Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség
  2020. október (Mindenszentek hava) 23. Péntek. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Györgyi és Natália látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Urunk megjelenése (Vízkereszt "B" év)

OLVASMÁNY Iz 60, 1-6

    Isten segítségének közeledését a próféta szívesen érzékelteti a világosság és a sötétség ellentétével. A világosságot Isten dicsőségének megjelenése árasztja. Az Ószövetségben ez a dicsőség (kabod) egyenlő Isten erejével, mindenhatóságával, világfelettiségével és irgalmával. A próféta először a fogságból való hazatérésben látja Isten dicsőségének kinyilvánulását, de ez már előképe Isten jövőbeli nagy tettének, amellyel a népeket összegyűjti a Messiás országába. A napkelen bölcsek látogatása ehhez adja a bevezetést.


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből


    Az Úr dicsősége felragyogott fölötted.

    Kelj föl, és tündökölj, Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted. Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad.
    Népek jönnek világosságodhoz, királyok a benned támadt fényességhez. Hordozd körül tekintetedet és lásd: mind egybegyűlnek és idejönnek hozzád. Fiaid messze távolból érkeznek, s leányaidat karon fogva hozzák.
    Ennek láttára földerülsz, szíved dobog az örömtől és kitágul, mert feléd áramlik a tengerek gazdagsága, és ide özönlik a nemzetek kincse. Tevék áradata borít majd el, Mádián és Efa dromedárjai. Mind Sábából jönnek; aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicsőségét zengik.

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 71, 2. 7-8. 10-11. 12–13    5. tónus.
Válasz: Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete! Vö. 11. vers.

Előénekes: Istenem, ítéletedet add át a királynak, * és igazságodat a király fiának,
hogy igazságosan ítélkezzék népeden, * és méltányosan minden szegényen.
Hívek: Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete!

E: Napjaiban virágzik az igazság és a teljes béke , * míg csak a hold meg nem szűnik;
uralkodik tengertől tengerig, * a Folyótól a földkerekség határáig.
H: Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete!

E: Tarzis és a szigetek királyai ajándékokat hoznak, * Arábia és Sába királyai adományokkal közelednek.
Minden király leborul előtte, * és minden nép neki szolgál.
H: Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete!

E: Megszabadítja a szegényt, mikor kiált hozzá, * a nyomorultat, akin nem segít senki.
Kíméli a kicsinyt és a gyengét, * a szegényeket megsegíti.
H: Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete!

SZENTLECKE Ef 3, 2-3a. 5-6

A próféták jelezték ugyan, hogy Isten irgalma kiterjed a pogány népekre, de a zsidó nép a messiási ország áldásait elsősorban magára alkalmazta. Pál apostol annak az újdonságnak a hírnöke, hogy Isten a pogányokat is felkarolta és országa örököseivé tette. Ebben benne van a tanítás a kegyelem ingyenességéről. Isten maga kezdeményez és hív, ő segít, hogy meghaljuk szavát és kövessük.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből


    A Szentlélek kinyilatkoztatta, hogy a pogányok is társörökösök.

    Testvéreim! Bizonyára hallottatok Isten kegyelmi adományáról, amelyben a ti javatokra részesültem. Kinyilatkoztatásból megismertem Krisztus titkát, amelyről korábban nem tudtak az emberek, de most a Lélek a szent apostoloknak és prófétáknak kinyilatkoztatta.
    Eszerint Jézus Krisztusban a pogányok is társörökösök, tagjai az egy testnek, és az evangélium által részesei az ígéreteknek.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 2. szám.
Láttuk napkeleten csillagát, * és eljöttünk, hogy hódoljunk az Úr előtt. Mt 2, 2 – 2. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 2, 1-12

    Az apostoli egyház tudatában a napkeleti bölcsek szerepe hasonló a régi pátriárkákéhoz. Ahogy Ábrahám, Izsák és Jákob meghívása jelezte Izrael népének kiválasztását, úgy a napkeleti bölcsek vezetése jelzi a pogányok felkarolását A kép azóta is érvényes. Isten megvilágosító és hívó kegyelme mindenütt működik, s elegendő is ahhoz, hogy az emberek megtalálják az Egyházat, a kinyilatkoztatás hordozóját s ott további eligazítást kapjanak. Ám lesznek olyanok is, akik másokat eligazítanak, de maguk nem indulnak el a hit útján, hanem azt várják, hogy Isten maga jöjjön hozzájuk.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Keletről jöttünk – imádni a Királyt.

    Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a judeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: ,,Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte.'' Meghallotta ezt Heródes király és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a Messiásnak. Azok így válaszoltak: ,,A judeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta:
       Te, Betlehem, Júda földje,
        bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között,
        mert belőled jő ki a fejedelem,
        aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek.''
    Erre Heródes titokban magához hivatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe: ,,Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte!'' Ôk pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a Gyermekvolt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses zsákjaikat és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.
    Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba.

    Ezek az evangélium igéi.
       
Egyetemes könyörgések Urunk megjelenésének ünnepére (Vízkereszt)

Pap:    Kérjük, testvéreim, a mi Urunkat, hogy vezessen minden népet az igaz hit világosságára!

Lektor:
    1.    Dicsőséges megjelenésed ébresszen hitet az egész világon!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Világosságodra találjanak rá azok is, akik még nem ismernek téged!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Isteni tanításod vezesse el a népeket és vezetőiket az igaz egyetértésre!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    A hit aranyával, az imádság tömjénfüstjével és az áldozatos szeretet mirhájával hódoljon előtted szent néped!
        Hívek: Kérünk téged . . .

5.    Boldogságod fényét sugározd otthonainkba!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk, te elküldted Fiadat, hogy általa üdvözüljön a világ. Add, hogy mindenütt felragyogjon az igaz hit világossága, és Egyházad minden népet egybegyűjtsön el nem múló országodba. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.