Isten Krisztussal maga mellé
ültetett a mennyben
  2018. október (Mindenszentek hava) 22. Hétfő. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Előd és Korinna látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Nagycsütörtök, krizmaszentelési mise ("B" év)

OLVASMÁNY Iz 61, 1 – 3a. 6a. 8b – 9

    Már a próféták is tudatában voltak annak, hogy küldetésüket Isten lelke irányítja, ezért tudták a földi életet kapcsolatba hozni Istennel: az ő vigasztalását és figyelmeztetését közvetítették. Kinyilvánították azt is, hogy Isten megjutalmazza a hűséget és az engedelmességet. Összefoglalótag azt mondhatjuk, hogy a próféták Isten lelkének segítségével rányomták a szentség jellegét népük életére. Ebben előképei Krisztusnak, aki az egész emberiség életét megszentelte.


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből


Az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és az öröm olaját adjam nekik.

    A próféta így beszél:
    Az Úr Lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket; hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, és Istenünk bosszújának napját; hogy megvigasztaljam mind a gyászolókat, és koszorút adjak Sion gyászolóinak a hamu helyébe, örömnek olaját a gyászruha helyett, a szomorúság lelke helyett meg ünnepi öröméneket.
    Benneteket pedig az Úr papjainak hívnak, és így neveznek: Istenünk szolgái.
    Megjutalmazom őket hűségemben, és örök szövetséget kötök velük. Sarjadékuk híres lesz a nemzetek között, és minden ivadékuk a népek körében. Akik látják őket, elismerik majd, hogy ez az a nemzedék, amelyet megáldott az Úr.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 88, 21 – 22. 25 és 27    6. tónus.
Válasz: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát! Vö. 2. vers.

Előénekes: Kiválasztottam szolgámat, Dávidot, * szent olajommal felkentem.
Biztos támasza kezem lesz, * karom teszi őt erőssé.
Hívek: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát!

E: Vele lesz hűségem és kegyelmem, * magasra emelkedik feje az én nevemben.
Így szólít majd engem: + ,,Atyám vagy, nékem, * Istenem és üdvöm sziklája.''
H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát!

SZENTLECKE Jel 1, 5 – 8

Akik hisznek Krisztusban, a megváltás gyümölcseiben részesülnek. A mai szöveg ezekre az ajándékokra mutat rá. Kereszthalála és feltámadása által megszerezte Krisztus a királyi hatalmat a világ felett, s bennünket saját népévé tett. Úgy emel magához, hogy részt enged uralmában és főpapi küldetésében. Hatalmat ad arra, hogy legyőzzük a bűnt és erényeinkkel Isten országát építsük. Szenvedéseinket, fáradalmainkat és imáinkat pedig vele együtt állandóan felajánlhatjuk áldozatul a világ üdvösségéért.

SZENTLECKE a Jelenések könyvéből

    Az Isten országává és papjaivá tett bennünket Jézus.

    Testvéreim! Kegyelem nektek és békesség Jézus Krisztustól, aki hűséges tanú, elsőszülött a holtak közül, és a föld királyainak fejedelme. Ô szeret minket. Vérével megváltott bűneinktől, s Atyjának, az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.
    Nézzétek, közeledik a felhőkön! Látni fogja őt m inden szem, még azok is, akik átszúrták. A föld minden népe veri majd a mellét. Igen. Ámen.
    Én vagyok az Alfa és az Ómega, mondja az Úr, az Isten, aki van, aki volt, és aki elfő: a Mindenható.

    Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELÔTTI VERS

Az Úr Lelke van rajtam: * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek. Iz 61, 1; idézi; Lk 4, 1 – 7b. tónus.

EVANGÉLIUM Lk 4, 16 – 21

    Krisztus emberi alakja egészen a Szentlélek vezetése alatt állott. A Szentlélek a Szentháromságban Isten erejének, szentségének és szeretetének a kifejezése. Ezért Krisztus küldetésének tartalma Isten irgalmas szeretetének bemutatása: az üdvösség örömhírét hozza, a hit világosságával látást ad, kiment a bűn szolgaságából és meghozza az Istennel fennálló béke boldogságát. Az Egyház az ő küldetését folytatja. Az olajszentelés annak a kinyilvánítása, hogy Krisztus a szentségeken keresztül részesít a maga királyi, prófétai és főpapi küldetésében. Az olaj a mi fölkenésünk eszköze. A Szentlélek működik bennünk, hogy Isten üzenetét képviseljük a világban.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Az Úr Lelke van rajtam, mert az Úrfölkent engem.

    Abban az időben:
    Jézus elment Názáretbe, ahol nevelkedett. Egyik szombaton szokása szerint elment a zsinagógába, és ott felolvasásra jelentkezett. Izajás próféta tekercsét adták oda neki. Amikor szétbontotta a tekercset, éppen arra a helyre talált, ahol a következők álltak:
        Az Úr Lelke van rajtam,
        mert az Úr fölkent engem,
        hogy örömhírt hozzak a szegényeknek.
        Azért küldött engem,
        hogy szabadulást hirdessek a raboknak,
        és látást a vakoknak,
        hogy szabadon bocsássam a letiportakat,
        és hirdessem az Úr kegyelmi esztendejét.
    Jézus összecsavarta a tekercset, visszaadta a zsinagógaszolgának és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Akkor elkezdte kifejteni nekik: ,,Ma a ti fületek hallatára teljesedett be ez az Írás.''

    Ezek az evangélium igéi.
   
Egyetemes könyörgések Nagycsütörtökre az utolsó vacsora miséjében

Pap: Kérjük, testvéreim, a mennyei Atyát ebben az ünnepi órában, amikor Isteni Főpapunk, Jézus Krisztus ránk hagyta szenvedésének emlékét, az Oltáriszentséget!

Lektor:
      1. Könyörgünk, Urunk, szent Egyházadért, a pápáért, a püspökökért, a papságért és a hívekért, hogy kegyelmed őrizzen meg mindnyájunkat hitben, egységben és szeretetben.
         Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

       2. Könyörgünk, Urunk, az egész világ békéjéért, népünk jólétéért és hazánk vezetőiért.
         Hívek: Kérünk téged . . .

       3. Könyörgünk, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik Jézust elhagyták.
         Hívek: Kérünk téged . . .

       4. Könyörgünk, Urunk, hogy az Oltáriszentség magunkhoz vétele hívő közösségünket a szeretet családjává tegye.
         Hívek: Kérünk téged . . .

       5. Könyörgünk, Urunk, elhunyt szeretteinkért, hogy a szent áldozat gyümölcseként felragyogjon előttük az örök élet boldogító világossága.
         Hívek: Kérünk téged . . .

Pap: Őrizd meg, mennyei Atyánk, mindenható örök Isten, mindazokat, akiket szent Fiadnak adtál, hogy mindannyian egyek legyünk, és szent hitünkben megerősödjünk! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.