Isten rendelt minket oda az
evangélium hirdetésére
  2021. május (Pünkösd hava) 8. Szombat. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Mihály és Győző látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Nagyböjt 5. vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY Jer 31, 31-34

    Az ószövetségi törvény is kinyilatkoztatás volt. De a nép története megmutatta, hogy a törvény önmagában nem elég az ember átalakításához. A kőtáblára írt törvény csak az utat mutatta, de nem adott belső segítséget. Isten azonban megígérte, hogy új szövetséget köt az emberrel, új népet szerez magának. A szívükbe írja a törvényt, s belülről kapják az indíttatást az engedelmességre. Krisztus kegyelme és a Szentlélek ereje valóban erre segít
.
OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből.

    Az Úr szövetséget köt népével:
    az új törvényt a szívekbe írja.


    ,,Íme, napok jönnek – mondja az Úr –, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Juda házával. De nem olyan szövetséget, mint amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Azt a szövetségemet ugyanis megszegték, pedig Uruk voltam – mondja az Úr.
    Ez lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a napok – mondja az Úr: Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek.
    Többé nem lesz szükség arra, hogy az egyik ember a másikat, testvér a testvérét így tanítsa: »Ismerd meg az Urat,« mert mindnyájan ismerni fognak a legkisebbtől a legnagyobbig – mondja az Úr –, mivel megbocsátom gonoszságaikat, és vétkeikre többé nem emlékezem.''

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 50, 3-4. 12-13. 14-15.    1 D2 tónus.
Válasz: Istenem, kérlek téged, * teremts bennem tiszta szívet. Vö. 12a. vers.

Előénekes: Könyörülj rajtam, Istenem, + mivel irgalmas és jóságos vagy, * töröld el gonoszságomat mérhetetlen irgalmaddal.
Mosd le bűnömet teljesen, * és vétkemtől tisztíts meg engem.
Hívek: Istenem, kérlek téged, * teremts bennem tiszta szívet.

E: Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, * az erős lelket éleszd fel újra bennem.
Ne taszíts el színed elől, * és szent lelkedet ne vond meg tőlem.
H: Istenem, kérlek téged, * teremts bennem tiszta szívet.

E: Üdvösséged örömét add meg újra, * a készséges lelkületet erősítsd meg bennem.
Megtanítom utaidat a vétkeseknek, * és a bűnösök hozzád térnek.
H: Istenem, kérlek téged, * teremts bennem tiszta szívet.

SZENTLECKE Zsid 5, 7-9

    A megváltás Krisztus személyes tette volt. Embert természetében átélte a földi élet fájdalmait, kísértéseit Úgy imádkozott az Atyához, mint mi, emberek. A szenvedés kelyhét neki is ki kellett ürítenie. Amit elszenvedett, abból ,,engedelmességet tanult''; vagyis a keresztúton alkalma volt úgy gyakorolni az erényeket és úgy megdicsőíteni az Atyát, hogy mellette eltörpült a világ bűne.


SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből


    Krisztus a szenvedésből engedelmességet tanult
    és hódolatáért meghallgatásra talált.


    Testvéreim! Jézus földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Hódolatáért meghallgatásra talált. Annak ellenére, hogy ő volt a Fiú, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki.

    Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELÔTTI VERS


    Jézus mondja: + ,,Aki nékem szolgál, az engem kövessen, * és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám.'' Jn 12, 26 – 1 D2 tónus.

EVANGÉLIUM Jn 12, 20–33


    Szenvedése előtt Jézus megvilágítja, hogy mit jelent az ő ,,órája'; amelyben magára veszi emberré levésének végső következményeit. Azért jött, hogy megismertesse velünk az Atyát és irgalmát. Legnagyobb tette az, hogy küldetésének igazolására vállalja az engedelmességet egészen a halálig. Az Atya ezért fogja megdicsőíteni. Jézus olyan, minta búzaszem, amely csak akkor hoz termést, ha a földben elhal. Az Istennek adott áldozat tehát gyümölcsöző.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

    Jézus meghirdeti, hogy a halálon keresztül dicsőül meg.


    Abban az időben:
    Azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány görög is. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Betszaidából származott, és kérték: ,,Uram, látni szeretnénk Jézust.'' Fülöp elment és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp elmentek, és megmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta:
    ,,Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az Emberfia. Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya.
    Most megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet!''
    Erre hang hallatszott az égből: ,,Megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem.'' A tömeg, amely ott állt, ennek hallatára azt gondolta, hogy mennydörgött. Mások így vélekedtek: ,,Angyal beszélt vele.'' Jézus megmagyarázta nekik: ,,Nem miattam hallatszott ez a hang, hanem miattatok. Ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Én pedig, ha majd fölmagasztalnak a földről, mindenkit magamhoz vonzok.''
    Ezt azért mondta, hogy jelezze: milyen halállal fog meghalni.

    Ezek az evangélium igéi.

Vagy: E nap összes olvasmányait vehetjük az ,,A'' év nagyböjtjének 5. vasárnapjáról.

Egyetemes könyörgések Nagyböjt 5. vasárnapjára

Pap:    Imádkozzunk, testvéreim, hogy Megváltónk kínszenvedése adjon erőt nekünk is a szenvedések türelmes elviselésére!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy néped úgy szeresse földi életét, hogy el ne veszítse az örök életet!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, hogy Egyházad pásztorai életük példájával is tanítsák az áldozatvállalás szükségességét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, hogy az államok vezetői önzetlenül szolgálják a népek jólétét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, hogy beteg és szenvedő testvéreink megváltó szeretetedből merítsenek erőt!
        Hívek: Kérünk téged . . .

5.    Add, hogy ne rettegjünk a haláltól, hanem meglássuk benne örök életünk kezdetét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk és Megváltónk! Földi életedben magad is megtapasztaltad az emberi szenvedéseket. Erősíts minket nehéz óráinkban, hogy a szenvedés üdvösségünkre váljék. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.