Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Évközi 28. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY 2 Kir 5, 14-17

    A szíriai Námán meggyógyul leprájából, és ki akarja fejezni háláját Elizeus prófétának, aki viszont tudja, hogy a csoda Istentől van, és nem fogadja el az ajándékot. Ezzel alkalmat ad a pogány embernek, hogy Isten felé forduljon hálájával. Ő úgy gondolta, hogy Isten valamiképpen helyhez van kötve, azért visz földet Izraelből, hogy azon mutasson be áldozatot A tanítás az, hogy Isten szabadon osztogatja kegyelmét.


OLVASMÁNY a Királyok második könyvéből

    A szíriai Námán meggyógyul leprájából,
    és hálát ad az Úrnak.

Elizeus próféta szavára a leprában szenvedő arám Námán lement és az Isten emberének utasítása szerint hétszer alámerült a Jordánban. A teste újra olyan tiszta lett, akár egy kisgyermek teste.
    Aztán egész kíséretével visszatért az Isten emberéhez. Bement, eléje állt, és ezt mondta: ,,Valóban, most már tudom, hogy nincs Isten az egész földön, csak Izraelben. Fogadj el ezért szolgádtól némi ajándékot!''
    De az így felelt: ,,Úgy igaz, ahogy az Úr él, akinek szolgálatában állok: nem fogadok el semmit.'' És hiába unszolta, hogy fogadja el, az nem volt rá hajlandó.

Námán ezért így szólt: ,,Ha nem, akkor adj szolgádnak annyi földet, amennyit egy pár ökör elhúz, mert szolgád ezentúl nem mutat be égő és véres áldozatot másnak, csak az Úrnak.''

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 97, 1. 2-3ab. 3cd-4    6. tónus.
Válasz: Az Úr megmutatta üdvösségét, * a nemzetek színe előtt. Vö. 2b. vers.

Előénekes: Zengjetek az Úrnak új éneket, * csodálatra méltó, amit művelt.
Diadalt aratott jobbjával, * győzelmet szentséges karjával.
Hívek: Az Úr megmutatta üdvösségét, * a nemzetek színe előtt.

E: Az Úr megmutatta szabadító erejét, * igazságosságát feltárta a népek előtt.
Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét * Izrael népe iránt.
H: Az Úr megmutatta üdvösségét, * a nemzetek színe előtt.

E: Meglátta a föld minden határa: * Istenünk szabadulást hozott nékünk.

Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, * ujjongjatok és zsoltárt mondjatok.
H: Az Úr megmutatta üdvösségét, * a nemzetek színe előtt.

SZENTLECKE 2 Tim 2, 8-13

    Az apostol tudja, hogy a feltámadt Krisztusnak szolgál, az ő egyházát terjeszti, ezért nem fél a börtöntől és a számadástól. Aki győzött a halálon, az győzelemre viszi a megváltás ügyét Számunkra is az a tanítás: Ha vele együtt szenvedünk, vele együtt meg is dicsőülünk, s az érte végzett munkának meglesz a gyümölcse.


SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből

    Aki hűségesen kitart Krisztus mellett, az uralkodni is fog vele.

    Szeretett Fiam!
    Ne felejtsd, hogy Jézus Krisztus, Dávid sarja feltámadt a halálból. Erről szól evangéliumom, amelyért meghurcoltak, sőt mint valami gonosztevőt, még bilincsbe is vertek. De az Isten szava nincs megbilincselve.
    A választottakért tehát mindent eltűrök, hogy az örök dicsőségben ők is elnyerjék az üdvösséget Krisztus Jézusban. Igaz kijelentés ez: ha meghalunk vele, vele együtt élni is fogunk: ha tűrünk vele, vele együtt uralkodni is fogunk. Ha azonban megtagadjuk őt, ő is megtagad minket, de ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Adjatok hálát mindenért, * mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. 1 Tessz 5, 18 – 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 17, 11-19

    A történet azt világítja meg, hogy csodájával Jézus igazolta küldetését. Aki testi gyógyulást ad, az a lelket is meg tudja gyógyítani. Amellett irgalmas szívéről is tanúságot tesz. Elővételezte a jótéteményt és nem kért hálát Jellemző azonban a célzása, hogy csak egy idegen jött vissza hálát adni. A zsidók úgy gondolták, hogy mivel Isten népéhez tartoznak, nekik kijár a jótétemény.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Mindenért adjunk hálát az Úrnak, és dicsőítsük őt!

    Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén.
    Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor már megálltak, és hangosan így kiáltottak: Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!''
    Ő rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk: ,,Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak.'' Útközben megtisztultak.
    Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És ez az ember szamaritánus volt.

Jézus megkérdezte: ,,Nemde tízen tisztultak meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?'' Aztán hozzá fordult: ,,Kelj fel és menj! Hited meggyógyított téged.''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 28. vasárnapra

Pap:    Könyörögjünk, testvéreim, Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, hogy jöjjön segítségünkre, ha bajainkban hozzá kiáltunk!

Lektor:
    1.    Adj, Urunk, áldozatkész buzgóságot egyházad papjainak, hogy szeretettel orvosolják lelkünk sebeit, és a szentgyónásban megtisztítsanak minket a feloldozás kegyelmével!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, hogy az emberiség testvéri szeretettel karolja fel a leprásokat, hogy gyógyultan térhessenek vissza övéik körébe!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Adj híveidnek hálás lelkületet, hogy megbecsüljék kegyelmedet, és megköszönjék segítségedet!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Gyógyítsd meg beteg és szenvedő testvéreinket, hogy ne hiába kiáltsák feléd: ,jézus, Mester, könyörülj rajtunk!''
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Könyörülj a tisztuló lelkeken, és vezesd őket szent színed boldogító látására!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk! Ha könnyelműen elkövetett bűneink beszennyezték lelkünket, tisztíts meg minket irgalmas szereteted által! Add, hogy szentjeid körében hálásan magasztalhassunk téged! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.