Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Évközi 31. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Bölcs 11, 22 – 12, 2

    Az Isten irgalmáról és jóságáról való elmélkedés hozzátartozik a tudatos vallásossághoz. Aki semmiből teremtette a világot, annak megvolt vele a célja. Ő életre hív, nem pusztulásra, és semmit sem gyűlöl abból, amit alkotott. Ha tehát létünk olyan mulandónak látszik is, minta reggeli harmat, Isten akkor is magához akar emelni, s ezért adja meg a bűnbánat kegyelmét.


OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből

    Isten irgalmas szeretettel szereti minden teremtményét.

    Uram, az egész világ olyan előtted, mint a porszem a mérlegen, s mint a földre hulló hajnali harmatcsepp.

De te mindenkin megkönyörülsz, mert mindent megtehetsz, és elnéző vagy az emberek bűnei iránt, hogy bűnbánatot tartsanak.
    Mert szeretsz mindent, ami van, és nem utálsz semmit abból, amit alkottál. Hiszen ha gyűlöltél volna valamit, meg sem teremtetted volna.
    Hogyan is maradhatna meg bármi, ha te nem akarnád, és hogyan állhatna fenn, ha te létre nem hívtad volna?
    De te mindent kímélsz, mert a tiéd minden, ó, életnek barátja. Milyen jó és kegyes mindenben a te szellemed, Uram!
    Alig bünteted azokat, akik eltévednek; inted azokat, akik vétkeznek, és a szívükre beszélsz, hogy gonoszságukat elhagyva, higgyenek benned, Uram.

Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14    5. tónus.
Válasz: Istenem és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-örökké. Vö. 1. vers.

Előénekes: Magasztallak téged, Istenem, Királyom, * és áldom nevedet örökkön-örökké.
Mindennap áldalak téged, * és dicsőítem nevedet örökkön-örökké.
Hívek: Istenem és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-örökké.

E: Irgalmas az Úr és kegyelmes, * nagy irgalmú és hosszan tűrő.
Az Úr mindenkihez jóságos, * és irgalmas minden művéhez.

H: Istenem és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-örökké.

E: Magasztaljon téged, Uram, minden műved, * szentjeid áldást mondjanak.
Országod dicsőségéről szóljanak, * és hatalmadat mindenek hirdessék.
H: Istenem és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-örökké.

E: Hűséges az Úr minden szavában, * és tettei szentnek hirdetik.
Az Úr a botladozót fenntartja, * és fölemeli, akit megaláztak.

H: Istenem és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-örökké.

SZENTLECKE 2 Tessz 1, 11 – 2, 2

    Ezt a levelet az váltotta ki, hogy egyesek Tesszalonikában félremagyarázták Krisztus második eljövetelének várását. Azt hitték, hogy már küszöbön áll, ezért elhanyagolták munkájukat: Az apostol ezért mondja, hogy a hívőnek feladata van itt a földön. Hűséges kötelességteljesítéssel kell Krisztust megdicsőítenie. Csak ezért várhatunk tőle jutalmat.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt második leveléből

    Aki életében megdicsőíti Krisztust,

azt Krisztus is dicsőségre emeli.

    Testvéreim! Állandóan imádkozom értetek, hogy Istenünk méltóvá tegyen benneteket a meghívásra és tökéletessé a jóra való törekvésben s a hitből fakadó tettekben. Így dicsőül meg Urunk, Jézus neve bennetek, és ti őbenne, Istenünknek és Urunknak, Jézus Krisztusnak kegyelméből.
    Van még egy kérésünk, testvérek: Urunk, Jézus Krisztus eljövetelét és a vele való egyesülésünket illetően ne veszítsétek el rögtön józanságtokat, és ne ijesszen meg benneteket sem lelki kinyilatkoztatás, sem állítólag tőlünk eredő mondás vagy levél, mintha az Úr napja már küszöbön állna.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 1. szám.
Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, * hogy örökké éljen minden őbenne hívő. Jn 3, 16 – 1 D2 tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 19, 1-10

    Jézus viselkedése képet ad a mindenkori kegyelem belső hatásáról. A gyarló emberben is felébred néha az érdeklődés Isten hatalma és irgalma iránt. Zakeus szeretné látni Jézust, mert bizonyára hallott róla. Jézus erre válaszol, s úgy tér be hozzá, mint barátjához. Ez a nyíltság és közvetlenség vezet Zakeus megtéréséhez. Meg kell látni, hogy a szeretetet hol lehet, és hol kell előlegezni, s ez a nagylelkűség ritkán marad válasz nélkül.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Az Emberfia azért jött,
    hogy keresse és üdvözítse, ami elveszett.

    Abban az időben:
    Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia.
    Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította: ,,Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom.''
    Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték: »Bűnös embernél száll meg.«

Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: ,,Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négyannyit adok helyette.''
    Jézus ezt felelte neki: ,,Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett.''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 31. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Jézus most itt van közöttünk, hiszen az ő nevében gyűltünk egybe. Terjesszük tehát eléje alázatos kéréseinket!

Lektor:
    1.    Éreztesd meg, Urunk, minden emberrel boldogító közelségedet!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Erősítsd bennünk a hitet, hogy te szólsz hozzánk Szentatyánknak, N. pápának, püspökeinknek és lelkipásztorainknak tanító szavában!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Teremtsd meg a békét és a testvéri egyetértést a világ népei között!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Tégy készségessé minket nagylelkű jóvátételre, amikor bűneinket megbocsátod!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Gyújtsd lángra szívünket, hogy boldogan járuljunk a szentáldozáshoz, amikor lelkünk hajlékába kívánsz térni!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    6.    Halálunk óráján szólíts magadhoz, hogy mindörökké nálad lehessünk!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Örök Ige, megváltó Fiúisten! Te a Szentlélek erejéből Szűz Máriától megtestesültél, és kedvedet leled abban, hogy az emberek között lakozzál. Add, hogy hálás szívvel fogadjunk, és szereteted melegét tovább sugározzuk embertársainkra! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.