Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "C" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "C" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Húsvétvasárnap, Urunk feltámadásának ünnepe – Húsvéti vigília ("C" év)

Hosszabb forma:

1. OLVASMÁNY Mózes első könyvéből Ter 1, 1-2, 2

    Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott.

    Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött.
    Isten szólt: ,,Legyen világosság'', és meglett a világosság. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A világosságot nappalnak nevezte Isten, a sötétséget pedig éjszakának. Aztán este lett és reggel: az első nap.
    Isten újra szólt: ,,A vizek közepén keletkezzék szilárd boltozat, és alkosson válaszfalat a vizek között.'' Úgy is lett. Isten megalkotta a szilárd boltozatot, és elválasztotta vele a boltozat fölötti és a boltozat alatti vizeket. Isten a boltozatot égnek nevezte. És este lett és reggel: második nap.

Bővebben ...

Január 1. Szűz Mária, Isten anyja ünnepe (Újév "C" év)

OLVASMÁNY Szám 6, 22-27

    Az évek fordulóján jó tudni, hogy Isten áldással fordul az ember felé. Áldását adta az ősszülőkre, Ábrahámban áldást ígért minden népnek. Krisztus is megáldotta tanítványait mennybemenetele előtt Az ó- és újszövetségi istentisztelet is áldással végződik, hogy Isten szándékát ébren tartsa bennünk.

Bővebben ...

Jézus Szent Szívének ünnepe ("C" év)

OLVASMÁNY Ez 34, 11-16

    A próféta a fogság idején beszél arról, hogy a nép vezetői, pásztorai gonoszak voltak, azért jött a csapás: a nyáj szétszóródott a fogságban. De egyúttal eléjük tárja Isten irgalmát is, amely abban mutatkozik meg, hogy ő maga lesz népének pásztora. A gondoskodást kifejező képek jelzik a fogságból való szabadulást, a nemzeti és a vallásos élet helyreállítását, de egyben előképei a messiási ország kegyelmi javainak is. Krisztus később, valóban szellemi és kegyelmi értelemben alkalmazta magára ezt a jövendölést.

Bővebben ...

Július 2. – Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony) ("C" év)

OLVASMÁNY Szof 3, 14-18

    A próféta vigasztalja népét (Sion leányát), hogy Isten a fenyítés után újra visszafogadja őket szeretetébe: közöttük lakik, erősíti őket, bizalmat önt beléjük, és irányítja sorsukat. Istennek ez a jelenléte elérte végleges formáját a Fiú emberré levésében. Az isteni személy elkötelezte magát nekünk és üdvösséget szerzett. Mária őt hordozta és őt adta a világnak. A megtestesülésben az egész emberiség megkapta a biztosítékot, hogy részesei lehetünk istenségének, ahogy ő részese lett emberségünknek. Amennyiben ,,a hit által Krisztus lakik a szívünkben'' (Ef 3, 17), annyiban Mária igazi előképe minden hívőnek. Az ő lelkületével kell Krisztust hordozni és hozzá hasonlóvá válni.

Bővebben ...

Június 29. – Szent Péter és Szent Pál apostolok – Vigília mise ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 3, 1-10

    Az apostolok első csodája jelzi, hogy Jézus igazolta őket, tehát a tanításuk hitelt érdemel. Péter más alkalommal is ,,Istentől előre kijelölt tanúknak'' mondja az apostolokat (ApCsel 10, 41). Ugyanakkor a csoda Jézus nevének is a megdicsőítése. A jelenetben benne van az Egyház egész programja. Nem földi javakat osztogat, egész gazdagsága a Krisztustól kapott kegyelmi rend, amely az üdvösségre vezet. Ma is Krisztus nevében oldoz fel a bűntől, az ő nevében könyörög, az ő nevében osztogatja az élet kenyerét.

Bővebben ...

Június 29. – Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe – Ünnepi mise ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 12, 1-11

    Heródes Agrippa 41-44. években uralkodott Júdea és Szamaria felett, a rómaiak kegyéből. A zsidók rokonszenvét azzal akarta megszerezni, hogy a keresztények ellen fordult. Jakab apostol vértanúságát a szöveg csak megemlíti, de Péter fogságáról úgy beszél, mint az Egyház nagy eseményéről. Az egész közösség imádkozik szabadulásáért, mert személyében valahogy az egész közösség sorsát látják. Szabadulásának leírásában pedig azt akarta érzékeltetni, hogy Isten jelen van Egyházában természetfeletti segítségével, mint ahogy az ószövetségi üdvrendet is irányította. A történet az ima erejére is rámutat.

Bővebben ...