Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. június (Szent Iván hava) 13. Csütörtök. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Antal és Anett látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Húsvét 2. vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY ApCsel 4, 32-35

    Az első keresztény közösség hite a feltámadt Krisztusra épült. Életüket a szeretet gyakorlása jellemezte: Jézus meghozta nekik az üdvösség örömhírét, ők is örömet szereznek másoknak. Amellett megtapasztalták, hogy a feltámadt Krisztus, aki elküldte nekik a Szentlelket, természetfeletti erőket is mozgósít az Egyházban. apostolok igehirdetését jelek és csodák kísérték, s ugyanilyen jelnek számított a szeretet gyakorlása is.
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből

    Az igazi keresztények egy szívvel, egy lélekkel szeretik egymást.

Azokban a napokban: A hívő sokaság egy szív, egy lélek volt. Egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, hanem mindenük közös volt. Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk, Jézus feltámadását, és mindnyájan bővelkedtek a kegyelemben.
    Nem akadt köztük szűkölködő, mert akinek földje vagy háza volt, eladta, és az érte kapott pénzt elhozta, az apostolok lába elé tette, és szétosztották mindenkinek, szükségéhez mérten.

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 117, 2-4. 16ab-18. 22–24    6. tónus.
Válasz: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad. 1. vers.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

Előénekes: Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, * mivel irgalma örökké megmarad.
Mondja Áron papi háza is, * mivel irgalma örökké megmarad.
Mondják, akik félik az Urat, * mivel irgalma örökké megmarad.
Hívek: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Az Úr jobb keze erősnek bizonyult, * az Úrnak jobbja fölemelt engem.
Nem halok meg, hanem élek, * és hirdetem az Úr nagy tetteit.
Megfenyített az Úr és megpróbált, * de nem adott halálra engem.
H: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: A kő, amelyet az építők félredobtak, * íme, az vált szegletkővé.
Mindezt az Úr vitte végbe, * csodálatra méltó a mi szemünkben.
Ezt a napot az Úristen adta, * örvendjünk és vigadjunk rajta.
H: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

SZENTLECKE 1 Jn 5, 1-6

    Ha, jézusban bizonyítékot kaptunk arról, hogy az Atya szereti a világot, akkor a szeretetet nekünk is viszonoznunk kell. Nem érzelemmel, hanem Isten akaratának teljesítésével, amiben benne van a felebaráti szeretet is. Ezzel legyőzzük a világ kísértését is. Ehhez a harchoz van erőnk, mert, jézus alapított szentségeket, a kegyelem eszközeit. A kereszten az oldalából kifolyó vér és víz az egyházatyák magyarázata szerint a keresztséget és az Oltáriszentséget jelképezte, mint szeretetének ajándékait.

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből

    Mindenki, aki Istentől való, legyőzi a világot.


    Testvéreim! Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Isten szülötte; aki pedig a szülőt szereti, szereti a szülöttét is. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük az Istent, és eleget teszünk parancsainak. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek.
    Mert mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És ez a győzelem – győzelem a világ fölött! – a mi hitünk. Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?

Ô az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem víz és vér által. És a Lélek tesz tanúságot róla, mert a Lélek igazság.

    Ez az Isten igéje.

Mondható a Szekvencia is, lásd 138.


ALLELUJA


Alleluja. 5. szám.
Jézus mondja: + ,,Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. * Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.'' Jn 20, 29 – 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 20, 19-31


    A ,,békesség nektek'' köszöntés jelezni akarja, hogy a kereszthalál és a feltámadás meghozta a kiengesztelődést. Pál apostol később azt mondja majd, hogy Jézus az ellenünk szóló vádlevelet felszögezte a fára (Kol 2, 14). Jézus az Egyházra is ráruházta a bűnbocsátó hatalmat. Ezzel megadta a lehetőséget, hogy minden zsákutca után újra kezdhessük életünket. Ezek az adományok a későbbi hívőkre is vonatkoznak, tehát ők sem lesznek rosszabb helyzetben, mint a szemtanúk. Az apostolok és az Egyház tanúskodása őket is meggyőzi az igazságról.


+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből


    Nyolc nap múlva eljött Jézus.


    Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!'' Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.
    Jézus megismételte: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.'' E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.''
    A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: ,,Láttuk az Urat.'' De ő így szólt: ,,Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!''
    Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: ,,Békesség nektek!'' Tamásnak pedig ezt mondta: ,,Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!'' Tamás így válaszolt: ,,Én Uram, én Istenem?'' Jézus ezt mondta neki: ,,Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!''
    Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.

    Ezek az evangélium igéi.
   
Egyetemes könyörgések Húsvét 2. vasárnapjára

Pap:
    Imádkozzunk, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, aki Egyháza által hív bennünket az élő hit boldogságára!

Lektor:
    1.    Add meg, Urunk, Szentatyánknak, a püspököknek és a papoknak a rendíthetetlen hit kegyelmét!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add meg, Urunk, az egész világnak az élő hit ajándékát!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Erősíts meg mindnyájunkat, hogy hitünkben soha meg ne inogjunk!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Vezesd vissza, Urunk, a hit útjára mindazokat, akik elpártoltak tőled!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Adj hitből fakadó állhatatosságot a betegeknek és a szomorkodóknak!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk! Te megerősítetted hitében a kételkedő Tamás apostolt, midőn szent Fiad testét érintette. Add meg nekünk is, hogy Jézus testét és vérét magunkhoz véve, a megtapasztalás boldogságát élvezzük! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.