Gyermekeim, itt az utolsó óra!
  2023. január (Boldogasszony hava) 31. Kedd. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Marcella látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Évközi 3. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Jón 3, 1-5. 10

    Az ószövetségi próféta is igyekszik ellensúlyozni azt az elbizakodottságot, amely sokaknál abból eredt, hogy Isten szövetséget kötött Ábrahám utódaival. Jónás könyve példabeszédes történettel mutatja be, hogy Isten irgalmas a pogányokhoz, s elfogadja imájukat és vezeklésüket: Ninive, a felnagyított kiterjedésű város tulajdonképpen az egész pogány világ képe. Izrael küldetése nem öntetszelgésre szólt, hanem az igaz Isten előtti hódolat hirdetésére.
OLVASMÁNY Jónás próféta könyvéből

    Ninive lakói megtérnek Jónás szavára.

    Történt pedig, hogy az Úr másodszor is szólt Jónáshoz: ,,Kelj fel, menj el Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd azt, amit majd mondok neked!'' Jónás fölkelt és elment Ninivébe az Úr parancsa szerint.
    Ninive nagy város volt, három napba telt, míg az ember végigment rajta. Jónás bement a városba, megtett egynapi utat, és hirdetni kezdte: ,,Még negyven nap, és Ninive elpusztul!''
    Ninive lakói hittek az Istennek. Böjtöt hirdettek, nagyok és kicsinyek egyaránt zsákruhát öltöttek.
     Amikor Isten látta, hogy letérnek gonosz útjukról, megkímélte őket a büntetéstől, amellyel fenyegette őket.

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9    8 G. tónus.
Válasz: Utaidat mutasd meg nékem, * én Uram, Istenem! 4b. vers.

Előénekes: Utaidat, Uram, mutasd meg nékem, * ösvényeidre taníts meg engem!
Taníts és vezess igazságod szerint, * mert te vagy üdvözítő Istenem!
Hívek: Utaidat mutasd meg nékem, * én Uram, Istenem!

E: Irgalmasságodról emlékezzél meg, Uram, * és könyörületességedről, mely öröktől való.
Jóságodban, Uram, * gondolj rám irgalommal.
H: Utaidat mutasd meg nékem, * én Uram, Istenem!

E: Az Úr igazságos és jóságos, * ezért a bűnösöknek is utat mutat.
Az alázatost a jóban vezérli, * a szelídet útjára tanítja.
H: Utaidat mutasd meg nékem, * én Uram, Istenem!

SZENTLECKE 1 Kor 7, 29-31

    Az apostolfigyelmeztetésébe belejátszott az a sejtelem is, hogy a hívek Krisztus második e jövetelét még saját életük folyamán remélték. A felsorolt intelmek azonban nem sztoikus egykedvűséget vagy az élet örömeinek lebecsülését jelenők, hanem a keleti stílus sajátságaival hangoztatják, hogy a földön nincs végső célunk, tehát végérvényesen semmihez sem köthetjük hozzá sorsunkat Mindent úgy kell felhasználni, hogy előbbre vigyen az üdvösség útján.


SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből

    Elmúlik ez a világ!

    Azt mondom, testvérek: Az idő rövid!
    Ezért, akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, aki sír, mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg sem tartaná, s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 3. szám.
Közel már az Isten országa, * higgyetek az örömhírnek! Mk 1, 15 – 3a tónus
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mk 1, 14-20

    Keresztelő János feladata az volt, hogy a bűnbánat hirdetésével bejelentse a messiási idő kezdetét. Jézus majd abból indul ki, amit János hirdetett Térjetek meg, az Isten országa elérkezett. Jézus maga közvetíti ezt az országot. Jézusban itt van számunkra az Atya teljes üzenete, egész irgalma és minden kegyelme. Egyúttal azt is bemutatja, hogy az embernek hogyan kell Isten akaratát teljesítenie. Ezt a magatartást a megtéréssel és a hittel tesszük magunkévá.


+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

    Térjetek meg,
    és higgyetek az evangéliumban!


    Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: ,,Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.''
    Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: ,Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket.'' Azok rögtön otthagyták a hálóikat, és nyomába szegődtek.
    Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Ôket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt.

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 3. vasárnapra

Pap:    Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánkat, hogy mint Ninive lakói, mi is készségesek legyünk a bűnbánatra!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy a világ mindenkor meghallja intő szavadat!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, hogy Szentatyánk és püspökeink az apostolok nyomdokain járjanak!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, hogy az államok vezetői bölcsen és igazságosan irányítsák a népek sorsát!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, hogy a bűnösök megértsék szeretetedet, és igaz bűnbánatra induljanak!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, hogy földi szenvedéseink türelmes elviselése üdvösségünkre szolgáljon!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, te a bűnbánóknak kegyesen megbocsátasz, és tieidnek örök jutalmat ígérsz. Add, hogy szent Fiadat buzgón kövessük, és jutalmadat mindnyájan elnyerjük! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.