Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. június (Szent Iván hava) 13. Csütörtök. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Antal és Anett látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Évközi 29. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Kiv 17, 8-13

    Isten megígérte, hogy bevezeti népét az ígéretföldjére. Gondviseléséről azzal győzte meg őket, hogy az útjukba eső akadályokat elhárította. Ilyen nehézség volt az ellenséges törzs fenyegetése is, hogy nem ad nekik vizet és legelőt. A történet arra hívja fel a figyelmet, hogy a győzelem nem a harcosok erejének köszönhető, hanem Mózes imájának. Az embernek tehát nem szabad csupán magában bíznia.


OLVASMÁNY Mózes második könyvéből

    Izrael népe a pusztai vándorlás során győzelmet aratott
    az amalekiták fölött, mert Mózes imádkozott értük.

A választott nép pusztai vándorlása idején történt:
    Az amalekiták előrenyomultak, hogy Refidimnél megküzdjenek Izrael fiaival.
    Mózes így szólt Józsuéhoz: ,,Válassz ki nekünk férfiakat, és szállj harcba az amalekitákkal. Én pedig holnap Isten botjával a kezemben kiállok a domb tetejére.'' Józsue úgy tett, ahogy Mózes parancsolta, és megütközött az amalekitákkal. Mózes közben Áronnal és Hurral fölment a domb tetejére.
    Ameddig Mózes a kezét kitárva tartotta, az izraeliták fölényben voltak, de ha leeresztette a kezét, az amalekiták jutottak fölényhez. Mózes karja végül is elfáradt. Ezért vettek egy követ, odavitték és ráültették. Áron és Hur pedig a karját tartotta, egyik az egyik oldalon, a másik a másik oldalon. Így karja kitárva maradt napszálltáig. Józsue pedig kardélre hányta az amalekitákat és hadi népüket.

Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8    3. tónus.
Válasz: Segítségünk az Úr nevében van, * aki mennynek és a földnek alkotója. 2. vers.

Előénekes: Szememet a hegyekre emelem, * honnét is jöhetne segítségem.
Segítséget csak az Úrtól kaphatok, * aki a mennynek és a földnek alkotója.
Hívek: Segítségünk az Úr nevében van, * aki mennynek és a földnek alkotója.

E: Nem engedi inogni lábadat, * nem alszik el aki őriz téged.
Bizony nem szunnyad, nem is alszik el, * aki őre Izraelnek.

H: Segítségünk az Úr nevében van, * aki mennynek és a földnek alkotója.

E: Az Úr a te őrződ, ő a te védelmed, ő jobbod felől megóv téged.
Nem éget délben a nap tüze, * és nem dermeszt a holdas éjjel.
H: Segítségünk az Úr nevében van, * aki mennynek és a földnek alkotója.

E: Az Úr megvédi lelkedet, * az Úr megőriz minden bajtól.
Az Úr vigyáz rád jártadban, keltedben, * mostantól fogva mindörökké.

H: Segítségünk az Úr nevében van, * aki mennynek és a földnek alkotója.

SZENTLECKE 2 Tim 3, 14 – 4, 2

    A Szentírást Isten szavának mondjuk, mert a Szentlélek sugalmazása áll mögötte. Megismerjük belőle Isten tetteit és szavait, s kiolvashatjuk az erkölcsi magatartás szabályait. De az Írás az Egyház igehirdetésében válik eleven tanítássá. A betű mellett ott kell lenni a hívő tanúskodásnak is. Az apostol ezt követeli meg olyan ünnepélyesen.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből

    Isten embere legyen tökéletes és minden jóra kész.

Szeretett Fiam!
    Tarts ki amellett, amit tanultál, s amiről meggyőződtél, hiszen tudod, kitől tanultad. Gyermekkorod óta ismered a Szentírást: ez megadja neked az útmutatást ahhoz, hogy a Krisztus Jézusba vetett hit által eljuss az üdvösségre.
    Minden írás, amelyet az Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a feddésre s az igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jóra kész legyen.
    Kérve kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra, aki ítélkezni fog élők és holtak fölött, az ő eljövetelére és országára: hirdesd az igét, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, ints, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 1. szám.
Isten szava élő és átható, * megítéli a gondolatot és a szándékot szívünk mélyén. Zsid 4, 12 – 9. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 18, 1-8

    Látszólagos ellentétet találunk Jézus szavaiban. A példabeszéd azt világítja meg, hogy kitartó imával Istent meg lehet mozgatni. Jézus nem átallotta a mennyei Atyát az igazságtalan bíró viselkedésével összehasonlítani, aki csak azért szolgáltat igazságot, mert terhére vannak az emberek. Mi nem vagyunk Istennek terhére, de ő látja, hogy a bizalom és a kitartás mennyire nevel bennünket. Jézus azt is látja, hogy Isten irgalma ellenére az emberekben mindig lesz közöny, egészen az ő eljöveteléig. A hit és a bizalom igénye Jézus részéről annál inkább indokolt.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Isten meghallgatja azokat, akik őt állhatatosan kérik.

    Abban az időben:
    Példabeszédet mondott Jézus arról, hogy szüntelenül kell imádkozni és nem szabad belefáradni.
Így szólt: ,,Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Ez elment hozzá, és kérte: »Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben.«
    A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában: »Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert a végén még nekem jön és megver.«''

Az Úr így szólt: ,,Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik.
    Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 29. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Isten meghallgat minket, ha állhatatosan kérjük tőle a Szentlelket magunknak és embertársainknak. Imádkozzunk tehát nagy bizalommal!

Lektor:
    1.    Szentatyánk, főpásztoraink, papságunk és a szerzetesek a Szentlélek kegyelmével hűségesen teljesítsék hivatásukat!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    A népek vezetői kövessék a Lélek indításait, hogy így az egész emberiségnek része legyen a béke áldásában!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Híveid, Urunk, rendületlenül bízzanak abban, hogy minden szükségeset megkapnak tőled, ha elsősorban országodat és igazságodat keresik!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    A szenvedőknek add kegyelmedet, hogy erőt ne vegyen rajtuk a csüggedés!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Egyházközségünk hívei minden ügyes-bajos dolgukban gondviselő jóságodba vessék bizalmukat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Töltsd el, Urunk, bizalommal lelkünket, hogy téged állhatatosan kérjünk, és aggodalmaskodás nélkül szolgáljunk neked! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.