Én intő jel vagyok számotokra
  2022. augusztus (Kisasszony hava) 11. Csütörtök. "C" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Zsuzsanna és Tiborc látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Évközi 31. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Mal 1, 14b – 2, 2b. 8-10

    Malakiás próféta a fogság utáni időben működött, amikor a templomot már felépítették és a papság megkezdte benne a szolgálatot. A papok azonban elvilágiasodtak. Nem az Isten előtti hódolat vezette szolgálatukat, s magatartásuk átragadt a népre is. A próféta arra tanít, hogy Isten népének szentjellege az erkölcsiségen kívül az őszinte hódolatban és az imádságban mutatkozik meg.

OLVASMÁNY Malakiás próféta könyvéből

    Ti letértetek az útról, sőt sokan elbuktak tanítástok miatt.

Én vagyok a Nagy Király – mondja a Seregek Ura –, és nevem félelmetes a népek között. Most ezt az intelmet intézem hozzátok, papok! Ha nem hallgatjátok meg, és nem szívlelitek meg, s nem dicsőítitek meg nevemet – mondja a Seregek Ura – akkor átkot küldök rátok.
    Ti letértetek az útról, sőt sokan elbuktak tanításotok miatt. Ti felbontottátok Lévi szövetségét – mondja a Seregek Ura. Én ezért megvetetté és alávalóvá tettelek benneteket az egész nép előtt, mert nem jártatok útjaimon, hanem a tanításban az emberek személyére voltatok tekintettel.

Vajon nem egy Atyánk van-e mindannyiunknak? Vajon nem ugyanaz az Isten teremtett-e minket? Miért viselkedünk akkor egymással szemben áruló módon, megsértve atyáink szövetségét?

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 130, 1. 2. 3.    8G, tónus.

Válasz: Őrizd meg lelkemet * a te békédben, Uram.

Előénekes: Szívemben nincs nagyravágyás, Uram, * szememben sincsen kérkedés.
Nagy dolgok után nem töröm magam, * sem erőmet meghaladó feltűnő csodák után.
Hívek: Őrizd meg lelkemet * a te békédben, Uram.

E: Valóban lecsendesítettem lelkemet és megnyugtattam, + miként a kisded anyja ölében, * úgy pihent meg a lelkem.
H: Őrizd meg lelkemet * a te békédben, Uram.

E: Bízzál, Izrael, az Úrban, * mostantól fogva mindörökké!
H: Őrizd meg lelkemet * a te békédben, Uram.

SZENTLECKE 1 Tessz 2, 7b-9. 13

    Az apostol saját példáját állítja a hívók elé. Ő nemcsak hirdette nekik az evangéliumot, hanem példájával megmutatta annak megvalósítását. Munkatársaival együtt senkinek sem volt terhére, saját munkájukból tartották fenn magukat, hogy példát adjanak a nagylelkűségre és a szeretetre. Ezért tanítását rogy fogadták, mint Isten szavát.


SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből

    Nemcsak Isten evangéliumát, hanem életünket is nektek akartuk adni.


Testvéreim! Amikor nálatok voltunk, olyan gyengéden viselkedtünk körötökben, mint a gyermekét dajkáló anya. Annyira közel álltatok szívünkhöz, hogy nemcsak Isten evangéliumát, hanem életünket is nektek akartuk adni. Ennyire megszerettünk benneteket! Emlékezhettek, testvérek, fáradozásunkra és kemény munkára. Éhjel-nappal dolgoztunk, hogy senkinek se legyünk a terhére. Így hirdettük nektek Isten evangéliumát.
    Ezért szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor Isten szavát hallottátok tőlünk, nem úgy fogadtátok azt, mint emberi tanítást, hanem mint Isten szavát, amint valóban az is. Bennetek is, akik hittetek, hatékonynak fog bizonyulni.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA


Alleluja. 8. szám.
Egy a ti Atyátok, a mennyei, * és egy a ti tanítótok, a Krisztus. Mt 23, 9b. 10b – 8G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 23, 1-12

    Jézus arra szemelte ki apostolaid hogy majd tanítók legyenek és közvetítsék az általa hozott kinyilatkoztatást Ezért tisztázza magatartásukat Ne utánozzák az írástudók és farizeusok módszeréi mert ők csak elemzik a törvény terheket raknak másokra vele, de a maguk számára kibúvót találnak. Nem Istentől várják a jutalmai hanem az emberek előtt akarnak feltűnni. Jézus tanítványa legyen szerény, és életével is mutassa be tanítását. A képek – hogy ne hívassák magukat mesternek, atyának stb. – azt fejezik ki, hogy a tanítást testvéri közösségben adják tovább s utánozzák ezzel is igazi Mesterüket.


+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből


    A farizeusok tanítják ugyan a mózesi törvényt, de maguk nem teszik.

    Abban az időben Jézus így beszélt a tömeghez és a tanítványokhoz:
    ,,Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek Szélesre szabják imaszíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket.

Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti Mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit magatok közül, mert egy a ti Atyátok, a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok: Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják.''

   Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 31. vasárnapra


Pap:    Imádkozzunk, testvéreim, mennyei Atyánkhoz a hit szerinti élet kegyelméért! Aki bizalommal és alázatosan kéri, azt meghallgatja az Úr!

Lektor:
    1.    Hogy főpásztoraink és papjaink szavukkal és életük példájával hirdessék az evangélium tanítását!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Hogy hívő néped életét meg ne fertőzze a farizeusi magatartás!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Hogy a világ népei a keresztények áldozatos szeretetéből ismerjék meg az evangélium igazságát!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Hogy szenvedő testvéreink a kereszt türelmes hordozásával mutassák meg, hogy Krisztus nyomában járnak!
        Hívek: Kérünk téged . . .

5.    Hogy egyházközségünk tagjai belső meggyőződésükből fakadó magatartásukkal tanúsítsák keresztény hitüket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk! Segíts minket, gyermekeidet, hogy a te igéd elfogadása jócselekedetekben nyilvánuljon meg bennünk! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.