Gyermekeim, itt az utolsó óra!
  2023. január (Boldogasszony hava) 31. Kedd. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Marcella látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Évközi 6. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Lev 13, 1-2. 44-46

    A zsidó népnél a vallási és a társadalmi törvényhozás együtt volt. A betegségről keveset tudtak, s többnyire külső jelek alapján csoportosították őket. Leprának tekintettek mindenféle bőrbajt. Az ilyen beteg tisztátalannak számított, s nem vehetett részt a vallási közösség életében. A háttérben ott lappangott az a tudat is, hogy a betegséggel Isten veri meg az embert, ezért a gyógyulás után áldozatot kellett bemutatni.

OLVASMÁNY Mózes harmadik könyvéből

Ószövetségi törvény szerint
    a leprást ki kellett vetni az emberi társadalomból


    Az Úr ezt mondta Mózesnek és Áronnak:
    ,,Ha egy embernek a bőrén duzzadás, kiütés vagy fénylő folt keletkezik, bőrleprára lehet gyanakodni. Vezessék Áron paphoz, vagy az ő fiai közül valamelyik paphoz.
    Az ilyen ember leprás és tisztátalan. A pap nyilvánítsa tisztátalannak, mivel leprája van. A leprás, akit a betegség megtámadott, szaggassa meg ruháját, a haját hordja kibontva, a szakállát takarja be, és kiabáljon: »Tisztátalan, tisztátalan!« Ameddig a betegsége tart, addig tisztátalan, s mivel tisztátalan, lakjék elkülönítve, tartózkodjék a táboron kívül.''

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 31, 1-2. 5. 11    6. tónus.
Válasz: Te vagy, Uram, menedékem, * a szabadulás örömével veszel körül engem. Vö. 7. vers.

Előénekes: Boldog, akinek az Úr megbocsátotta bűneit, * akinek betakarta gonoszságát.
Boldog az, akinek vétkét az Úr fel nem rója, * kinek lelkében nincsen álnokság.
Hívek: Te vagy, Uram, menedékem, * a szabadulás örömével veszel körül engem.

E: Bűnömet eléd tártam, * nem rejtettem el vétkem előled.
Így szóltam: + ,,Gonoszságomat megvallom, Uram,'' * és te megbocsátottad vétkeimet.
H: Te vagy, Uram, menedékem, * a szabadulás örömével veszel körül engem.

E: Vigadjatok és ujjongjatok, igazak, az Úrban, * és örvendezzen minden tiszta szívű.
H: Te vagy, Uram, menedékem, * a szabadulás örömével veszel körül engem.

SZENTLECKE 1 Kor 10, 31-11, 1


    A zsidóknál a bálványoknak feláldozott állatok húsának élvezete bűnnek számított. Ezért e kérdés felvetődött a megtért pogányok között is. Az apostol világosan kimondja, hogy az ószövetségi törvény nem kötelez. Az áldozati állat húsára vonatkozólag pedig azt mondja, hogy ne kérdezzenek semmit, hanem nyugodtan fogyasszanak el mindenféle ételt. De ha gyengébb hitű testvér botránkozik viselkedésükön, mert őt még kíséri az ószövetségi múlt, akkor legyenek rá tekintettel. A szeretet törvénye legyen mindennél fontosabb.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből

    Kövessük Pál apostol példáját,
    mert ő Krisztus követője!


    Testvéreim! Akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére.
Se zsidót, se pogányt, se Isten egyházát ne botránkoztassátok meg, mint ahogy én is mindenkinek kedvében járok. Nem azt keresem, ami nekem hasznos, hanem ami másoknak van javára, hogy üdvözüljenek. Legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok!

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 2. szám.
Nagy próféta támadt köztünk, * Isten meglátogatta az ő népét. Lk 7, 16 – 2. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mk 1, 40-45

    Jézus magatartása bizalomkeltő volt, ezért még a kitaszított leprások is mertek közeledni hozzá. Itt együttérzését és jóindulatát külön nyomatékozza azzal, hogy megérinti a beteget, és nem idegenkedik tőle. Ô nem fél, hogy tisztátalanná válik. Arra azonban vigyáz, hogy csodái alapján az emberek ne alakítsanak ki róla valamilyen földies messiási képet. Ezért tiltja, hogy beszéljenek csodáiról. A jótétemény azonban megnyitja az emberek száját.

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

    A betegnek elmúlt a leprája és megtisztult.

Abban az időben:
    Egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: ,,Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!'' Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: ,,Akarom! Tisztulj meg!'' Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult.
    Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal: ,,Vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot, bizonyságul nekik.''
    Ám az, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kint, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 6. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Krisztus önként alávetette magát a törvénynek, hogy teljesítse Atyjának akaratát. Kérjük, hogy a parancsolatokban mi is mennyei Atyánk akaratát lássuk!

Lektor:
    1.    Engedd, Urunk, hogy Krisztus földi helytartója, N. pápa tanításában felismerjük Fiad szavát!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy a népek vezető jó példájukkal tanítsák népüket a törvény tiszteletére!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Engedd, Urunk, hogy az emberek parancsaid teljesítésében találjanak rá a boldog élet útjára!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Tedd szívünket fogékonnyá az önzetlen szeretetre, hogy azt keressük, ami hasznos másoknak!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Adj gyógyulást a betegeknek, a haldoklókat pedig erősítsd és vigasztald a szentségek által!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk! Kérünk, világosítsd meg értelmünket, hogy parancsaidban felismerjük üdvözítő szeretetedet! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.