Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Évközi 33. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Mal 3, 19-20a

    Malakiás próféta a babiloni fogság után működött. Szomorúan látta, hogy sem az elöljárók, sem a nép nem tanult Isten büntetéséből, és nem veszik komolyan Isten törvényét. Ezért hivatkozik az ítéletre, amely olyan kemény lesz, mint a tűz, amely elégeti az ágat és a gyökeret. Csak az állhat Isten színe elé, aki féli a nevét, vagyis teljesíti akaratát.


OLVASMÁNY Malakiás próféta könyvéből

    Az utolsó ítéletkor felkél az igazság napja:
    Isten megfizet mindenkinek cselekedetei szerint.

Íme, elérkezik az a nap, s izzó lesz, mint a kemence. Minden kevély és minden gonosztevő olyan lesz, mint a szalma: az a nap, amely elérkezik, lángra lobbantja őket – mondja a Seregek Ura –,úgy hogy sem gyökér, sem lombozat nem marad belőlük.
    Nektek pedig, akik félitek a nevemet, felragyog az igazság napja, és sugarai üdvösséget árasztanak.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 97, 5-6. 7-8. 9a. 9bc    6. tónus.
Válasz: Eljön az Úr ítélni a földet, * igazságban ítéli az egész világot. Vö. 9. vers.

Előénekes: Daloljatok az Úrnak citerával, * citerával és a zsoltárok szavával.
Harsonákkal és zengő kürtökkel, * ujjongjatok az Úr és király előtt.
Hívek: Eljön az Úr ítélni a földet, * igazságban ítéli az egész világot.

E: Zúgjon a tenger, és ami betölti, * a földkerekség, és akik rajta élnek.
Tapsoljanak a folyamok, * és a hegyek is ujjongjanak az Úr színe előtt.

H: Eljön az Úr ítélni a földet, * igazságban ítéli az egész világot.

E: Mert eljön ítélni a földet, + igazságban ítéli az egész világot, * egyenlőképpen minden népet.
H: Eljön az Úr ítélni a földet, * igazságban ítéli az egész világot.

SZENTLECKE 2 Tessz 3, 7-12

    Az apostol saját példáját állítja azok elé, akik téves hitben várják a világ azonnali végét, Krisztus második eljövetelét, és tétlenségben töltik napjaikat. Ő maga nem akart mások kegyéből élni. Az evangélium hirdetése mellett megkereste a maga és kísérői mindennapi kenyerét. Mindenkinek igazi helytállással kell várni a számadás idejét.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt második leveléből

    Krisztus követője azt vallja:
    Aki nem akar dolgozni, ne is egyék!

    Testvéreim!
    Tudjátok, hogyan kell minket követni. Nem éltünk tétlenül közöttetek. Senki kenyerét ingyen nem ettük, hanem keserves fáradsággal, éjjel nappal megdolgoztunk érte, hogy senkinek ne legyünk terhére.
    Nem mintha nem lett volna rá jogunk, hanem mert példát akartunk nektek adni, hogy kövessétek. Már amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék.
    Most mégis azt halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek, nem dolgoznak, hanem haszontalanságra fecsérlik idejüket.

Az ilyeneknek megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük Urunkban, Jézus Krisztusban, hogy békében dolgozva a maguk kenyerét egyék.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 6. szám.
Nézzetek föl, és emeljétek föl fejeteket, * mert elérkezett megváltástok ideje. Lk 21, 28 – 6. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 21, 5-19

    A zsidók számára a templom Isten jelenlétének és a szövetség állandóságának a jelképe volt Ezért annak lerombolása egyenlőnek tűnt számukra a világ végével. Jézus ebből a tévhitből vezeti ki az apostolokat. A templomot lerombolják, mert benne mint Messiásban nem hittek, és nem ismerték fel benne a Megváltót. A bajt még növelni fogja az álmessiások fellépése. Az Egyház számára feladat marad a történelmi idő, amelyben hirdetnie kell az evangéliumot, és a Szentlélek segítségével tanúságot kell tennie Krisztusról.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Semmi sem maradandó ezen a földön.
    Aki mindvégig állhatatos, az üdvözül.

    Abban az időben:
    Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt mondta:
    ,,Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak.''
    Erre megkérdezték tőle: ,,Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?''
    Ő így válaszolt: ,,Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben s mondják: »Én vagyok.« És: »Elérkezett az idő.« Ne kövessétek őket.

Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!''
    Aztán így folytatta: ,,Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen.
    De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek.

Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani.
    Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 33. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Az idő és az örökkévalóság Ura nem elítélni, hanem üdvözíteni akar minket. Kérjük kegyelmét, hogy minden megpróbáltatás között is hűségesek maradjunk hozzá!

Lektor:
    1.    Vésd szívünkbe, Urunk, azt az igazságot, hogy te minden megpróbáltatás közepette változatlanul szeretsz minket!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Erősítsd Egyházadat, hogy minden viszontagság ellenére hűségesen tanúskodjék rólad az emberek előtt!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Segítsd a népeket, hogy a viszályok megszűnjenek, és töretlenül megmaradjon a lelkekben a testvéri összetartozás tudata!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Ne engedd, hogy a rosszat rosszal viszonozzuk, és fordítsd felénk azok szívét, akik nem szeretnek minket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add meg híveidnek a mindvégig való állhatatosság kegyelmét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Istenünk, őrizd meg népedben az örök élet reményét és az irántad való igaz szeretetet, hogy semmiféle viszontagság el ne szakítson tőle! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.