Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. június (Szent Iván hava) 13. Csütörtök. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Antal és Anett látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Évközi 32. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY 2 Mak 7, 1-2. 9-14

    Az ószövetségi könyvek közül itt áll előttünk legvilágosabban a túlvilági igazságszolgáltatásba és a feltámadásba vetett hit. Akik vállalták a vértanúságot, azok mindent odaadtak Istennek, ezért remélhették, hogy mindent visszakapnak. Az erkölcsi helytállás és a hitben való kitartás végső indítéka csak az lehet, hogy Isten a túlvilágon is tud jutalmazni vagy büntetni.


OLVASMÁNY a Makkabeusok második könyvéből

    Isten feltámasztja övéit az örök életre.

    A pogány Antiokhosz Epifánész uralkodása idején történt, hogy elfogtak hét testvért, anyjukkal együtt. A király arra akarta őket kényszeríteni, hogy egyenek a sertéshúsból, ezért korbáccsal és szíjjal verték őket.

Az egyikük, aki a többiek nevében is beszélt, ezt mondta: ,,Mit akarsz tőlünk kérdezni vagy megtudni? Mert készek vagyunk rá, hogy inkább meghaljunk, semmint megszegjük atyáink törvényeit.''
A második, amikor már végét járta, felkiáltott: ,,Te gonosztevő! Földi életünket elveheted, de a mindenség királya feltámaszt minket az örök életre, mert az ő törvényeiért halunk meg.''
    Utána a harmadikat kínozták meg. Amikor nyelvét követelték, készségesen kinyújtotta, és a kezét is bátran odatartotta. Hősiesen mondta: ,,Az ég adta, de törvényeiért kevésbe veszem. Remélem, újra visszakapom tőle.'' Még a király és környezete is elámult az ifjú bátorságán, aki a kínokat ennyire semmibe vette.

Miután meghalt, ugyanilyen kínzásoknak vetették alá a negyediket. is. Amikor már-már halálán volt, így szólt: ,,Vigasztaló nekünk emberkéz által veszni el, ha belekapaszkodhatunk abba az Isten adta reménybe, hogy ő feltámaszt minket. Ám a te számodra nincs feltámadás az életre.''

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 16, 1. 5-6. 8b és 15    11. tónus.
Válasz: Betölt engem színed látása, * midőn felébredek, Uram. 15b. vers.

Előénekes: Hallgasd meg, Uram, igaz ügyemet, * figyelj könyörgő szavamra.
Fogadd el imámat, * ajkam nem mond hamisságot.
Hívek: Betölt engem színed látása, * midőn felébredek, Uram.

E: Ösvényedre tereld vissza léptemet, * hogy lábam meg ne inogjon.
Istenem, hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem, * fordítsd felém füledet, és hallgasd meg ajkam igéit.

H: Betölt engem színed látása, * midőn felébredek, Uram.

E: Szárnyad árnyékában oltalmazz * a gonoszoktól, akik szorongatnak.
Én azonban igazságban látom meg arcodat, * midőn felébredek, betölt engem színed látása.
H: Betölt engem színed látása, * midőn felébredek, Uram.

SZENTLECKE 2 Tessz 2, 16 – 3, 5

    Az apostolok hitének mozgatója az volt, hogy Isten, az Atya szeretettel fordult felénk Jézus Krisztusban, és megadta az örök élet reményét, ami a megpróbáltatásokban is vigasztalásul szolgál. A hívők az Egyházban ezt a vigasztalást és ezt a reményt kapják meg. De kötelesek imádkozni azért, hogy az evangélium terjedjen, mert annak közvetítésével sokan megismerik Isten szeretetét.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt második leveléből

    Erősítsen meg benneteket az Úr,
    hogy mindig a jót mondjátok és tegyétek!

    Testvéreim!
    Isten, aki szeretett minket, s kegyelmével állandó vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket, és szilárdítson meg benneteket minden jó tettben és szóban.
    Végül, imádkozzatok értünk, testvérek, hogy az Úr szava terjedjen és dicsőségre jusson, mint nálatok is, és hogy megszabaduljunk az ártó és gonosz emberektől. A hit ugyanis nem mindenkié.
    Az Úr azonban hűséges, megerősít benneteket, és megoltalmaz a gonosztól. Bízunk az Úrban, hogy megtartjátok, amit meghagytunk nektek, és a jövőben is meg fogjátok tartani. Az Úr vezérelje szíveteket Isten szeretetére és krisztusi türelemre!

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Jézus Krisztus az elsőszülött a holtak közül, * övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Jel 1, 5a. 6b –  5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 20, 27-38

    Jézus mindig türelmes volt a tanításban, mert tudta, hogy az ember nehezen fogja fel Isten gondolatait. Azért nem lepődik meg a gúnyos kérdésen, amely a feltámadás hitét nevetségesnek akarta feltüntetni. Ezt is felhasználja arra, hogy rávilágítson az örök élet mibenlétére. Az már beérkezés, részesedés Isten életében, nem pedig bontakozás és erőpróba, minta földi élet. Az örök élet hite azon nyugszik, hogy Isten ismeri és szereti övéit, nem feledkezik el róluk, s ez az igazság még nyilvánvalóbb lett Krisztus magatartásában.

Hosszabb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Krisztus a feltámadásban örök életet ad nekünk.

    Abban az időben:
    Odajárultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle:
    ,,Mester! Mózes meghagyta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódot testvérének.
    Volt hét testvér. Az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a második, aztán a harmadik, majd sorra mind a hét. De mind úgy halt meg, hogy nem maradt utód utána. Végül az asszony is meghalt.

A feltámadáskor vajon kié lesz az asszony? Hisz mind a hétnek felesége volt.''
    Jézus ezt válaszolta nekik: ,,A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert feltámadtak.
    Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él.''

    Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 20, 27. 34-38


Krisztus a feltámadásban örök életet ad nekünk.

    Abban az időben Jézus ezeket mondta a szadduceusoknak, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás:
    ,,A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert feltámadtak.
    Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él.''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 32. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Az örök élet az, hogy megismerjük mennyei Atyánkat, és akit ő küldött, az Úr Jézus Krisztust. Gyermeki bizalommal terjesszük elébe kéréseinket az örök élet javaiért!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy egykor színről színre láthassunk téged az eljövendő örök életben!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy a világ népei megismerjenek téged: Ábrahám, Izsák és Jákob Istenét, akihez Jézus Krisztus vezet minket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy minden keresztény családi otthon Isten megismerésének, az imádságnak és a segítő szeretetnek iskolája legyen!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy Egyházadban mindig legyenek, akik a családalapításról önként lemondva szabaddá teszik magukat az emberszeretet gyakorlására!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy elhunyt testvéreink a világnak meghalva neked éljenek!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Élők és holtak Ura, Istene! Te jóságosan időt engedsz nekünk, hogy tanításod szerint éljünk a földön. Kérünk, add kegyelmedet, hogy egykor elérkezzünk hozzád, és választottaiddal együtt veled élhessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.