Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Évközi 34. vasárnap – Krisztus király vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY 2 Sám 5, 1-3

    A Sinai szövetségkötésben Isten megígérte, hogy védelmezi a népet és biztosítja hazájuk békés birtoklását: ez egyenlő azzal, hogy ő népének a királya. De a népből később hiányzott a kellő hit és az összetartás, ezért kívántak látható királyt. Sámuel próféta Dávidot keni fel királynak, aki aztán ígéretet kap, hogy Isten a maga egyetemes királyságát az ő utóda, a Messiás által fogja gyakorolni.


OLVASMÁNY Sámuel második könyvéből

    Dávid, Krisztus Király előképe,
    a választott nép fölkent királya.

Saul király halála után Izraelnek összes törzse elment Dávidhoz Hebronba, és azt mondták: ,,Íme, csontod és húsod vagyunk. Már tegnap és tegnapelőtt is, amikor még Saul volt a királyunk, te voltál az, aki vezetted Izrael hadjáratait. Az Úr is azt mondta neked: Legeltesd népemet, Izraelt, és légy fejedelme Izraelnek.''
    Izrael vénei tehát mind elmentek a királyhoz Hebronba, és Dávid király szövetséget kötött velük Hebronban, az Úr előtt. Aztán fölkenték Dávidot Izrael királyává.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 121, 1-2. 4-5    7b. tónus.
Válasz: Isten házába indulunk, * örömtől dobban a szívünk. Vö. 1. vers.

Előénekes: Örvendtem, mikor azt mondták nékem, * az Úr házába megyünk.
Íme, itt állnak lábaink * kapuid előtt, Jeruzsálem!
Hívek: Isten házába indulunk, * örömtől dobban a szívünk.

E: Oda járnak föl a törzsek, * az Úr népének törzsei.
Az Úr Izraelnek törvénybe adta, * hogy ott nevére áldást mondjanak.
Mert ott állnak az ítélőszékek, * Dávid házának székei.

H: Isten házába indulunk, * örömtől dobban a szívünk.

SZENTLECKE Kol 1, 12-20

    Az apostol felsorolja Krisztusnak mint Megváltónak kegyelmi kiváltságait. Ő az Atya egyszülött Fia, s mi az ő országának vagyunk polgárai. Általa kaptuk a megváltást és a bűnök bocsánatát. Ő az elsőszülött a teremtmények közül, ezért magáénak vallja az egész emberiséget, s bennünket is saját sorsában akar részesíteni. Az Atya különben is általa és érte teremtette a mindenséget. Az Egyházra külön gondja van, mert ő annak a feje: az Egyház pedig az ő teste, teljessége.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből

    A mennyei Atya nekünk is helyet ad szeretett Fia országában.

    Testvéreim! Örömmel adjatok hálát az Atyának, aki arra méltatott benneteket, hogy részetek legyen a szentek örökségében, a világosságban.
    Kiragadott minket a sötétség hatalmából, és helyet adott szeretett Fia országában. Benne nyertük el a megváltást, bűneink bocsánatát. Ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülöttje. Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és a láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Minden általa és érte lett teremtve.

Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fenn. Ő a testnek, az Egyháznak a feje. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben.
    Úgy tetszett (az Atyának), hogy benne lakjék az egész teljesség, s hogy általa békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, minthogy a kereszten kiontott vérével békességet szerzett mindenkinek.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 4. szám.
Áldott, aki jön az Úr nevében. * Áldott legyen Dávid ősatyánknak eljövendő országa! Mk 11, 9b-10a. – 4g. tónus.

Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 23, 35-43

    Jézus a kereszten tanúságot tett arról, hogy országa nem ebből a világból való. A gúnyolódásra nem válaszol, nem veszi igénybe hatalmát, hogy ellenségeit elhallgattassa. Királyi műve a megváltás. Legnagyobb ereje az, hogy engedelmeskedik az Atyának, akitől a küldetést kapta, s hősiesen gyakorolja a megbocsátást és az ellenség szeretetét. Ezzel igazolja, hogy országa az irgalom és a szeretet országa. Az emberiségnek éppen erre van szüksége.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Krisztus az örök élet Királya.
    Uram, emlékezzél meg rólam, ha országodba érsz!''

Abban az időben:
    Mikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a főtanács tagjai pedig gúnyolódtak: ,,Másokat megszabadított – mondták –, most szabadítsa meg önmagát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.''
    Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: ,,Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!'' – mondták.
    Felirat is volt a feje fölött: Ez a zsidók királya.
    Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: ,,Nem te vagy a Messiás? Szabadítsd meg hát magadat és minket is.'' A másik rászólt: ,,Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat sem tett.''

Aztán hozzá fordult: ,,Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor Országodba érkezel.''
    Ő ezt válaszolta neki: ,,Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Krisztus király ünnepére (Évközi 34. vasárnapra)

Pap:    Testvéreim! A mi Urunk a királyok Királya és az uralkodók Ura. Hódolatunkkal együtt terjesszük eléje kéréseinket!

Lektor:
    1.    Te vagy, Urunk, az örök és egyetemes Király: terjeszd ki szelíd uralmadat minden emberre!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Te vagy, Urunk, a szentség és a kegyelem Királya: szenteld meg Egyházadat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Te vagy, Urunk, az igazságosság és a béke Királya: adj békét a népeknek!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Te vagy, Urunk, a szeretet és az élet Királya: erősítsd meg a keresztény családokat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Te vagy, Urunk, a jóság Királya: gondviseléseddel gyámolíts minden embert!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Jézus Krisztus! Hittel valljuk, hogy te vagy a mindenség Királya. Irgalmas jóságoddal hallgasd meg esdeklő népedet, és áldd meg örökségedet! Aki élsz és uralkodol mindörökkönörökké.
Hívek:    Ámen.