Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. június (Szent Iván hava) 13. Csütörtök. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Antal és Anett látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

November 1. – Mindenszentek ünnepe ("C" év)

OLVASMÁNY Jel 7, 2-4. 9-14

    A Jelenések könyve az 1. század végén keletkezett, és képekben utal arra, hogy az Egyháznak valódi történeti élete lesz. Meg kell küzdenie mindenféle bajjal, a gonoszság hatalmával, de az mind Isten tudtával történik. A választottakra először alkalmazza a 144-ezernyi sokaságot, a 12 ószövetségi törzs 12 ezerszeresét, azután pedig megszámlálhatatlan sokaságról beszél. Isten végtelenül irgalmas, azért dicsőítés illeti őt és a Bárányt.


OLVASMÁNY a Jelenések könyvéből

Akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számlálni.

    Én, János láttam, hogy napkelet felől egy másik angyal száll fel. Nála volt az élő Isten pecsétje. Hangos szóval így kiáltott a négy angyalnak, akiknek hatalmuk volt arra, hogy ártsanak a földnek és a tengernek: ,,Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak, míg meg nem jelöljük homlokukon Istenünk szolgáit!''
    Ekkor hallottam a megjelöltek számát: száznegyvennégyezren voltak Izrael fiainak minden törzséből.
    Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számlálni. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből álltak ott a trón és a Bárány előtt. Fehér ruhában voltak, a kezükben pálmaággal. Hangos szóval kiáltották: ,,Üdv Istenünknek, aki a trónon ül, és a Báránynak!''

Az angyalok mind a trón, a vének és a négy élőlény körül álltak. Arcra borultak a trón előtt, és imádták az Istent: ,,Ámen. Áldás, dicsőség, bölcsesség, hála, tisztelet, hatalom és erő a mi Istenünknek örökkönörökké! Ámen.''
    Ekkor a vének közül az egyik megszólított, és megkérdezte tőlem: ,,Kik ezek a fehér ruhások és honnan jöttek?'' Ezt feleltem: ,,Te tudod, uram!'' Erre ő azt mondta: ,,Ezek a nagy szorongattatásból jöttek. Ruhájukat fehérre mosták a Bárány vérében.''

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 23,1-2. 3-4ab. 5-6    5. tónus.
Válasz: Ez az istenkeresők népe, * mely látni kívánja arcodat, Uram. 6. vers.

Előénekes: Az Úré a föld, és ami betölti, * a földkerekség, és minden lakója.
Alapjait ő ágyazta tengerek mélyébe, * s a vizek árján ő tartja szilárdan.
Hívek: Ez az istenkeresők népe, * mely látni kívánja arcodat, Uram.

E: Ki mehet föl az Úr hegyére, * ki állhat meg az ő szent helyén.
Aki ártatlan kezű, tiszta szívű, * akinek az esze nem jár csaláson.
H: Ez az istenkeresők népe, mely látni kívánja arcodat, Uram.

E: Az nyer áldást az Úrtól, * és megigazulást üdvözítő Istenétől.
Ez az istenkeresők népe, * amely arcát kutatja Jákob Istenének.
H: Ez az istenkeresők népe, * mely látni kívánja arcodat, Uram.

SZENTLECKE 1 Jn 3, 1-3

    Az apostol a kinyilatkoztatás nagy ajándékát ebben foglalja össze: Istengyermekei vagyunk, és az Atya szeret minket, azért mindent megad üdvözítésünkre. Adományai most még rejtve vannak, és nehezen értjük meg a gondviselés titkát is. De Jézus eljövetelekor majd beöltözünk az Isten gyermekeinek kijáró dicsőségbe, és a színelátás, az isteni életben való részesedés lesz a boldogságunk.

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből

    Látni fogjuk Istent úgy, amint van.

    Szeretteim! Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert őt sem ismeri. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Azt tudjuk, hogy ha ő megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy, amint van. És mindenki, aki benne reménykedik, szentté lesz, ahogyan szent ő maga is.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.

,,Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradoztok és viselitek az élet terhét! * Én felüdítelek titeket'', mondja a mi Urunk. Mt 11, 28 – 8 G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 5, 1-12a

    Az ószövetségi kinyilatkoztatás lényegének a törvényt tartották, amelyet Isten a Sinai-hegyen hirdetett ki. Az újszövetségi tanítás inkább a lelkület alakítását hangoztatja, s Jézus ezt is egy ,,hegyen'' mondta el. Nem parancs, hanem vonzó hívás alakjában. Isten boldogságra akar vezetni bennünket, s az már itt megkezdődik az erények gyakorlásával. Az evangélista tudatosan pedagógiai nyelvet használ, amikor lelki szegényekről, az igazság utáni éhségről és tiszta szívről beszél. Az erények gyakorlása lemondást követel, de ugyanakkor megadja az erkölcsi emelkedettség tudatát, s ezzel is boldoggá tesz.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Örüljetek és ujjongjatok,
    mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben!

    Abban az időben:
    Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:
    ,,Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
    Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
    Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
    Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.
    Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.

Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
    Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Mindenszentek ünnepére (November 1.)

Pap:    Imádkozzunk, kedves testvéreim, mennyei Atyánkhoz a mai szép ünnepen, és kérjük Isten minden szentjét is, hogy közbenjárásukkal támogassák könyörgésünket!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy néped – szentjeid példájára – minden erejével építse a te országodat!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy a népek vezetői önzetlenül fáradozzanak a rájuk bízottak földi boldogulásáért és békéjéért!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy a szentek hősies példája lelkesítse híveidet, és irányítsa őket az életszentség útjára!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy a szentek közbenjárása segítse szenvedő, beteg és gondokkal küzdő embertársainkat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    S végül engedd, hogy meghalt testvéreinkkel együtt mi is részesüljünk a szentek dicsőségében!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Istenünk! Te mindannyiunkat meghívtál szentjeid közé. Add kegyelmedet, hogy az ő útjukat járjuk a földön, és társaságukban elnyerjük a boldog örökkévalóságot. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.