Isten rendelt minket oda az
evangélium hirdetésére
  2021. május (Pünkösd hava) 8. Szombat. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Mihály és Győző látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Jézus Szent Szívének ünnepe ("C" év)

OLVASMÁNY Ez 34, 11-16

    A próféta a fogság idején beszél arról, hogy a nép vezetői, pásztorai gonoszak voltak, azért jött a csapás: a nyáj szétszóródott a fogságban. De egyúttal eléjük tárja Isten irgalmát is, amely abban mutatkozik meg, hogy ő maga lesz népének pásztora. A gondoskodást kifejező képek jelzik a fogságból való szabadulást, a nemzeti és a vallásos élet helyreállítását, de egyben előképei a messiási ország kegyelmi javainak is. Krisztus később, valóban szellemi és kegyelmi értelemben alkalmazta magára ezt a jövendölést.


OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből

    Az Úr gondot visel híveire: mint igazi jó pásztornak
    szívügye a nyáj és minden bárány.

    Ezt mondja az Úr, az Isten:
    ,,Íme, én magam keresem meg juhaimat, és magam gondoskodom róluk. Amint a pásztor számba veszi nyáját azon a napon, amikor megáll szétszéledt juhai között, íme, én is gondjaimba veszem juhaimat, amelyek szétszóródtak. Visszahozom őket mindenünnen, ahová a sötét fellegek napján szétszóródtak. Kivezetem őket a népek közül, összegyűjtöm őket az országokból, és visszaviszem őket saját hazájukba. Izrael hegyein legeltetem őket, a völgyekben és az ország lakott tájain. Jó legelőre terelem majd őket, és Izrael magaslatain lesz a legelőjük. Jó legelőn pihennek majd, kövér legelőn, Izrael hegyein.

Magam terelgetem majd juhaimat, és magam telepítem le pihenőre őket – mondja az Úr, az Isten. Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszéledtet, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, és gondozom a kövéret és egészségeset. Az igazság szerint legeltetem őket.''

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6    9. tónus.
Válasz: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. 1. vers.

Előénekes: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
Zöldellő mezőkön, terelget engem, * csendes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti.
Hívek: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.

E: Az igazság ösvényén vezet engem, * ahogyan ő megígérte.
A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy vélem, * biztonságot ad vessződ és pásztorbotod.
H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.

E: Számomra asztalt terítettél, * hogy üldözőimet szégyen érje.
Fejemet megkented olajoddal, * serlegemet csordultig megtöltötted.
H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.

E: Jóságod és irgalmad nyomon követ, * életemnek minden napján.
Otthonom lesz az Isten háza, * mindörökké szünet nélkül.
H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.

SZENTLECKE Róm 5, 5b-11

    A természetben semmiféle biztosíték nincs arra, hogy az embernek van jövője és örök célja. Egyetlen válasz csak a teremtő Istentől jöhet: ő elkötelezte magát az embernek, tehát van reményünk. Az apostol a legerősebb érvet használja ennek a szeretetnek a kimutatására. Krisztus a bűnös ember megváltásáért vállalta a keresztáldozatot, s ez Isten nagylelkűségének, irgalmának a bizonyítéka. Ha Isten elkötelezte magát ellenségeinek, akkor barátai és gyermekei még jobban reménykedhetnek benne.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

    Isten szeretete kiárad szívünkbe.

    Testvéreim! A nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.
    Amikor még erőtlenek voltunk, Krisztus az erre alkalmas időben meghalt a bűnösökért, pedig az igazért is alig hal meg valaki, legfeljebb a jótevőért adja életét az ember.
    Isten azonban azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Most, hogy vére árán igazzá váltunk, még inkább megment bennünket haragjától.
    Mert ha Istent Fia halála kiengesztelte akkor, amikor még ellenségek voltunk, most, hogy kibékültünk vele, az ő életébe beoltva még könnyebben megszabadulunk. Sőt, ezen felül még dicsekszünk is az Istenben Urunk, Jézus Krisztus által, aki megszerezte nekünk a kiengesztelődést.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 2. szám.
Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, * mert szelíd vagyok és alázatos szívű! Mt 11, 29ab – 2. tónus.
Alleluja.

Vagy:

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
,,Én vagyok a jó Pásztor – mondja az Úr –, * ismerem juhaimat és juhaim ismernek engem.'' Jn 10, 14 – 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 15, 3-7

    A példabeszédnek kettős értelme van. Először rámutat arra, hogy a jó Pásztornak a szeme rajta van nyájának minden tagján, még azokon is, akik tévelyegnek. Mindegyiket magánál akarja tartani, és mindegyikért tud áldozatot hozni. Szellemi értelemben ez azt jelenti, hogy Krisztus földi bukdácsolásaink ellenére is munkálja tökéletességünket. A másik értelem az, hogy a jó Pásztor nem hatalmát akarja éreztetni, nem a kilencvenkilencben gyönyörködik, hanem szolgálni, segíteni akar. A nyájat éppen szeretetével tartja össze.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Az elveszett után megy, amíg meg nem találja.

    Abban az időben:
    Jézus ezt a példabeszédet mondta: ,,Ha közületek valakinek száz juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem találja?
    Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: »Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett juhomat!«''
    Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége megtérésre.

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Jézus Szíve ünnepére (Elsőpéntekre is)

Pap:    Testvéreim! Forduljunk bizalommal Urunkhoz és jó Pásztorunkhoz, Jézus Krisztushoz, akinek Szentséges Szíve szeret bennünket, és minden ügyünkben gondunkat viseli.

Lektor:
    1.    Légy, Urunk, Főpásztora lelkipásztorainknak: Szentatyánknak, püspökeinknek és papjainknak, hogy Szíved szerint vezessék a rájuk bízott nyájat!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Támogasd, Urunk, az államfőket, hogy az igazság és a szeretet útján irányítsák népeiket a béke és a boldogulás felé!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Hajolj le, Urunk, irgalmas szívvel a megfáradottakhoz, és könnyítsd meg számukra az élet terheit!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Engedd, Urunk, hogy hívő közösségünk minden tagja megbocsátó és irgalmas szívű legyen a te Szent Szíved példája szerint!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Elhunyt testvéreink Szentséges Szíveden leljék meg az örök nyugodalmat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk! Tekints irgalmasan hozzád könyörgő családodra, amely szívvel-lélekkel rád hagyatkozik és gondviselésedbe veti bizalmát! Maradj vele, éltesd és vezesd! Szabadítsd meg minden bajtól! Áraszd el Szent Szíved áldásával! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.