Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Évközi 30. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Sir 35, 15b-17. 20-22a

    Az Ószövetség Isten irgalmát főleg azzal fejezi ki, hogy ,,segítségére siet a szegénynek, az árvának és a bajban levőnek''. De maga a szegénység, a baj nem elegendő ahhoz, hogy Isten az embert megigazultnak nyilvánítsa. Az imát akkor hallgatja meg, ha az ember lelke tiszta, és megvan benne a hódolat. Arra kell tehát törekedni, hogy a földi nehézségek közepette meg legyen bennünk az igazságosság és a felebaráti szeretet.


OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből

    Az alázatos ember imáját meghallgatja Isten.

Az Úr igaz bíró:
nem nézi az ember személyét,
nem részrehajló a szegény kárára;
s meghallgatja azt, aki a balsorsban kéri őt.
    Nem utasítja el az árvák könyörgését,
sem az özvegyet, ha tele van panasszal.
Aki szívből szolgálja, azt elfogadja az Úr,
az ilyenek imádsága a felhőkig hatol.
A nyomorgók jajszava áthatol a felhőkön,
és nem csendesül, míg el nem éri célját.
Nem tágít, amíg rá nem tekint a Fölséges,
és míg nem szolgáltat neki igazságot.
És az Úr nem késlekedik.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 33, 2-3. 17-18. 19 és 23    4g. tónus.
Válasz: A szegény felkiáltott az Istenhez, * és Isten meghallgatta őt. Vö. 7a. vers.

Előénekes: Minden időben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg a szelídek és örvendezzenek.
Hívek: A szegény felkiáltott az Istenhez, * és Isten meghallgatta őt.

E: Az Úr arcát a gonoszok ellen fordítja, * emléküket is eltörli a földről.
Kiáltottak az igazak, és az Úr meghallgatta őket, * és minden szorongatásból megszabadultak.

H: A szegény felkiáltott az Istenhez, * és Isten meghallgatta őt.

E: Közel van az Úr azokhoz, kik töredelmes szívűek, * és szabadulást hoz a megtört lelkeknek.
Az Úr megváltja szolgáinak lelkét, * és nem bűnhődnek, kik őbenne bíznak.
H: A szegény felkiáltott az Istenhez, * és Isten meghallgatta őt.

SZENTLECKE 2 Tim 4, 6-8. 16-18

    Pál apostol életében is tanulmányozhatjuk a gondviselés titkát. Megtérése csodálatos volta a kegyelem az üldözőt apostollá tette. Isten nehézfeladattal bízta meg: a pogányok közé kellett elvinnie az evangéliumot. Az apostol hű maradt a megpróbáltatások között is. Öreg korában, a római üldöztetés idején börtönben van, és az emberek félnek kapcsolatot tartani vele. De vigasztalja a tudat, hogy a rábízott feladatot elvégezte.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből

    Aki hűségesen harcol hitéért, elnyeri az örök élet koronáját.

    Szeretett Fiam!
    Az én véremet nemsokára kiontják áldozatul. Eltávozásom ideje közel van. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam.
    Készen vár rám az igazság győzelmi koszorúja, amelyet az Úr, az igazságos Bíró megad nekem azon a napon. De nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja az ő eljövetelét.
    Első védekezésem alkalmával senki sem állt pártomra, mindenki cserbenhagyott. Ne számítson nekik bűnül!

Ám az Úr mellém állt, és erőt öntött belém, hogy befejezzem az evangélium hirdetését, és tudomást szerezzen róla minden pogány. Így megmenekültem az oroszlán torkából.
    Sőt, az Úr ezután is megszabadít minden gonosz cselvetéstől, és átment mennyei országába. Dicsőség legyen neki mindörökké! Ámen.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 4. szám.
Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal, * és ránk bízta a kiengesztelődés igéit. 2 Kor 5, 19 – 4g. tónus.
Alleluja.


EVANGÉLIUM Lk 18, 9-14

    A példabeszéd elsősorban a helytelen vallásosság és az elbizakodottság bírálata. A farizeus dicsekszik Isten előtt a törvény és a hagyomány aprólékos megtartásával, s azt nem a kegyelemnek tulajdonítja, hanem saját erejének. A rokonszenves vallásosságot a vámos, az idegen szolgálatban levő adószedő képviseli, aki tudja, hogy vétkezett, de őszinte bűnbánatot tart, és bízik Isten irgalmában.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Aki magát megalázza, azt dicsőségre emelik.

    Abban az időben:
    Az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta:
    ,,Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos.
    A farizeus megállt, és így imádkozott magában: »Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet adok mindenből, amim van.«
    A vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: »Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek.«

Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják.''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 30. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Isten szívesen hallgatja az alázatos lelkek imádságát. Forduljunk tehát hozzá méltatlanságunk és vétkeink tudatában!

Lektor:
    1.    Istenünk, ismerje el a világ, hogy egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölség!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Főpásztoraink és papjaink szeretettel foglalkozzanak a legnagyobb bűnössel is, és becsüljék meg benne az Isten képére alkotott embert!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    A fehér emberek és a színesbőrűek testvért lássanak egymásban; a műveltebb népek pedig ne vessék meg a még elmaradottakat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Templomainkban mindig mélységes alázattal és töredelmes bűnbánattal járuljunk isteni színed elé!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Egyházközségünk tagjai jó szívvel teljesítsék, amit az Egyház kér tőlük, de emiatt ne tartsák magukat másoknál különbnek!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Teremtő Istenünk, minden jó tőled származik. Mi önmagunktól semmi vagyunk. Méltatlanok vagyunk arra, hogy téged Atyánknak nevezzünk, ezért hálásan köszönjük neked, hogy mégis magadhoz emelsz minket. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.