkem édesebb a méznél,
    és birtoklásom a lépesméznél!
    Emlékezetem él minden idők nemzedékeiben.
    Akik engem esznek, még inkább éheznek,
    akik engem isznak, még inkább szomjaznak.

Aki reám hallgat, meg nem szégyenül,
    akik értem fáradnak, nem esnek bűnbe.
    Akik fényt derítenek rám, örök életet nyernek.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR Jud 13, 23bc-24a. 25abc. 25d    1 D2 tónus.
Válasz: Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért! SzVU! 287, 7
Vagy: Alleluja. 1. szám.

Előénekes: Az Úr, a fölséges Isten, * a föld minden asszonyánál jobban megáldott, leányom, téged.
Áldott legyen Isten, az ég és föld alkotója, * aki ellenségeink színe előtt dicsőségessé tett ma téged!
Hívek: Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért!
Vagy: Alleluja.

E: Mert nem szűnik meg dicséreted az emberek ajkán, * akik megemlékeznek az Úr hatalmáról.
Fordítsa ezt Isten örök dicsőségedre, és áldjon meg minden jóval mindörökké, * mivel nem kímélted életedet, amikor megaláztatásban volt részünk.

H: Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért!
Vagy: Alleluja.

E: Megakadályoztad néped pusztulását, * mikor Isten színe előtt az igaz úton jártál.
H: Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért!
Vagy: Alleluja.

SZENTLECKE Gal 4, 4-7

    Mária anyasága is az idők teljességének a kifejezése. Általa az Isten emberré lett, belépett a földi élet keretei közé, hogy felemelje a gyarló embert az isteni élet magasságába. Itt tehát új lehetőségek nyíltak meg. Ahogy a földi asszony lehet az Isten anyja, úgy a földi ember is lehet Isten fogadott gyermekeivé. Isten a Szentlelket azért küldte szívünkbe, hogy belülről, lelkületünkkel, érzésvilágunkkal váljunk fogadott gyermekeivé. Mária tisztelete mindig eszünkbe juttatja természetfeletti hivatásunkat. Egyéni és közösségi életünkbe vigyünk bele minél többet a Szentlélek hatásaiból.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből

    Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született.

    Testvéreim! Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük.
    Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte Fiának Lelkét, aki ezt kiáltja: ,,Abba? Atyám!''
    Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú, és ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
Üdvöz légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van véled, * áldottabb vagy te minden asszonynál. Lk 1, 28 – 8 G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 1, 26-28

    Az angyali üdvözlet arról tanúskodik, hogy Isten nem látta reménytelennek a gyarló emberiség helyzetét. Talált benne olyan személyt, akihez elküldhette köszöntését, és akit Fia anyjául választhatott. A megváltás műve először Máriában valósult meg, s azt ez a két kifejezés jelenti: kegyelemmel teljes, és az Úr van veled. A kettő összetartozik és kiegészíti egymást. Akivel vele van Isten, az megszentelődik. Tanuljuk meg Máriától, hogy keressük Istent, járjunk színe előtt, mert ez vezet megszentelődésünkhöz.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Áldottabb vagy te minden asszonynál!

    Abban az időben:
    Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: ,,Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Magyarok Nagyasszonya ünnepére (Október 8.)

Pap:    Testvéreim! Magyarok Nagyasszonya ünnepén gyermeki bizalommal terjesszük kéréseinket mennyei Atyánk elé!

Lektor:
    1.    Áldd meg, Urunk, Szentatyánkat, hogy vezetésével Krisztusnak hűséges tanítványai és Nagyasszonyunknak buzgó gyermekei legyünk!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Adj hazánk főpásztorainak, papjainak és szerzeteseinek testi-lelki erőt, hogy munkájuk nyomán egyre gazdagabban viruljon a krisztusi élet Mária országában!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Alakítsd át szívünket, hogy Boldogasszonyunk példája szerint mi is reád figyelő és akaratodat teljesítő keresztények legyünk!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Segítsd a magyar családokat, hogy Szent Istvánt, Boldog Gizellát és Szent Imrét követve vállalják az áldozatos családi életet!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Ébreszd fel a magyar ifjúságban a keresztény hivatástudatot, hogy Mária országa újra a szentek földje legyen!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    6.    Vezesd elhunyt testvéreinket az égi hazába, hogy ott együtt örvendjenek Nagyasszonyunkkal és nemzetünk szentjeivel!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk és Istenünk! Első szent királyunk végakaratából Fiad édesanyját Nagyasszonyunknak tiszteljük. Segíts, hogy pártfogásával családjainkban és hazánkban megvalósítsuk szent Fiad országát. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.